Open voor iede­re pati­ënt

Open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­ties

Ieder­een kan, met een aan­vraag­for­mu­lier van een (huis)arts, bij onze open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­ties terecht voor bloed­prik­ken of voor het inle­ve­ren van ander dia­gnos­tisch mate­ri­aal zoals uri­ne, ont­las­ting of kweek­ma­te­ri­a­len (uit­strijk­jes). Ook als op uw aan­vraag­for­mu­lier een ander labo­ra­to­ri­um of zie­ken­huis ver­meld staat, kunt u bij deze loca­ties terecht.

Neemt u bij uw bezoek aan deze open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie wel de vol­gen­de items mee zodat wij uw aan­vraag vlot en cor­rect kun­nen afhan­de­len:
- het ori­gi­ne­le aan­vraag­for­mu­lier dat u gekre­gen heeft van uw (huis)arts;
- een gel­dig legi­ti­ma­tie­be­wijs;
- uw ver­ze­ke­rings­pas.

 

Zoek hier­on­der de voor u dichtst­bij­zijn­de loca­tie