Gebruik van afna­me­lo­ca­tie bar­co­de­stic­kers in uw prak­tijk ❮Lees meer❯

Wij­zi­ging van Serum naar Plas­ma ❮Lees meer❯

Open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­ties ❮Lees meer❯

Laat­ste nieuws voor zorg­ver­le­ners ❮Lees meer❯

Dien­sten van RHMDC ❮Lees meer❯

previous arrow
next arrow
Slider

Direct naar:

Bloed­af­na­me­lo­ca­ties

Zorg­ver­le­ner

Nieuws

Wij­zi­ging van Serum naar Plas­ma

okt 14, 2019

Klik hier voor meer infor­ma­tie en de veel­ge­stel­de vra­gen

Bekijk hier de infor­ma­tie­film

Digi­taal aan­vra­gen van labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek via Zorg­do­mein

Het digi­taal aan­vra­gen via Zorg­do­mein heeft vele voor­de­len voor zowel de huis­arts als het labo­ra­to­ri­um. Met digi­taal aan­vra­gen ver­be­tert de zorg door ver­min­de­ring van fou­ten. Zo wer­ken we steeds meer toe naar papier­loos wer­ken, waar­mee de zorg­kos­ten dalen en de uit­sla­gen snel­ler beschik­baar zijn. Daar­naast vol­doet digi­taal aan­vra­gen aan de ver­scherp­te AVG-wet­ge­ving.

Klik hier om de video over het digi­taal aan­vra­gen van labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek te bekij­ken

Voor meer infor­ma­tie over het digi­taal aan­vra­gen via Zorg­do­mein, kunt u con­tact opne­men met de regio­co­ör­di­na­tor van RHMDC.

 

Data uit­wis­se­ling met het RIVM

Onze afde­ling Micro­bi­o­lo­gie loopt voor­op als het gaat om data uit­wis­se­ling met het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mili­eu (RIVM). Een goed voor­beeld hier­van is de data uit­wis­se­ling m.b.t. anti­bi­o­ti­ca­re­sis­ten­tie (ABR). De diver­se labo­ra­to­ria en het RIVM kun­nen effi­ci­ënt data uit­wis­se­len door gebruik te maken van de Neder­land­se Lab­co­de­set.
Onze arts-micro­bi­o­loog Leo Smeets legt in deze video van het RIVM uit wat de meer­waar­de is om als labo­ra­to­ri­um in te stap­pen bij het pro­ject Een­heid van Taal.

Over­na­me Trom­bo­se­dienst Delft door RHMDC

Met ingang van 1 janu­a­ri zijn de acti­vi­tei­ten van de Stich­ting Trom­bo­se­dienst Delft e.o. (Trom­bo­se­dienst Delft) over­ge­no­men door het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V. (RHMDC) te Delft. Het aan­tal pati­ën­ten dat gebruik maakt van Trom­bo­se­dienst Delft is de…

Lees meer