Bloed­af­na­me op afspraak ❮Lees meer❯

Slider

Bloed­af­na­me­lo­ca­ties

Veel­ge­stel­de vragen

Nieuws

Afwij­ken­de ope­nings­tij­den tij­dens de feest­da­gen en 5 mei

Op onder­staan­de feest­da­gen zijn al onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties geslo­ten: dins­dag 27 april, Konings­dag don­der­dag 13 mei, Hemel­vaarts­dag maan­dag 24 mei, 2e Pink­ster­dag Als u op 5 mei een afspraak wilt inplan­nen, dan kunt u via ons afspra­ken­sys­teem zien wel­ke loca­ties open…

Lees meer

Afspraak maken gewijzigd

Let op: de web­si­te is ver­an­derd! U dient op een ande­re manier een afspraak te maken. De groe­ne balk is gewij­zigd naar een groe­ne knop. Om een afspraak in te plan­nen: klikt u op ‘Maak een afspraak’ in de groe­ne knop op de home­pa­gi­na. U komt terecht op de pagina…

Lees meer

Uit­brei­ding van bloedafnamelocaties

Van­we­ge het Coro­na virus kunt u niet meer zon­der afspraak terecht om bloed te laten prik­ken of (lichaams)materialen (bij­voor­beeld uri­ne) in te leve­ren. Daar­om is het sinds kort moge­lijk om via onze web­si­te een afspraak te maken bij één van …

Lees meer

Direct naar:

Zorg­ver­le­ner

Geac­cre­di­teer­de webinars

Mede­de­lin­gen

Vena­punc­tie

dec 30, 2020

De vraag om per­so­neel van de huis­art­sen­prak­tijk voor bloed­af­na­me te trai­nen, neemt toe.
Wij onder­steu­nen het trai­nen van mede­wer­kers uit de huis­art­sen­prak­tijk. Het sluit aan bij onze visie dat kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge dia­gnos­ti­sche zorg voor ieder­een, bin­nen hand­be­reik moet zijn. De afna­me in de huis­art­sen­prak­tijk onder­steu­nen wij met ons eigen per­so­neel of door het trai­nen van per­so­neel van de prak­tijk zelf. Dit laat­ste heeft als voor­deel dat de prak­tijk zeer flexi­bel is in het aan­bie­den van afnamemogelijkheden.

Lees meer

 

Voor­ge­druk­te Bar­co­de Citraat­bui­zen Overplakken!

Het is moge­lijk dat u citraat­bui­zen met een voor­ge­druk­te bar­co­de aan­treft.
Om even­tu­e­le sto­rin­gen te voor­ko­men, wil­len wij u vra­gen om de unie­ke pati­ën­ten bar­co­de vol­le­dig over de voor­ge­druk­te bar­co­de te plak­ken. Zie onder­staan­de afbeelding:

Lees meer

Cal­pro­tec­ti­ne in faeces

Cal­pro­tec­ti­ne is een eiwit dat aan­we­zig is in het cyto­plas­ma van de wit­te bloed­cel­len. Bij een ont­ste­king in de darm migre­ren wit­te bloed­cel­len naar deze plek­ken en komt het cal­pro­tec­ti­ne vrij in de fae­ces. De hoog­te van de cal­pro­tec­ti­ne con­cen­tra­tie komt goed over­een met de mate van ont­ste­king in de dar­men. In dit kader kan de bepa­ling bij­dra­gen om te dif­fe­ren­ti­ë­ren tus­sen een inflam­ma­toi­re darm­ziek­te en het prik­kel­ba­re darmsyndroom.

Lees meer