Let op: de web­si­te is ver­an­derd! U dient op een ande­re manier een afspraak te maken. De groe­ne balk is gewij­zigd naar een groe­ne knop.
Om een afspraak in te plannen:

  • klikt u op ‘Maak een afspraak’ in de groe­ne knop op de home­pa­gi­na. U komt terecht op de pagi­na www.RHMDC.nl/patienten/bloedafnamelocaties/.
  • vult u in de zoek­balk uw post­co­de of plaats­naam in.
  • kiest u een bloedafnamelocatie.
  • klikt u ver­vol­gens op de groe­ne but­ton ‘Afspraak maken’. U komt terecht op een over­zichts­pa­gi­na met meer infor­ma­tie over de door u gese­lec­teer­de locatie.
  • klikt u op de blau­we but­ton ‘Maak een afspraak’ en kies uit de diver­se onder­zoe­ken. Bij enke­le loca­ties kunt u alleen tele­fo­nisch een afspraak maken, dan ont­breekt de blau­we button.
  • nadat u op de blau­we but­ton geklikt heeft, wordt auto­ma­tisch de eerst­vol­gen­de afspraak­mo­ge­lijk­heid voor u inge­vuld. U kunt deze wij­zi­gen door een ande­re dag en tijd­stip te selec­te­ren of voor een ande­re loca­tie te kie­zen. Om de afspraak te beves­ti­gen klikt u op de but­ton ‘Kies datum en tijd’.
  • zodra u op de but­ton ‘Kies datum en tijd’ heeft geklikt, vult u de gevraag­de gege­vens in en klikt u op ‘Vol­gen­de stap: Beves­ti­gen’. U ont­vangt via de mail een beves­ti­ging van de gemaak­te afspraak.