Graag geven wij u een upda­te over de ver­goe­ding van het aan­vra­gen van de PCR- test, de meest gebruik­te test om vast te stel­len of iemand het coro­na­vi­rus heeft.
De PCR-test voor COVID-19 wordt bekos­tigd van­uit het OGZ Open­ba­re Gezond­heids­zorg­bud­get. Als PCR-tes­ten wor­den aan­ge­vraagd bij de GGD of bij door het RIVM erken­de labo­ra­to­ria die een finan­cie­rings­af­spraak heb­ben met de GGD, dan wor­den deze vergoed. 

RHMDC is een door het RIVM erkend labo­ra­to­ri­um voor de uit­voer van COVID-19 tes­ten en heeft met ver­schil­len­de GGD’en financieringsafspraken.
Mocht u via RHMDC een COVID-19 test aan­vra­gen, dan ver­zoe­ken wij u dit apart van de regu­lie­re dia­gnos­tiek te doen. Dit is van belang voor een juis­te fac­tu­re­ring aan­ge­zien de fac­tuur van de COVID-19 test naar de GGD wordt gestuurd i.p.v. naar de zorg­ver­ze­ke­raar. Deze zorg komt daar­door niet ten las­te van het eigen risi­co van ver­ze­ker­den. Een uit­zon­de­ring hier­op is de test bin­nen zie­ken­huis- en WLZ-instel­ling voor (kli­ni­sche) pati­ën­ten. Meer infor­ma­tie vindt u in de facts­heet van het minis­te­rie van VWS.