Veel­ge­stel­de vragen

Kent u onze regels wat betreft Coro­na en veilgheid?
 • Het dra­gen van een mond­neus­mas­ker is bij al ons bloed­af­na­me­lo­ca­ties verplicht.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Kom alleen, ten­zij het nood­za­ke­lijk is dat er iemand bij u is.
 • Wij schud­den geen handen.
 • Als u uit een oran­je gebied komt, blijf dan de eer­ste 14 dagen thuis.
 • Heeft u koorts of ver­koud­heids­klach­ten? Annu­leer dan uw afspraak.
 • Kom niet eer­der dan 5 minu­ten voor de afspraak naar de bloedafnamelocatie.
Waar­om moet ik een afspraak maken voor bloedonderzoek?
Wij wer­ken op afspraak om lan­ge wacht­rij­en en vol­le wacht­ruim­tes te voor­ko­men. Alleen op deze manier kun­nen we vol­doen aan de ander­hal­ve meter richt­lij­nen van de overheid.
Hoe kan ik een afspraak inplannen?
Van­we­ge lan­ge tele­fo­ni­sche wacht­tij­den, wil­len wij u vra­gen uw afspra­ken zoveel moge­lijk digi­taal te plan­nen. Klik hier om een afspraak te maken. Wilt u lie­ver tele­fo­nisch een afspraak inplan­nen? Neem dan op werk­da­gen tus­sen 08:00 uur en 17:00 uur con­tact op met ons Klant Con­tact Cen­trum. Tel: 088 260 4000.

 

Ik wil mijn afspraak verzetten/ afzeg­gen. Wat moet ik doen?
U kunt uw afspraak op de vol­gen­de manier annu­le­ren of verzetten:

Via de link in de afspraak­be­ves­ti­ging die u per mail heeft ont­van­gen, kunt u de afspraak annuleren/ verzetten.

Lie­ver tele­fo­nisch con­tact? Neem dan con­tact op met het Klant Con­tact Cen­trum op tele­foon­num­mer: 088 260 4000,  zodat iemand anders op het gere­ser­veer­de tijd­stip kan komen.

Ik ben onder behan­de­ling bij een spe­ci­a­list van het Rei­nier de Graaf, moet ik ook een afspraak maken?
Ja, ook dan vra­gen wij u om een afspraak te maken. Alleen als de arts het nood­za­ke­lijk acht dat u direct na het spreek­uur bloed laat afne­men, kunt u door­lo­pen naar de afde­ling bloed­af­na­me en u mel­den bij de afnamezuil.
Voor wel­ke onder­zoe­ken kan ik onli­ne een afspraak plannen?
 • Bloed­af­na­me: De arts heeft u een for­mu­lier gege­ven om bloed af te nemen.
 • U moet lichaams­ma­te­ri­aal inleveren.
 • U wilt een afspraak voor bloed­af­na­me maken voor uw baby of kind.
 • U komt in opdracht van de trombosedienst.
Waar kan ik op afspraak terecht?
Alle geo­pen­de open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­ties zijn inmid­dels opge­no­men in ons onli­ne afsprakensysteem.

Voor het raad­ple­gen van een loca­tie­lijst om te zien waar u terecht kunt, klik hier.

Zijn alle bloed­af­na­me­lo­ca­ties inzich­te­lijk in het onli­ne afspraaksysteem?
Enke­le loca­ties in huis­arts­prak­tij­ken nemen niet deel aan het onli­ne afspraak­sys­teem, maar heb­ben er voor geko­zen om zelf de afspra­ken in te plan­nen. In deze geval­len staat dit aan­ge­ge­ven in de loca­tie­lijst onder het kaartje: Klik hier
Wat heb ik nodig als ik naar een bloed­af­na­me­lo­ca­tie ga?
Ook bij een bloed­af­na­me op afspraak dient u het aan­vraag­for­mu­lier, een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs en een gel­dig ver­ze­ke­rings­be­wijs mee te nemen.
Hoe laat ver­wach­ten wij u?
Wij ver­wach­ten u op het tijd­stip van de afspraak en ver­zoe­ken u daar­om vrien­de­lijk om op tijd te ver­schij­nen, kom niet te laat maar ook niet te vroeg. Als u te vroeg bent, blijft u dan nog even in de auto of indien moge­lijk bui­ten wach­ten. Wan­neer u 5 minu­ten voor tijd naar bin­nen gaat is dat ruim voldoende.
Waar­om zie ik maar een beperkt aan­tal data bij het afspra­ken maken voor bloedafname?
U kunt maxi­maal 40 dagen voor­uit plan­nen. Is een tijd­stip niet meer beschik­baar, dan is het betref­fen­de moment volgepland.
Ik moet nuch­ter zijn voor bloed­af­na­me. Zijn hier spe­ci­a­le tij­den voor?
Nee, hier zijn geen spe­ci­a­le tij­den voor. U kunt zelf de tijd bepa­len wan­neer u een afspraak maakt.
Wat moet ik doen als ik én bloed én uri­ne moet inleveren?
U kunt in dat geval een afspraak maken voor bloedafname.
Moet ik voor een func­tie­on­der­zoek zoals fun­dus­fo­to­gra­fie of een glu­co­se tole­ran­tie test ook een afspraak maken?
Voor de vol­gen­de onder­zoe­ken  maakt u  een afspraak via ons Klant Con­tact Cen­trum (tel: 088 260 4000):
 • Glu­co­se tolerantietest
 • Fun­dus­fo­to­gra­fie
 • Adem­test
 • Ader­la­ting