Van serum naar plas­ma

RHMDC gaat voor een groot aan­tal che­mie­tes­ten over van serum naar hepa­ri­ne­plas­ma als afna­me­ma­te­ri­aal. Het voor­deel hier­van is dat de door­loop­tijd van de bepa­lin­gen kor­ter wordt, omdat er geen spra­ke is van het nood­za­ke­lijk stol­len van mate­ri­aal. Het mate­ri­aal is dus direct af te draai­en en te gebrui­ken voor ana­ly­se in het labo­ra­to­ri­um. Zo is er met name snel­le­re dia­gnos­tiek op spoed­af­de­lin­gen moge­lijk. De over­gang in de kli­niek staat gepland voor 11 okto­ber.

Veel­ge­stel­de vra­gen

Wat wij­zigt er bij de over­gang naar plas­ma?
Intro­duc­tie van een nieu­we licht­groe­ne buis, nieu­we for­mu­lie­ren, nieuw bar­co­de­boek­je, enke­le nieu­we werk­wij­zen, enke­le wij­zi­ging in refe­ren­tie­waar­den.

Wat is het ver­schil tus­sen serum en plas­ma?
Serum is de boven­staan­de vloei­stof na cen­tri­fu­ge­ren van een buis met gestold bloed. Plas­ma is boven­staan­de vloei­stof na cen­tri­fu­ge­ren van een buis met onstol­baar bloed als gevolg van een toe­voe­ging van een antistol­lings­mid­del (in dit geval lithi­um hepa­ri­ne). De samen­stel­ling van serum is ver­ge­lijk­baar met die van plas­ma, behal­ve dat de stol­lings­ei­wit­ten (zoals fibri­no­geen) in serum gro­ten­deels afwe­zig zijn.

Wat is de volg­or­de van de bui­zen als er een licht­groe­ne geprikt wordt?
De volg­or­de is; Blauw, rood, geel, licht­groen, paars, grijs. Zie voor een vol­le­dig over­zicht het volg­or­de­kaart­je.

Wat is de hoe­veel­heid die mini­maal in de buis moet?
De hoe­veel­heid bloed is 3 mil­li­li­ter, bij nor­ma­le vul­ling. Voor goe­de resul­ta­ten is het belang­rijk om de buis cor­rect te vul­len. Bij onder­vul­ling is de ver­hou­ding met de lithi­um­he­pa­ri­ne niet opti­maal. Mocht er toch min­der bloed in de buis stro­men, belucht dan de buis. Het labo­ra­to­ri­um kan beslui­ten tes­ten gedeel­te­lijk of hele­maal niet uit te voe­ren.

Wat is het ver­schil tus­sen de don­ker­groe­ne en de licht­groe­ne buis?
Bei­de bui­zen bevat­ten het anti­co­a­gu­lans lithi­um hepa­ri­ne. De don­ker­groe­ne buis bevat geen gel. De gel is nodig om het plas­ma van de cel­len te schei­den en geschei­den te hou­den. Deze don­ker­groe­ne buis wordt onder ande­re gebruikt bij gene­ti­sche aan­vra­gen.

Kun­nen alle in het licht­groen aan­ge­kruis­te bepa­lin­gen uit 1 buis, of heb ik er meer­de­re nodig?
Veel rou­ti­ne che­mie bepa­lin­gen (weer­ge­ven in het licht­groen) kun­nen uit 1 buis gea­na­ly­seerd wor­den, mits juist gevuld. Voor een aan­tal che­mie­be­pa­lin­gen wordt nog steeds serum gebruikt (gele buis). Dit zal ten alle tij­den wor­den aan­ge­ge­ven op het aan­vraag­for­mu­lier of aan­vraag­e­ti­ket­ten. Het is dus heel gebrui­ke­lijk om zowel een serum als een plas­ma­buis af te nemen.

Waar­om zit er een gel onder in de buis?
De gel zal bij het cen­tri­fu­ge­ren van de buis een afschei­ding vor­men tus­sen de bloed­cel­len en het plas­ma. Het plas­ma wordt gebruikt voor de ana­ly­ses.

Welk addi­tief is toe­ge­voegd aan de licht­groe­ne buis?
De licht­groe­ne buis bevat het anti­co­a­gu­lans lithi­um­he­pa­ri­ne.

Hoe vaak moet de buis wor­den gemengd?
De buis wordt 8–10 keer gemengd. Deze han­de­ling is zeer belang­rijk voor goe­de resul­ta­ten. Zie ook het volg­or­de­kaart­je

Voor wel­ke bepa­lin­gen gebrui­ken we de licht­groe­ne buis?
Voor een groot aan­tal rou­ti­ne che­mie bepa­lin­gen. 

Ik ben ver­ge­ten de licht­groe­ne buis te prik­ken. Kan de bepa­ling nog steeds uit serum bepaald wor­den?
De bepa­ling kan nog steeds uit serum bepaald wor­den. Maar dit gene­reert extra werk voor het labo­ra­to­ri­um waar­door er ver­tra­ging is in het ople­ve­ren van de resul­ta­ten.

Waar­om blijft de gele buis ook bestaan?
De gele serum­buis blijft ook bestaan omdat er nog steeds bepa­lin­gen zijn die alleen uit serum kun­nen wor­den bepaald. Voor­beel­den hier­van zijn de Vita­mi­ne D, tumor­mar­kers, hor­mo­nen en infec­tie­se­ro­lo­gie.

Is er ook een micro buis­je voor baby’s?
Ja er bestaat een micro buis­je met een licht­groe­ne dop.

Wat is het bestel­num­mer en het REF num­mer van de nieu­we buis?
Het bestel­num­mer is 3112341 (alleen voor Rei­nier de Graaf en RHMDC) en het REF num­mer is 367374. Voor huis­arts- en ver­los­kun­di­gen­prak­tij­ken is het bestel­for­mu­lier in de web­shop aan­ge­past.

Wat is er ver­an­derd aan de aan­vraag­for­mu­lie­ren?
Voor een aan­tal bepa­lin­gen is de kleur aan­ge­past naar licht­groen. De digi­ta­le sys­te­men zijn ook aan­ge­past, zodat de juis­te mate­ri­a­len wor­den aan­ge­ge­ven.

Wat is er ver­an­derd aan het bar­co­de­boek­je?
Het bar­co­de­boek­je bevat vier nieu­we eti­ket­ten en een extra eti­ket voor divers mate­ri­aal. Op het eti­ket voor de bloedgroep/irregulaire anti­stof­fen is ruim­te voor naam en geboor­te­da­tum. (ver­plicht) Het strook­je aan de rech­ter­kant kan wor­den gebruikt voor de scha­duw­lijst. Hier­op wordt naam en geboor­te­da­tum geschre­ven en aan­ge­vinkt wel­ke mate­ri­a­len geprikt zijn. 

Bij wie kan ik terecht als ik nog vra­gen heb?
Bij vra­gen kunt u terecht bij het Klant Con­tact Cen­trum op tel num­mer 088–2604000. Zij kun­nen even­tu­eel door­ver­wij­zen naar een des­kun­di­ge.