Veel­ge­stel­de vragen

Infor­ma­tie­film wij­zi­ging van serum naar plasma

Bekijk hier de informatiefilm

Alge­me­ne vragen

RHMDC gaat voor een groot aan­tal rou­ti­ne che­mie­tes­ten over van serum naar hepa­ri­ne­plas­ma als afnamemateriaal.

Wat is het voor­deel van de over­gang van serum naar plasma?
  • Het is niet meer nodig het mate­ri­aal te laten stol­len. Het is direct af te draai­en en te gebrui­ken voor ana­ly­se in het labo­ra­to­ri­um. Zo is er snel­le­re dia­gnos­tiek op spoed­af­de­lin­gen mogelijk.
  • De mees­te labo­ra­to­ria in Neder­land zijn voor een groot aan­tal che­mie­tes­ten reeds over­ge­gaan naar plas­ma. RHMDC volgt nu ook. Dit maakt de uit­wis­se­ling van mon­sters tus­sen zie­ken­hui­zen en labo­ra­to­ria gemakkelijker.

De over­gang in de kli­niek staat gepland voor woens­dag­avond 6 november.

Wat is het ver­schil tus­sen serum en plasma?

Serum is de boven­staan­de vloei­stof na cen­tri­fu­ge­ren van een buis met gestold bloed. Plas­ma is boven­staan­de vloei­stof na cen­tri­fu­ge­ren van een buis met onstol­baar bloed als gevolg van een toe­voe­ging van een antistol­lings­mid­del (in dit geval lithi­um hepa­ri­ne). De samen­stel­ling van serum is ver­ge­lijk­baar met die van plas­ma, behal­ve dat de stol­lings­ei­wit­ten (zoals fibri­no­geen) in serum gro­ten­deels afwe­zig zijn.

Wat wij­zigt er bij de over­gang naar plasma?

Intro­duc­tie van een nieu­we licht­groe­ne 3 ml lithi­um­he­pa­ri­ne buis, nieu­we for­mu­lie­ren, nieuw bar­co­de­boek­je, aan­tal nieu­we werk­wij­zen en een enke­le wij­zi­ging in referentiewaarden.

Wan­neer wordt over­ge­gaan van serum naar plasma?

In de kli­niek wordt op woens­dag­avond 6 novem­ber over­ge­gaan van serum naar heparineplasma .

Extern op maan­dag 25 november.

Wel­ke bepa­lin­gen wor­den nog uit serum gedaan?

Klik hier voor de lijst met bepa­lin­gen die uit plas­ma wor­den gedaan

Wat is het ver­schil tus­sen de don­ker­groe­ne en de licht­groe­ne buis?

Bei­de bui­zen bevat­ten het anti­co­a­gu­lans lithi­um hepa­ri­ne. De don­ker­groe­ne buis bevat geen gel. De gel is nodig om het plas­ma van de cel­len te schei­den en geschei­den te hou­den. Deze don­ker­groe­ne buis wordt onder ande­re gebruikt bij gene­ti­sche aanvragen.

Voor wel­ke bepa­lin­gen gebrui­ken we de licht­groe­ne buis?

Voor een groot aan­tal rou­ti­ne chemiebepalingen. 

Wat is de volg­or­de van de bui­zen als er een licht­groe­ne geprikt wordt?

De volg­or­de is; Blauw, rood, geel, licht­groen, paars, grijs. Zie voor een vol­le­dig over­zicht het volg­or­de­kaart­je.

Kun­nen alle in het licht­groen aan­ge­kruis­te bepa­lin­gen uit 1 buis, of heb ik er meer­de­re nodig?

Veel rou­ti­ne che­mie­be­pa­lin­gen (weer­ge­ven in het licht­groen) kun­nen uit 1 buis wor­den gea­na­ly­seerd, mits juist gevuld. Voor een aan­tal che­mie­be­pa­lin­gen wordt nog steeds serum gebruikt (gele buis). Dit zal te alle tij­den wor­den aan­ge­ge­ven op het aan­vraag­for­mu­lier of aan­vraag­e­ti­ket­ten. Het is dus heel gebrui­ke­lijk om zowel een serum als een plas­ma­buis af te nemen.

Wat is de mini­ma­le hoe­veel­heid die in de buis moet?

De hoe­veel­heid bloed is 3 mil­li­li­ter, bij nor­ma­le vul­ling. Voor goe­de resul­ta­ten is het belang­rijk om de buis cor­rect te vul­len. Bij onder­vul­ling is de ver­hou­ding met de lithi­um­he­pa­ri­ne niet opti­maal. Mocht er toch min­der bloed in de buis stro­men, belucht dan de buis. Het labo­ra­to­ri­um kan beslui­ten tes­ten gedeel­te­lijk of hele­maal niet uit te voeren.

Hoe vaak moet de buis wor­den gemengd?

De buis wordt 8–10 keer gemengd. Deze han­de­ling is zeer belang­rijk voor goe­de resul­ta­ten. Zie ook het volg­or­de­kaart­je

Ik ben ver­ge­ten de licht­groe­ne buis te prik­ken. Kan de bepa­ling nog steeds uit serum wor­den bepaald?

De bepa­ling kan nog steeds uit serum wor­den bepaald. Maar dit gene­reert extra werk voor het labo­ra­to­ri­um waar­door er ver­tra­ging is in het ople­ve­ren van de resultaten.

Waar­om zit er een gel onder in de buis?

De gel zal bij het cen­tri­fu­ge­ren van de buis een afschei­ding vor­men tus­sen de bloed­cel­len en het plas­ma. Het plas­ma wordt voor de ana­ly­ses gebruikt.

Welk addi­tief is toe­ge­voegd aan de licht­groe­ne buis?

De licht­groe­ne buis bevat het anti­co­a­gu­lans lithiumheparine.

Waar­om blijft de gele buis ook bestaan?

De gele serum­buis blijft ook bestaan omdat er nog steeds bepa­lin­gen zijn, die alleen uit serum kun­nen wor­den bepaald. Voor­beel­den hier­van zijn de Vita­mi­ne D, tumor­mar­kers, hor­mo­nen en infectieserologie.

Is er ook een micro buis­je voor baby’s?

Ja er bestaat een micro buis­je met een licht­groe­ne dop.

Wat is het bestel­num­mer en het REF num­mer van de nieu­we buis?

Het bestel­num­mer is 3112341 (alleen voor Rei­nier de Graaf Gast­huis en RHMDC) en het REF num­mer is 367374. Voor huis­arts- en ver­los­kun­di­gen­prak­tij­ken is het bestel­for­mu­lier in de web­shop aangepast.

Bij wie kan ik terecht als ik nog vra­gen heb?

Mocht u vra­gen heb­ben, dan kunt u con­tact opne­men met:

Klant Con­tact Cen­trum tele­foon­num­mer 088- 260 4000. Zij kun­nen u even­tu­eel door­ver­wij­zen naar een deskundige.

Aan­vraag­for­mu­lie­ren

Wat ver­an­dert er aan infor­ma­tie in het aanvraagformulier? 
  1. Er zijn nieu­we aan­vraag­for­mu­lie­ren met een apar­te, groe­ne, kolom voor de bepa­lin­gen die in plas­ma wor­den gedaan. Een aan­tal che­mie­tes­ten gaat nog altijd uit serum, zoals Vita­mi­ne D.
    Voor een lijst met bepa­lin­gen die in serum wor­den bepaald klik hier
  2. Uw per­soon­lij­ke AGB- code wordt op het aan­vraag­for­mu­lier gedrukt.
  3. Er wor­den géén bloed­af­na­me­tij­den en/ of indi­vi­du­e­le praktijklogo’s meer op de aan­vraag­for­mu­lie­ren gedrukt.
Wat ver­an­dert er aan het nieu­we aan­vraag­for­mu­lier voor verloskundigen?

Het nieu­we alge­me­ne aan­vraag­for­mu­lier voor ver­los­kun­di­gen  ver­vangt het 12e weeks for­mu­lier en kunt u ook gebrui­ken voor de ove­ri­ge aan­vra­gen tij­dens de zwan­ger­schap en neo­na­taal bilirubine.

Wij ver­zoe­ken u vrien­de­lijk om bij de aan­vraag van één van de pak­ket­ten (m.u.v. het hema­to­lo­gie pak­ket) de datum à ter­me te ver­mel­den. Dit geldt ook voor de voor de 27e weeks pak­ket­ten en de ADCC-test. Van­uit het RIVM is de ver­mel­ding van de datum à ter­me een ver­plich­ting om de aan­vraag in behan­de­ling te mogen nemen en ook ver­goed te krijgen.

Waar kan ik mijn aan­vraag­for­mu­lie­ren bestellen?

Bestel­len van aan­vraag­for­mu­lie­ren ver­loopt via de webshop.

In de web­shop is er naast de but­ton voor het bestel­len van uw pro­duc­ten, een extra but­ton bij­ge­ko­men ‘Bestel­len aan­vraag­for­mu­lie­ren’ Door hier op te klik­ken komt u in het aan­meld­veld waar u uw aan­vraag­for­mu­lie­ren kunt bestel­len. Op het nieu­we aan­vraag­for­mu­lier wordt de AGB- code van de zorg­ver­le­ner gedrukt.

Let op: U dient uw bestel­ling van de aan­vraag­for­mu­lie­ren eerst af te ron­den, alvo­rens pro­duc­ten in de web­shop te kun­nen bestellen.

Bestel­len voor meer­de­re zorg­ver­le­ners werk­zaam in één praktijk

In het for­mu­lier is de moge­lijk­heid voor prak­tij­ken waar meer­de­re zorg­ver­le­ners werk­zaam zijn, om voor iede­re zorg­ver­le­ner apart for­mu­lie­ren aan te vra­gen. Via het + teken­tje kunt u een extra veld ope­nen. Hier­bij dient u altijd de per­soon­lij­ke AGB- code van de zorg­ver­le­ner in te vullen!

Let op: Als u voor meer­de­re art­sen tege­lijk bestelt dan is het aan­tal for­mu­lie­ren dat u in de eer­ste bestel­ling plaatst, ook het aan­tal for­mu­lie­ren dat voor de ande­re art­sen wordt aan­ge­vraagd. Indien u een afwij­kend aan­tal wenst, dan kunt u dit in het opmer­kin­gen­veld aangeven.

Wat is de lever­tijd van mijn aanvraagformulieren?

De lever­tijd bedraagt maxi­maal 7 werkdagen.

Bestelt u dus tij­dig uw aan­vraag­for­mu­lie­ren.  Wilt u lever­tijd ver­mij­den, vraag dan zoveel moge­lijk labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek via Zorg­do­mein aan.

Wan­neer krijg ik de nieu­we aanvraagformulieren?

De komen­de weken wor­den de aan­vraag­for­mu­lie­ren en bar­co­de­boek­jes omge­ruild. Legt u deze klaar voor onze koe­rier? Prak­tij­ken waar inci­den­teel bloed wordt geprikt en geen koe­rier langs­komt, vra­gen we de oude for­mu­lie­ren zelf weg te gooien.

Bar­co­de­boek­je

Wat is er ver­an­derd in het nieu­we barcodeboekje?

Er zijn nieu­we bar­co­de­boek­jes ont­wor­pen. Met dit ont­werp zijn er nog meer vei­lig­heids­waar­bor­gen ingebouwd.

Het bar­co­de­boek­je bevat vier nieu­we eti­ket­ten en een extra eti­ket voor divers mate­ri­aal. Op het eti­ket voor de bloedgroep/irregulaire anti­stof­fen is ruim­te voor naam en geboor­te­da­tum (ver­plicht). Het strook­je aan de rech­ter­kant kan wor­den gebruikt voor de scha­duw­lijst. Hier­op wordt naam en geboor­te­da­tum geschre­ven en aan­ge­vinkt wel­ke mate­ri­a­len zijn geprikt. 

Klik hier op de afbeel­ding voor het nieu­we bar­co­de­boek­je. De pij­len geven aan wel­ke ele­men­ten zijn toegevoegd.

Wan­neer krijg ik de nieu­we barcodeboekjes?

De komen­de weken wor­den de aan­vraag­for­mu­lie­ren en bar­co­de­boek­jes omge­ruild. Legt u deze klaar voor onze koe­rier? Prak­tij­ken waar inci­den­teel bloed wordt geprikt en geen koe­rier langs­komt, vra­gen we de oude for­mu­lie­ren zelf weg te gooien.

In de exter­ne nieuws­brief staat dat oude for­mu­lie­ren en oude bar­co­de­boek­jes aan de koe­rier moe­ten wor­den terug­ge­ge­ven. Moe­ten oude for­mu­lie­ren die voor de komen­de maan­den al klaar­lig­gen wor­den overgeschreven?

Nee dat hoeft niet. Serum kan gewoon naast plas­ma wor­den ingestuurd.

Kan ik het nieu­we bar­co­de­boek­je in com­bi­na­tie met een oud for­mu­lier gebruiken?

Ja dit is geen probleem.

Mag ik nog pak­ket­co­des gebruiken?

Op de hui­di­ge pak­ket­lijs­ten staat geen hepa­ri­ne­buis. De meest gebruik­te pak­ket­co­des wor­den nu voor plas­ma inge­richt. Deze zijn na de over­gang op 25 novem­ber actief.

Bar­co­de-eti­ket­ten

Gebruik bar­co­de-eti­ket­ten

 Belang­rijk bij het gebruik van de bar­co­de-eti­ket­ten: Plak deze pre­cies op het wit­te vlak aan de boven­kant, zodat er onder de dop nog een klei­ne open rand te zien is. Dit i.v.m. de lees­baar­heid door de machines.

Voor de bepa­ling van de bloed­groep is een 6 ml EDTA buis nood­za­ke­lijk.

Web­shop

Bestel­len aan­vraag­for­mu­lie­ren via de webshop

In de web­shop is er naast de but­ton voor het bestel­len van uw pro­duc­ten, een extra but­ton bij­ge­ko­men ‘Bestel­len aan­vraag­for­mu­lie­ren’. Door hier op te klik­ken komt u in het aan­meld­veld waar u uw aan­vraag­for­mu­lie­ren kunt bestel­len. Op het nieu­we aan­vraag­for­mu­lier wordt de AGB- code van de zorg­ver­le­ner gedrukt.

Let op: U dient uw bestel­ling van de aan­vraag­for­mu­lie­ren eerst af te ron­den, alvo­rens pro­duc­ten in de web­shop te kun­nen bestellen.

Bestel­len voor meer­de­re zorg­ver­le­ners werk­zaam in één praktijk

In het for­mu­lier is de moge­lijk­heid voor prak­tij­ken waar meer­de­re zorg­ver­le­ners werk­zaam zijn, om voor iede­re zorg­ver­le­ner apart for­mu­lie­ren aan te vra­gen. Via het + teken­tje kunt u een extra veld ope­nen. Hier­bij dient u altijd de per­soon­lij­ke AGB- code van de zorg­ver­le­ner in te vullen!

Let op: Als u voor meer­de­re art­sen tege­lijk bestelt dan is het aan­tal for­mu­lie­ren dat u in de eer­ste bestel­ling plaatst, ook het aan­tal for­mu­lie­ren dat voor de ande­re art­sen wordt aan­ge­vraagd. Indien u een afwij­kend aan­tal wenst, dan kunt u dit in het opmer­kin­gen­veld aangeven.

Lever­tijd aanvraagformulieren 

De per­soon­lij­ke AGB- code van de zorg­ver­le­ner wordt door de druk­ker op de aan­vraag­for­mu­lie­ren, gedrukt. De lever­tijd bedraagt maxi­maal 7 werkdagen.

Bestelt u dus tij­dig uw aan­vraag­for­mu­lie­ren.  Wilt u lever­tijd ver­mij­den, vraag dan zoveel moge­lijk labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek via Zorg­do­mein aan.

Bestel­ling producten

In de web­shop zijn bij alle pro­duc­ten die u gewend bent te bestel­len, afbeel­din­gen geplaatst. Zo ziet u in één oog­op­slag of u het juis­te pro­duct heeft besteld.

Wel­ke arti­ke­len zijn in de web­shop toegevoegd? 

De 3ml Lithi­um Hepa­ri­ne­buis en de K2 EDTA 6ml zijn aan het assor­ti­ment toegevoegd.