Als mede­wer­ker labo­ra­to­ri­um­tech­niek ben je ver­ant­woor­de­lijk voor het beheer en onder­houd van alle labo­ra­to­ri­um appa­ra­tuur. Omdat deze appa­ra­tuur het hart vormt van onze medi­sche dia­gnos­tiek ver­vul je een essen­ti­ë­le rol in de con­ti­nu­ï­teit van onze dienst­ver­le­ning.” ver­telt mana­ger Infor­ma­ti­se­ring en Auto­ma­ti­se­ring John Schee­pers enthou­si­ast. “Jouw pri­mai­re doel is het opti­maal laten func­ti­o­ne­ren van onze labo­ra­to­ri­um appa­ra­tuur en actief bij­dra­gen aan het digi­ta­li­se­ren en robo­ti­se­ren van de pri­mai­re werkprocessen.” 

Je werkt voor het team Labo­ra­to­ri­um­tech­niek van het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC). Het RHMDC is uniek in Neder­land: het is de eni­ge labo­ra­to­ri­um­or­ga­ni­sa­tie die actief is in zowel de eerste‑, twee­de- als der­de­lijns­zorg en daar­naast dia­gnos­tiek uit alle gang­ba­re labo­ra­to­ri­um­dis­ci­pli­nes in eigen beheer kan aanbieden. 

Als medisch tech­ni­cus heb je inte­res­se voor com­plexe (zorg en laboratorium)systemen waar­bij appa­ra­tuur, ICT en labo­ra­to­ri­um pro­ces nauw met elkaar zijn ver­bon­den. Het team bestaat op dit moment uit 3 labo­ra­to­ri­um­tech­ni­ci en is ver­ant­woor­de­lijk voor de labo­ra­to­ri­um­ap­pa­ra­tuur van het RHMDC.

Jouw werk­dag

 • Het ope­ra­ti­o­neel beheer en (peri­o­diek) onder­houd van alle labo­ra­to­ri­um apparatuur;
 • Het afhan­de­len van inci­den­ten en door­voe­ren van wijzigingen;
 • Deel­ne­men aan pro­jec­ten voort­ko­mend uit de road­map van het RHMDC;
 • Plan­nen van- en regie over werk­zaam­he­den uit­ge­voerd door exter­ne leveranciers;
 • Het inven­ta­ri­se­ren van nieu­we apparatuur;
 • Zorg­dra­gen voor admi­ni­stra­tie­ve afhan­de­ling / verslaglegging;
 • Uit­voe­ren van accep­ta­tie-en veiligheidstesten;
 • Zorg­dra­gen voor de imple­men­ta­tie van nieu­we relea­ses en het waar­bor­gen van de opti­ma­le wer­king en gebruiks­vrien­de­lijk­heid hiervan;
 • Advi­se­ren van afde­lin­gen bij de intro­duc­tie van nieu­we technieken.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Je hebt een hoge mate van ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel en aan­dacht voor details;
 • Ana­ly­tisch denk­ver­mo­gen en goe­de soci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaardigheden;
 • Appa­ra­tuur­ge­rich­te trai­nin­gen vol­gen vind je vanzelfsprekend;
 • Je bent com­mu­ni­ca­tief sterk: zowel mon­de­ling als schriftelijk;
 • Je hebt een klacht­ge­rich­te hou­ding en kan goed met ver­schil­len­de sta­ke­hol­ders omgaan;
 • Je werkt graag in een team en bent een flexi­be­le team­ge­noot die bij­springt als het nodig is;
 • Je bent pro-actief en enthousiast;

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Afge­ron­de hbo oplei­ding Medi­sche Techniek/Gezondheidstechnologie of ver­ge­lijk­ba­re opleiding;
 • Oplei­ding Medi­sche Tech­niek A en B (MTA en MTB). Deze oplei­ding kan ook gevolgd wor­den na indiensttreding; 
 • Een aan­tal jaren erva­ring in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie is een pre;
 • In het bezit van rij­be­wijs B/E.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal € 2.526 en maxi­maal € 3.774 bru­to per maand (FWG 50) bij een 36-uri­ge werkweek
 • In eer­ste instan­tie krijg je een jaar­con­tract van 36 uur. Onze inten­tie is om je con­tract daar­na om te zet­ten in een con­tract voor onbe­paal­de tijd
 • Je start met een jaar­con­tract voor 32 of 36 uur per week. Onze inten­tie is om je con­tract daar­na om te zet­ten in een con­tract voor onbe­paal­de tijd
 • Jouw werk­plek is aan de Rei­nier de Graaf­weg 7 in Delft; zeer goed bereik­baar van­uit de regio’s Den Haag en Rotterdam
 • Gra­tis par­ke­ren van jouw auto en een over­dek­te en afge­slo­ten stal­ling voor jouw fiets 
 • Je komt te wer­ken voor het RHMDC
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaarsalaris
 • Bui­ten de Cao vele extra’s zoals een uit­ge­breid vita­li­teits­pro­gram­ma met bij­voor­beeld mind­ful­ness, boot­camp en stoel­mas­sa­ges. Daar­naast ook coa­ching, loop­baan­ad­vies en een actie­ve personeelsvereniging
 • Een open bedrijfs­cul­tuur met veel aan­dacht voor eigen inbreng en innovatie
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den

Ja, ik wil deze baan

Upload je cv en moti­va­tie via de sol­li­ci­ta­tie­but­ton tav Chan­tal van Steek­e­len­burg, recruiter. 

Vra­gen? Bel Mana­ger (LAI) Infor­ma­ti­se­ring en Auto­ma­ti­se­ring John Schee­pers, 06–10 98 55 78

Sol­li­ci­te­ren kan t/m 14 februari

Sol­li­ci­teer