Heb jij aan half woord genoeg als het gaat om (lab)aanvragen en admi­ni­stra­tie? Ben jij flexi­bel, kun je snel scha­ke­len en denk je altijd in oplos­sin­gen? Dan ben jij onze ide­a­le mede­wer­ker medi­sche administratie!

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC), is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Nederland.

De medi­sche admi­ni­stra­tie is onder­deel van de Pré-ana­ly­se is geves­tigd op de loca­ties Delft en Spij­ke­nis­se. Voor het team in Spij­ke­nis­se zoe­ken wij een admi­ni­stra­tie­ve dui­zend­poot voor 32 uur per week voor de vaca­tu­re van mede­wer­ker medi­sche admi­ni­stra­tie.
In deze func­tie kom je niet ín het zie­ken­huis te wer­ken. Wel heb je een belang­rij­ke onder­steu­nen­de func­tie waar­door wij als RHMDC al onze opdracht­ge­vers en pati­ën­ten zo goed en effi­ci­ënt moge­lijk hepen.

Ben jij een admi­ni­stra­tief talent? Sol­li­ci­teer dan direct!

Jouw werk­dag

 • De ene (lab)aanvraag na de ande­re: jij beoor­deelt, ver­werkt én voert (patiënt)gegevens in zodra ze op je bureau ver­schij­nen. Dit doe je accu­raat en vol­gens vast­ge­stel­de procedures
 • Omdat je thuis bent in de medi­sche ter­mi­no­lo­gie  begrijp je ook de inhoud van de aan­vra­gen en gege­vens, waar­op je – indien nodig — kunt anti­ci­pe­ren. Zo con­tro­leer je gege­vens ter voor­ko­ming van fouten.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Je kunt snel en tege­lij­ker­tijd accu­raat werken
 • Je gaat op ver­trou­we­lij­ke en zorg­vul­di­ge wij­ze om met pri­va­cy­ge­voe­li­ge patiëntinformatie
 • Je kunt zowel zelf­stan­dig als in team­ver­band wer­ken en beschikt over ster­ke com­mu­ni­ca­tie­ve vaardigheden
 • Je bent stress­be­sten­dig en je houdt je hoofd ook koel bij ad hoc werkzaamheden.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je beschikt over een mbo-diplo­ma (bij voor­keur niveau 4) 
 • Bij 32 uur werk je 4 dagen van 11.00 tot 19.30 zijn (dins­dag vrij). Wan­neer je 28 uur werkt ben je de dins­dag vrij en de don­der­dag om de week
 • Je beheerst de Neder­land­se taal in woord en geschrift uitstekend.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal € 1.841,- en maxi­maal € 2.741,-  bru­to per maand (FWG 30) bij een 36-uri­ge werk­week, afhan­ke­lijk van oplei­ding en werkervaring
 • Je start met een jaar­con­tract voor 32 uur per week. Onze inten­tie is om je con­tract daar­na om te zet­ten in een con­tract voor onbe­paal­de tijd
 • Jouw werk­plek is in Spij­ke­nis­se (gesi­tu­eerd op een bedrij­ven­ter­rein en dus niet in het ziekenhuis)
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaarsalaris
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Pri­ma arbeidsvoorwaarden)
 • Wil je meer weten over onze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re? Neem dan een kijk­je op onze site (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Sollicitatieprocedure).

Ja, ik wil deze baan

Sol­li­ci­te­ren op vaca­tu­re van mede­wer­ker medi­sche admi­ni­stra­tie? Upload jouw cv en moti­va­tie mid­dels de sol­li­ci­teer but­ton ter atten­tie van Inge de Glop­per, recrui­ter. Wil je tevens aan­ge­ven of je nu een opzeg­ter­mijn hebt en hoe lang deze is? Onder­deel van de pro­ce­du­re is het invul­len van een vra­gen­lijst. Zon­der inge­vul­de vra­gen­lijst kun­nen we je sol­li­ci­ta­tie niet in behan­de­ling nemen. 

De vaca­tu­re staat open t/m zon­dag 24 janu­a­ri. Kort na jouw sol­li­ci­ta­tie hoor je of je wordt uit­ge­no­digd voor een gesprek wel­ke begin febru­a­ri zal plaats­vin­den. Het liefst zou­den we onze col­le­ga begin maart wil­len verwelkomen.

Heb je vra­gen? Bel of app met Inge op 06 821 41 976.

Sol­li­ci­teer