Geen dag is het­zelf­de op ons labo­ra­to­ri­um. De ene dag heb je veel tele­foon, hou je je bezig met trou­ble­shooting, of het is gewoon heel erg druk”, ver­telt Moha­med Aza­ly, team­lei­der loca­tie Amster­dam. “Wij zien onze klan­ten echt als klant en niet als een leve­ran­cier van mate­ri­a­len. Ser­vi­ce rich­ting de klant en hun pati­ën­ten staan hoog in het vaan­del. Ik zoek dan ook een mede­wer­ker labo­ra­to­ri­um die elk mon­ster bloed beschouwt als­of het van een naast fami­lie­lid is en daar ook op die manier mee om gaat”, ver­volgt Moha­med.

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC).
is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Neder­land.

Het RHMDC is geves­tigd in Delft en heeft 3 onder­steu­nen­de loca­ties in Amster­dam, Heer­len en Spij­ke­nis­se.

In ver­band met het ver­trek van een col­le­ga zoe­ken wij voor onze loca­tie in Amster­dam een mede­wer­ker labo­ra­to­ri­um voor  24 uur per week, waar­bij vrij­dag een vas­te werk­dag is.    

medewerker laboratorium Amsterdam

Jouw werk­dag

 • Je ont­vangt en con­tro­leert nauw­keu­rig alle bio­lo­gi­sche mate­ri­a­len van­uit onze klan­ten,  zoals bloed en uri­ne (bv. of deze met de juis­te docu­men­ta­tie en ver­pak­king zijn aan­ge­le­verd)
 • Je bewerkt, cen­tri­fu­geert en of ver­deelt de mate­ri­a­len
 • Je zorgt ervoor dat de ver­wer­king van te onder­zoe­ken mate­ri­a­len fout­loos ver­loopt, hier­bij komen je admi­ni­stra­tie­ve (com­pu­ter) en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den goed van pas
 • Hema­to­lo­gie en beperk­te ana­ly­ti­sche  spoed­be­pa­lin­gen voer jij zelf­stan­dig uit
 • Kwa­li­teit is een belang­rijk, daar­om voer jij ook kwa­li­teits­con­tro­les uit
 • Je ver­zorgt mede de bevoor­ra­ding van de afna­me­be­no­digd­he­den voor de huis­art­sen
 • Je bent bereid om zo nodig een spoed­op­dracht op te halen bij een prak­tijk.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Een klant­ge­rich­te hou­ding is voor jou van­zelf­spre­kend. Bij vra­gen of pro­ble­men wacht je niet af, maar ga je direct aan de slag om een oplos­sing te zoe­ken
 • Je vind het leuk om in een klein team te wer­ken en je bent breed inzet­baar
 • Je bent in staat nauw­keu­rig en onder druk te wer­ken
 • Je bent flexi­bel, dat jouw werk­dag af en toe uit­loopt is voor jou geen pro­bleem. De werk­tij­den lig­gen tus­sen 08:00 uur en 18:00 uur en je gaat pas weg als het werk af is.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je hebt een afge­ron­de, zorg­ge­re­la­teer­de oplei­ding op MBO 4 niveau (bij­voor­beeld MLO of dok­ters­as­sis­tent)
 • Werk­er­va­ring in een labo­ra­to­ri­um is een pré
 • Erva­ring met vena­punc­tie is een pré
 • Je bent in het bezit van rij­be­wijs B
 • Dat vrij­dag een vas­te werk­dag is, is voor jouw geen pro­bleem.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal € 1.882,- en maxi­maal € 2.798,- bru­to per maand (FWG 35) bij een 36-uri­ge werk­week.
 • Je krijgt in eer­ste instan­tie een jaar­con­tract voor 24 uur per week
 • Jouw werk­plek is in Amster­dam
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaar­sa­la­ris
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Pri­ma arbeids­voor­waar­den)
 • Wil je meer weten over onze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re? Neem dan een kijk­je op onze site (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re).

Ja, ik wil deze baan

Sol­li­ci­te­ren naar de vaca­tu­re van mede­wer­ker labo­ra­to­ri­um? Upload jouw cv en moti­va­tie t.a.v. Miran­da de Zeeuw-Breg­man, recrui­ter. Sol­li­ci­te­ren kan tot en met 15 novem­ber.

Vra­gen? Moha­med Aza­ly, team­lei­der loca­tie Amster­dam, helpt je graag. Bel 06 — 230 967 76.

Sol­li­ci­te­ren kan tot en met 29 novem­ber a.s.

Sol­li­ci­teer