De taken in de func­tie van mede­wer­ker Cen­traal Ont­vangst (CO) zijn vast­om­lijnd, maar dat bete­kent zeker niet dat de func­tie niet uit­da­gend is”, ver­telt Nata­lie Dumaij, coör­di­na­tor Cen­traal Ont­vangst. “Wij ont­van­gen dage­lijks pati­ënt­ma­te­ri­a­len uit het hele land. Van een huis­arts uit Gro­nin­gen tot een zorg­in­stel­ling in Lim­burg, we krij­gen zelfs mate­ri­aal uit Sint Maar­ten bin­nen. We ken­nen 5 ver­schil­len­de mate­ri­a­len stro­men, je staat per dag­deel dan ook op een ander werk­sta­ti­on. Onze belang­rijk­ste taak is zor­gen dat alles klopt, zodat voor de pati­ënt de juis­te dia­gnos­tiek wordt uit­ge­voerd en er uit­ein­de­lijk een cor­rec­te uit­slag komt. Door de diver­si­teit aan mate­ri­a­len  leer je de ver­schil­len­de labo­ra­to­ria van onze orga­ni­sa­tie goed ken­nen. Kort­om een veel­zij­di­ge en inte­res­san­te func­tie”, ver­volgt Nata­lie enthousiast.

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC),
is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Nederland.

Van­we­ge uit­brei­ding zoe­ken wij een enthou­si­as­te mede­wer­ker voor het Cen­traal Ont­vangst voor 36 uur per week.  

Jouw werk­dag

 • Jij ver­deelt en sor­teert de aan­ge­le­ver­de mon­sters vol­gens pro­to­col. Dit is geen kwes­tie van stan­daard uit­pak­ken, maar je con­tro­leert of mate­ri­a­len op de juis­te manier zijn aan­ge­le­verd (met het cor­rec­te eti­ket en van de juis­te kleur­co­de voor­zien) en of de gege­vens op het mon­ster en de ID gege­vens van de pati­ën­ten met elkaar in over­een­stem­ming zijn
 • Wan­neer een code en/ of ande­re gege­vens ont­bre­ken, ach­ter­haal jij die gege­vens. Dit doe je in over­leg met jouw collega’s van de ande­re voor­be­wer­kings­la­bo­ra­to­ria in het land. Dit kan soms een behoor­lij­ke puz­zel zijn
 • Spoed­aan­vra­gen — zoals Cito-aan­vra­gen — gaan voor, dus die pak jij direct op.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Gestruc­tu­reerd en nauw­keu­rig wer­ken is voor jou van zelf­spre­kend. Kwaliteitsprogramma’s ISO 15189 zijn geen onbe­ken­de voor jou
 • Jouw com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den zijn dik in orde. Je com­mu­ni­ceert dui­de­lijk en tact­vol naar collega’s en (inter­ne) klanten
 • Op het CO heb­ben we te maken met piek­be­las­ting. Ondanks alle druk­te en hec­tiek blijf jij kalm en nauw­keu­rig jouw werk­zaam­he­den uit­voe­ren en stel je, samen met je collega’s de juis­te prioriteiten
 • Deze func­tie vraagt ook een bepaal­de fysie­ke belas­ting (veel­vul­dig til­len van boxen met mate­ri­a­len), dit is voor jou geen probleem.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je hebt een afge­ron­de MBO-oplei­ding dok­ters­as­sis­tent of MLO medisch analist
 • Je bent bekend met medi­sche terminologie
 • Je hebt mini­maal 1 jaar erva­ring als dok­ters­as­sis­ten­te of in een ver­ge­lijk­ba­re functie
 • Je vindt het geen pro­bleem om af en toe op zater­dag van 12.00 tot 17.00 uur of op een avond tot 21.00 uur te wer­ken. Op full­ti­me basis zul­len dit 26 dien­sten per jaar zijn.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal € 1.938- en maxi­maal € 2.882,- bru­to per maand (FWG 35) bij een 36-uri­ge werkweek
 • Je start met een jaar­con­tract voor 36 uur per week. Onze inten­tie is om je con­tract daar­na om te zet­ten in een con­tract voor onbe­paal­de tijd
 • Jouw werk­plek is in Delft; zeer goed bereik­baar van­uit de regio’s Den Haag en Rotterdam
 • Gra­tis par­ke­ren van jouw auto en een over­dek­te en afge­slo­ten stal­ling voor jouw fiets 
 • Je komt te wer­ken in een top­kli­nisch zie­ken­huis. Dit bete­kent dat je je kunt blij­ven ont­wik­ke­len. Onze Rei­nier Aca­de­mie biedt uit­een­lo­pen­de oplei­din­gen en faci­li­teert bij het doen van weten­schap­pe­lijk onderzoek
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaarsalaris
 • Bui­ten de Cao vele extra’s zoals een uit­ge­breid vita­li­teits­pro­gram­ma met bij­voor­beeld mind­ful­ness, boot­camp en stoel­mas­sa­ges. Daar­naast ook coa­ching, loop­baan­ad­vies en een actie­ve personeelsvereniging
 • Je hebt de kans je hori­zon te ver­bre­den door tij­de­lijk in het bui­ten­land te wer­ken mid­dels het Gren­ze­loos Rei­nier programma
 • Een open bedrijfs­cul­tuur met maan­de­lijk­se ses­sies met onze direc­tie, met veel aan­dacht voor eigen inbreng en innovatie
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den.

Ja, ik wil deze baan

Upload je brief en cv tav Inge de Glop­per, recrui­ter.

Sol­li­ci­te­ren kan t/m zon­dag 16 mei. De brief­se­lec­tie doen wij kort daar­na en hoor je of je wordt uit­ge­no­digd voor een gesprek.

Vra­gen? Ger­ty Cus­ters, hoofd Cen­traal Ont­vangst (06 — 478 04 772) helpt je graag. 

Sol­li­ci­teer