Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar op het gemak stelt voor­dat jij gaat bloed­prik­ken. Dat maakt jou zo’n gewaar­deer­de mede­wer­ker bloed­af­na­me.

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC), is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het Rei­nier Haga MDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Neder­land.

Van­we­ge uit­brei­ding van onze werk­zaam­he­den zoe­ken wij een flexi­be­le mede­wer­ker bloed­af­na­me voor 20 uur per week voor onze loca­ties in Delft en Naald­wijk.

Jouw werk­dag

 • Dage­lijks neem je bloed af bij pati­ën­ten. Dank­zij jouw gast­vrije hou­ding en zorg­vul­di­ge werk­wij­ze voe­len pati­ën­ten van alle leef­tijds­ca­te­go­rie­ën zich bij jou op hun gemak
 • Door jouw flexi­be­le hou­ding is het geen pro­bleem als je wordt inge­zet in één van de ande­re teams in de regio. Zelf­stan­dig reis je naar de diver­se prik­pun­ten en kom je bij pati­ën­ten thuis om bloed af te nemen
 • Na de bloed­af­na­me ver­werk je de admi­ni­stra­tie in ons com­pu­ter­sys­teem en zorg je voor de ver­de­re afhan­de­ling van het pro­ces.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Een gast­vrije en flexi­be­le hou­ding is voor jou van­zelf­spre­kend
 • Je bent een vroe­ge vogel en je hebt géén last van een och­tend­hu­meur
 • Je hebt goe­de com­pu­ter­vaar­dig­he­den en hebt bij voor­keur ken­nis van HIX en/of Glims.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je bent in het bezit van een diplo­ma dok­ters­as­sis­ten­te, medisch ana­list of een ande­re zorg­ge­re­la­teer­de oplei­ding op MBO niveau
 • Je hebt bij voor­keur erva­ring met vena­punc­ties
 • Je bent in bezit van rij­be­wijs B
 • Je bent mini­maal 4 och­ten­den per week op maan­dag tot en met vrij­dag beschik­baar, waar­bij je start tus­sen 6.30 en 8.00 uur.  Inci­den­teel kun je ook op zater­dag­och­tend wor­den inge­zet. Dat de werk­da­gen per week ver­schil­len en dat je vroeg moet begin­nen, is voor jou geen pro­bleem
 • Je beheerst de Neder­land­se taal goed in woord en geschrift.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal € 1.792,- en maxi­maal € 2.665,-  bru­to per maand (FWG 35) bij een 36-uri­ge werk­week.
 • Je krijgt een jaar­con­tract voor 20 uur per week. Onze inten­tie is om je con­tract daar­na om te zet­ten in een con­tract voor onbe­paal­de tijd
 • Je stand­plaats is op één van onze loca­ties in Delft of Naald­wijk
 • Naast een leu­ke baan bie­den we je goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den met onder meer: een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring, vakan­tie­geld, pen­si­oen­op­bouw, een leef­stijl­pro­gram­ma en coa­ching. Onze Rei­nier Aca­de­mie biedt uit­een­lo­pen­de oplei­din­gen
 • Heb je kin­de­ren, maar geen oppas? Wij bie­den gra­tis kin­der­op­vang voor onze sol­li­ci­tan­ten
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Pri­ma arbeids­voor­waar­den).
 • Wil je meer weten over onze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re? Neem dan een kijk­je op onze site (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re).

Ja, ik wil deze baan

Sol­li­ci­te­ren naar de vaca­tu­re van mede­wer­ker bloed­af­na­me? Upload jouw cv en moti­va­tie t.a.v. Miran­da de Zeeuw-Breg­man, recrui­ter. 

Vra­gen? Miran­da Brijs,hoofd bloed­af­na­me helpt je graag. Bel 06 — 836 65 452.

Sol­li­ci­te­ren kan tot en met 30 juni a.s.

Sol­li­ci­teer