Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar op het gemak stelt voor­dat jij gaat bloed­prik­ken. Daar­om zijn wij zo blij met jou als mede­wer­ker bloed­af­na­me.

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC).
is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Neder­land.

Van­we­ge uit­brei­ding van onze werk­zaam­he­den zoe­ken wij voor onze loca­tie Lan­ge­Land Zie­ken­huis in Zoe­ter­meer mede­wer­kers bloed­af­na­me voor 24 ‑28  uur per per week, die voor­al in de och­tend­uren inzet­baar zijn.

Jouw werk­dag

 • Tus­sen 7.00 en 8.30 uur ‘s‑ochtends ont­vang jij fris en frui­tig en niet te ver­ge­ten goed gehu­meurd jouw eer­ste pati­ënt om bloed af te nemen
 • Dank­zij jouw gast­vrije hou­ding en zorg­vul­di­ge werk­wij­ze voe­len pati­ën­ten van alle leef­tij­den zich bij jou direct op hun gemak 
 • Na de bloed­af­na­me of ont­vangst van het mate­ri­aal zorg je voor de ver­de­re afhan­de­ling van het pro­ces.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Je bent flexi­bel: dat jouw werk­da­gen en werk­plek per week ver­schil­len, is voor jou geen pro­bleem
 • Je bent een vroe­ge vogel: je hebt géén last van een och­tend­hu­meur.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je bent in het bezit van een diplo­ma dok­ters­as­sis­ten­te, medisch ana­list of een ande­re zorg­ge­re­la­teer­de oplei­ding op mini­maal MBO niveau 4 (ook stu­den­ten voor medi­sche beroe­pen nodi­gen wij uit om te rea­ge­ren)
 • Je hebt erva­ring met vena­punc­ties
 • Je bent in het bezit van rij­be­wijs B
 • Je hebt een goe­de beheer­sing van de Neder­land­se taal.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal € 1.792, en maxi­maal € 2.665,- bru­to per maand (FWG 35) bij een 36-uri­ge werk­week
 • Je krijgt jaar­con­tract voor 24–28 uur per week
 • Je stand­plaats is Zoeter­meer
 • Naast een leu­ke baan bie­den we je goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den met onder meer: een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring, vakan­tie­geld, pen­si­oen­op­bouw, een leef­stijl­pro­gram­ma en coa­ching
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Pri­ma arbeids­voor­waar­den).
 • Wil je meer weten over onze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re? Neem dan een kijk­je op onze site (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re).

Ja, ik wil deze baan

Sol­li­ci­te­ren naar de vaca­tu­re van mede­wer­ker bloed­af­na­me? Upload jouw cv en moti­va­tie t.a.v. Miran­da de Zeeuw-Breg­man, recrui­ter. Sol­li­ci­te­ren kan tot en met 31 augus­tus 2019.

Vra­gen? Syl­via Schip­per , hoofd labo­ra­to­ri­um loca­tie Lan­ge­Land Zie­ken­huis a.i., helpt je graag. Bel 079 — 346 25 75. Of bel met Michael Bots, kli­nisch che­mi­cus. Tele­foon­num­mer 079 — 346 25 95.
 

Sol­li­ci­teer