Het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC) in Zoe­ter­meer heeft een nieu­we vaca­tu­re voor 24 uur per week. Iets voor jou?

 

Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar op het gemak stelt voor­dat jij gaat bloed­prik­ken. Daar­om zijn wij zo blij met jou als mede­wer­ker bloedafname.

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V. (RHMDC).
is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Neder­land. De loca­tie Zoe­ter­meer ver­zorgt de dia­gnos­tiek in Zoe­ter­meer en omstreken. 

Voor deze func­tie vin­den de werk­zaam­he­den op afspraak plaats bij prik­pos­ten in het Lan­ge­Land Zie­ken­huis en bij prik­pos­ten op ande­re loca­ties in Zoe­ter­meer. Wij doen ook dia­gnos­tiek aan huis voor pati­ën­ten die niet mobiel zijn en de prik­post niet kun­nen bezoe­ken. Dit kan ove­ri­gens alleen door ver­wij­zing van de huisarts.

 

Jouw werk­dag

 • Tus­sen 7.00 en 8.30 uur ‘s‑ochtends ont­vang jij fris en frui­tig en niet te ver­ge­ten goed gehu­meurd jouw eer­ste pati­ënt om bloed af te nemen.
 • Dank­zij jouw gast­vrije hou­ding en zorg­vul­di­ge werk­wij­ze voe­len pati­ën­ten van alle leef­tij­den zich bij jou direct op hun gemak 
 • Na de bloed­af­na­me of ont­vangst van het mate­ri­aal zorg je voor de ver­de­re admi­ni­stra­tie­ve afhan­de­ling van het proces
 • Naast vena­punc­ties doen wij op de prik­post van het LLZ ook functietesten.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Je bent flexi­bel: dat jouw werk­plek per week ver­schilt, is voor jou geen probleem
 • Je bent een vroe­ge vogel: je hebt géén last van een ochtendhumeur.
 • Je bent han­dig met de pc
 • Je bent in staat om zowel in team­ver­band als zelf­stan­dig te werken
 • Je bent col­le­gi­aal inge­steld, ook al heb je vas­te werk­da­gen, natuur­lijk ben je bereid om extra bij te sprin­gen als er zie­ke collega’s zijn of de vakan­tie­plan­ning rond­ge­maakt moet worden
 • Je bent in staat nauw­keu­rig en gefo­cust te werk te gaan, je laat je niet van de wijs bren­gen door ad hoc zaken of (onver­wach­te) ver­an­de­rin­gen in je werk.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je bent in het bezit van een diplo­ma voor dok­ters­as­sis­ten­ten, medisch ana­list of een ande­re zorg­ge­re­la­teer­de oplei­ding op mini­maal MBO niveau 4
 • Je hebt erva­ring met vena­punc­ties, je bent bereid je bevoegd­he­den en bekwaam­he­den op peil te hou­den door het vol­gen van aan­ge­bo­den cur­sus­sen of e‑learnings
 • Je bent in het bezit van rij­be­wijs B en eigen vervoer
 • Je hebt een goe­de beheer­sing van de Neder­land­se taal.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal € 1.938,- en maxi­maal € 2.882,- bru­to per maand (FWG 35) bij een 36-uri­ge werkweek
 • Je start met een jaar­con­tract voor 24 uur per week, ver­deeld over 3 vas­te werk­da­gen per week. Onze inten­tie is om je con­tract daar­na om te zet­ten in een con­tract voor onbe­paal­de tijd
 • De begin- en eind­tij­den van de werk­da­gen kun­nen vari­ë­ren, de start­tij­den zijn 7:00 of 8:00, de eind­tij­den zijn afhan­ke­lijk van de te wer­ken uren, uit­gaan­de van een acht­u­ri­ge werk­dag is dat 16:30 of 17:00 uur.
 • Jouw stand­plaats Zoe­ter­meerzeer goed bereik­baar van­uit Den Haag en cen­traal gele­gen in de Randstad
 • Er is een par­keer­ga­ra­ge voor per­so­neel en een over­dek­te en afge­slo­ten stal­ling. Voor mede­wer­kers die hun auto in de par­keer­ga­ra­ge par­ke­ren geldt een par­keer­ta­rief per dag. 
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaar­sa­la­ris, bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den.

Ja, ik wil deze baan

Sol­li­ci­te­ren naar de vaca­tu­re van mede­wer­ker bloed­af­na­me? Upload jouw cv en moti­va­tie t.a.v. recrui­ter Bri­git­te Rij­n­aars. Heb je vra­gen over de pro­ce­du­re? Stuur een Whats­App naar 06–82306407.

Heb je inhou­de­lij­ke vra­gen? Desi­ree Jans­sen, Team­lei­der RHMDC helpt je graag. Bel 079 346 2238.

Sol­li­ci­te­ren kan tot 8 maart 2021

Sol­li­ci­teer