Ben jij die klant­vrien­de­lij­ke mede­wer­ker bloed­af­na­me? Ben je iemand met pit, die de uit­da­ging aan­neemt om op een dyna­mi­sche werk­plek goe­de zorg en ser­vi­ce te ver­le­nen aan pati­ën­ten? Rea­geer dan snel!

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(Reinier Haga MDC), is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het Rei­nier Haga MDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Nederland.

Van­we­ge uit­brei­ding van onze werk­zaam­he­den zoe­ken wij flexi­be­le mede­wer­kers bloed­af­na­me voor mini­maal 3 och­ten­den per week voor onze loca­tie in Voor­burg met als werk­ge­bied Den Haag e.o.

 

Jouw werk­dag

 • Dage­lijks neem je bloed af bij pati­ën­ten in de regio Den Haag. Op regi­o­na­le prik­lo­ca­ties, ver­pleeg-en ver­zor­gings­hui­zen en bij pati­ën­ten thuis. Dank­zij jouw gast­vrije hou­ding en zorg­vul­di­ge werk­wij­ze voe­len pati­ën­ten van alle leef­tijds­ca­te­go­rie­ën zich bij jou op hun gemak
 • Je draagt zorg voor het vol­gens pro­to­col ver­wer­ken van aan­vraag­for­mu­lie­ren en spe­ci­a­le afna­mes voor de diver­se zorg­ver­le­ners, zodat deze ver­werkt kun­nen wor­den door trans­port en op het laboratorium.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Een gast­vrije en flexi­be­le hou­ding is voor jou vanzelfsprekend
 • Je bent een vroe­ge vogel en je hebt géén last van een ochtendhumeur
 • Je bent secuur, repre­sen­ta­tief en goed in de omgang met ver­schil­len­de mensen
 • Cre­a­tief en probleemoplossend.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je bent in het bezit van een diplo­ma dok­ters­as­sis­ten­te, medisch ana­list of een ande­re zorg gere­la­teer­de oplei­ding op mini­maal MBO niveau 4
 • Je hebt bij voor­keur erva­ring met venapuncties.
 • Je bent in bezit van rij­be­wijs B
 • Je bent mini­maal 3 och­ten­den per week beschik­baar, werk­tij­den 7.30 uur tot 12.30 uur.  Inci­den­teel kun je ook op zater­dag­och­tend van 08.30–10.30 uur wor­den ingezet. 
 • Je beheerst de Neder­land­se taal goed in woord en geschrift.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal € 1.938,- en maxi­maal € 2.882,-  bru­to per maand (FWG 35) bij een 36-uri­ge werkweek
 • Je start met een jaar­con­tract voor 15–25 uur per week. Onze inten­tie is om je con­tract daar­na om te zet­ten in een con­tract voor onbe­paal­de tijd
 • Je stand­plaats is Voor­burg; zeer goed bereik­baar van­uit de regio’s Den Haag en Rotterdam
 • Gra­tis par­ke­ren van jouw auto en een over­dek­te en afge­slo­ten stal­ling voor jouw fiets 
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaarsalaris
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den.

Ja, ik wil deze baan

Enthou­si­ast gewor­den? En her­ken jij je in het gevraag­de pro­fiel? Upload jouw cv en moti­va­tie t.a.v. Bri­git­te Rij­n­aars, recruiter. 

Heb je inhou­de­lij­ke vra­gen over de func­tie? Neem dan con­tact op met Gem­ma Eij­kel­hof, Team­lei­der bloed­af­na­me loca­tie Voor­burg via 06–57428171 of mail naar g.eijkelhof@rdgg.nl.

Heb je vra­gen over de pro­ce­du­re? Neem dan con­tact op met Bri­git­te Rij­n­aars via 06–82306407 of mail naar PenO@rdgg.nl.

Sol­li­ci­te­ren kan t/m zon­dag 28 febru­a­ri 2021.

 

Sol­li­ci­teer