Afwis­se­ling in het werk houdt in dat je met regel­maat ver­schil­len­de din­gen doet. Zie jij een flexi­be­le baan in de zorg wel zit­ten? Dan is deze com­bi­func­tie mis­schien wel iets voor jou.

Het ene moment ben je mede­wer­ker bloed­af­na­me en neem je vena­punc­ties af met de daar­bij­be­ho­ren­de admi­ni­stra­tie­ve afwik­ke­ling. Het ande­re moment ben je werk­zaam als mede­wer­ker voor­be­wer­kings­la­bo­ra­to­ria (VBL) en bewerk, beoor­deel en ver­deel je de mate­ri­a­len als voor­be­rei­ding op het ver­voer naar het cen­tra­le labo­ra­to­ri­um in Delft.

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC).
is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Nederland.

Jouw werk­dag

 • Als mede­wer­ker bloedafname:
  • Om 8 uur ‘s‑ochtends ont­vang jij fris en frui­tig en niet te ver­ge­ten goed gehu­meurd jouw eer­ste pati­ënt om bloed af te nemen
  • Dank­zij jouw gast­vrije hou­ding en zorg­vul­di­ge werk­wij­ze voe­len pati­ën­ten van alle leef­tij­den zich direct bij jou op hun gemak 
  • Je neemt bij de (huisartsen)praktijk ook ande­re te onder­zoe­ken mate­ri­a­len in ont­vangst, die geef je aan het ein­de van je werk­tijd af aan de mede­wer­kers logistiek
  • Na de bloed­af­na­me of ont­vangst van het mate­ri­aal zorg je voor de ver­de­re afhan­de­ling van het proces.
 • Als mede­we­ker VBL:
  • Je bewerkt het afge­no­men mate­ri­aal en cen­tri­fu­geert deze in spe­ci­a­le laboratoriumapparatuur
  • Bij een aan­tal mate­ri­a­len voer jij zelf­stan­dig enke­le (beperk­te) ana­ly­ti­sche werk­zaam­he­den uit
  • Kwa­li­teit is een belang­rijk onder­deel van de werk­zaam­he­den, daar­om voer jij ook kwa­li­teits­con­tro­les uit
  • Je draagt zorg voor het vol­gens strik­te pro­to­col­len ver­zend­klaar maken van de mate­ri­a­len als voor­be­rei­ding op het ver­voer naar het cen­tra­le labo­ra­to­ri­um in Delft.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Je bent een vroe­ge vogel: je hebt géén last van een ochtendhumeur
 • Je bent pati­ënt­ge­richt: je bent vrien­de­lijk en doel­tref­fend zodat je de juis­te zorg kunt verlenen
 • Je bent flexi­bel: je vindt het geen enkel pro­bleem dat jouw werk­da­gen en werk­plek­ken per week verschillen
 • Je bent nauw­keu­rig: nieu­we admi­ni­stra­tie­ve werk­zaam­he­den heb je bin­nen no-time onder de knie
 • Je hebt een groot ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel: want je gaat om met ver­trou­we­lij­ke pati­ënt­ge­ge­vens en materialen.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je bent in het bezit van een diplo­ma dok­ters­as­sis­ten­te, medisch ana­list of een ande­re zorg­ge­re­la­teer­de oplei­ding op mini­maal MBO niveau 4 (ook stu­den­ten voor medi­sche beroe­pen nodi­gen wij uit om te reageren)
 • Je bent mini­maal 2 och­ten­den per week op maan­dag tot en met vrij­dag beschik­baar, waar­bij je start om 8.00 uur. Inci­den­teel kun je ook op zater­dag­och­tend wor­den ingezet.
 • Je hebt erva­ring met venapuncties
 • Je bent bij voor­keur in het bezit van rij­be­wijs B
 • Je hebt een goe­de beheer­sing van de Neder­land­se taal.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­aal 1.938,- maxi­maal € 2.882,- bru­to per maand (FWG 35) bij een 36-uri­ge werkweek
 • Je krijgt een jaar­con­tract voor 16 uur per week, of een con­tract op oproepbasis
 • Je stand­plaats is Amster­dam; ide­aal gele­gen bij uit­vals­we­gen zoals ring A10
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaar­sa­la­ris, bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den.

Ja, ik wil deze baan

Upload jouw sol­li­ci­ta­tie­brief en cv t.a.v. Recrui­ter Bri­git­te Rij­n­aars. Heb je vra­gen over de pro­ce­du­re? Stuur een Whats­App naar 06–82306407.

Inhou­de­lij­ke vra­gen over de com­bi­func­tie? Bel met Lai­la Enn­chat hoofd bloed­af­na­me Amster­dam op  06–22867302 of mail naar l.ennachat@reinier-mdc.nl.

Sol­li­ci­te­ren kan tot en met 14 maart 2021.

Sol­li­ci­teer