Je neemt niet alleen bloed af via een vin­ger­prik of vena­punc­tie, maar je bent ook de ogen en oren van de doseer­arts”, ver­telt Bren­da Zand­vliet, team­lei­der Unit Antistol­ling. Als mede­wer­ker bloed­af­na­me bij de unit Antistol­ling is het heel belang­rijk dat je ook kijkt naar de gezond­heids­toe­stand van de pati­ënt. Dit kan name­lijk van invloed zijn op INR-resul­taat van de vin­ger­prik”, ver­volgt Brenda.

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC), is een zelf­stan­di­ge labo­ra­to­ri­um­or­ga­ni­sa­tie. Het RHMDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Nederland.

Voor onze unit Antistol­ling in Delft zoe­ken wij flexi­be­le mede­wer­kers bloed­af­na­me voor 15–20 uur per week. Werk jij nauw­keu­rig, en ben je goed in de omgang met ver­schil­len­de men­sen?
Vind jij het belang­rijk om goe­de zorg en ser­vi­ce te ver­le­nen aan onze pati­ën­ten? Rea­geer dan snel op deze vacature.

Jouw werk­dag

 • Dage­lijks neem je bloed af bij pati­ën­ten mid­dels een vin­ger­prik. Dank­zij jouw gast­vrije hou­ding en zorg­vul­di­ge werk­wij­ze voe­len pati­ën­ten van alle leef­tijds­ca­te­go­rie­ën zich bij jou op hun gemak
 • Jij weet uit te leg­gen waar­om een INR uit­slag soms afwij­kend is en je kan pati­ën­ten geruststellen
 • Door jouw flexi­be­le hou­ding is het geen pro­bleem als je een keer wordt inge­zet in één van de ande­re teams. Zelf­stan­dig reis je naar de diver­se prik­pun­ten en kom je bij pati­ën­ten thuis om bloed af te nemen
 • Na de bloed­af­na­me ver­werk je na de bloed­af­na­me wordt je zo nodig nog inge­zet bij admi­ni­stra­tie­ve taken.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Een gast­vrije en flexi­be­le hou­ding is voor jou vanzelfsprekend
 • Je bent een vroe­ge vogel en je hebt géén last van een ochtendhumeur
 • Je hebt goe­de computervaardigheden.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je bent in het bezit van een diplo­ma dok­ters­as­sis­ten­te, medisch ana­list of een ande­re zorg­ge­re­la­teer­de oplei­ding op MBO niveau
 • Je hebt bij voor­keur erva­ring met venapuncties
 • Je bent in bezit van rij­be­wijs B
 • Je bent mini­maal 3 och­ten­den per week op maan­dag tot en met vrij­dag beschik­baar, waar­bij je start om 8.00 uur. Dat de werk­da­gen per week kun­nen ver­schil­len en dat je vroeg moet begin­nen, is voor jou geen probleem
 • Je beheerst de Neder­land­se taal goed in woord en geschrift.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal € 1.938,- en maxi­maal € 2.882,-  bru­to per maand (FWG 35) bij een 36-uri­ge werk­week. Inscha­ling is afhan­ke­lijk van oplei­ding en ervaring
 • Je start met een jaar­con­tract voor 15 — 20 uur per week. Onze inten­tie is om je con­tract daar­na om te zet­ten in een con­tract voor onbe­paal­de tijd
 • Jouw werk­plek is in Delft; zeer goed bereik­baar van­uit de regio’s Den Haag en Rotterdam
 • Gra­tis par­ke­ren van jouw auto en een over­dek­te en afge­slo­ten stal­ling voor jouw fiets 
 • Je komt te wer­ken in een top­kli­nisch zie­ken­huis. Dit bete­kent dat je je kunt blij­ven ont­wik­ke­len. Onze Rei­nier Aca­de­mie biedt uit­een­lo­pen­de oplei­din­gen en faci­li­teert bij het doen van weten­schap­pe­lijk onderzoek
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaarsalaris
 • Bui­ten de Cao vele extra’s zoals een uit­ge­breid vita­li­teits­pro­gram­ma met bij­voor­beeld mind­ful­ness, boot­camp en stoel­mas­sa­ges. Daar­naast ook coa­ching, loop­baan­ad­vies en een actie­ve personeelsvereniging
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den.

Ja, ik wil deze baan

Sol­li­ci­te­ren naar de vaca­tu­re van mede­wer­ker bloed­af­na­me? Upload jouw moti­va­tie­brief en cv t.a.v. Bri­git­te Rij­n­aars, recrui­ter. Sol­li­ci­te­ren kan tot en met 15 juni 2021.

Inhou­de­lij­ke vra­gen? De team­lei­ders Unit Antistol­ling, Bren­da Zand­vliet of Rina Mes­man, hel­pen je graag. Bel 06 — 101 424 38.

Pro­ce­du­re­le vra­gen? Neem dan con­tact op met Bri­git­te Rij­n­aars via 06–82306407 of mail naar PenO@rdgg.nl.

Sol­li­ci­teer