Ben jij niet geluk­kig in een kan­toor­baan? Moet je er niet aan den­ken de hele dag op een vas­te werk­plek te moe­ten zit­ten? Dan is deze job mis­schien wel iets voor jou. Voor deze func­tie ga je name­lijk alleen op pad. Een super zelf­stan­di­ge job dus waar­bij je even­goed wat voor ande­re men­sen bete­ke­nen kunt. 

Ben jij dienst­ver­le­nend inge­steld en vind je het fijn om pati­ën­ten met eigen auto thuis of op loca­tie te bezoe­ken? Lees dan snel verder!

Voor onze loca­ties in de regio Rot­ter­dam zoe­ken wij een mede­wer­ker bloed­af­na­me voor 3 uur per dag, 3 dagen per week. Je bent met name in de och­tend­uren beschik­baar, want onze werk­da­gen star­ten tus­sen 6.30 en 8.00 uur.

Het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V. (RHMDC), is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Neder­land.
 

Jouw werk­dag

 • Van­af 8 uur ’s mor­gens bezoek jij fris en frui­tig en goed gehu­meurd jouw eer­ste patiënt!
 • Dank­zij jouw gast­vrije hou­ding en zorg­vul­di­ge werk­wij­ze voe­len pati­ën­ten van alle leef­tij­den zich direct bij jou op hun gemak
 • Of je nu bloed afneemt in een art­sen­prak­tijk, op een prik­post of bij de pati­ënt thuis, het maakt voor jou niet uit. Zelf­stan­dig reis je naar de diver­se prik­pun­ten en loca­ties om bloed af te nemen.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Je bent flexibel
 • Je bent zelfstandig
 • Je bent rea­lis­tisch en heel sociaal
 • Je bent punctueel
 • Je werkt nauw­keu­rig: jouw admi­ni­stra­tie is altijd op orde

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je bent in het bezit van een diplo­ma dok­ters­as­sis­ten­te, medisch ana­list of een ande­re zorg­ge­re­la­teer­de oplei­ding op mini­maal MBO niveau 4 (ook stu­den­ten voor medi­sche beroe­pen nodi­gen wij uit om te reageren)
 • Je hebt bij voor­keur erva­ring met venapuncties
 • Je bezoekt regel­ma­tig pati­ën­ten met eigen auto, je bent dan ook in het bezit van rij­be­wijs B
 • Je hebt een goe­de beheer­sing van de Neder­land­se taal.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal € 1.938,- en maxi­maal € 2.882,- bru­to per maand (FWG 35) bij een 36-uri­ge werkweek
 • Je krijgt een jaar­con­tract voor 9–15 uur per week, werk­da­gen zijn ver­deeld over 3 of 5 dagen per week
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaar­sa­la­ris, bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den.

Ja, ik wil deze baan

Upload jouw sol­li­ci­ta­tie­brief en cv t.a.v. Recrui­ter Bri­git­te Rij­n­aars. Heb je vra­gen over de pro­ce­du­re? Stuur een Whats­App naar 0682306407.

Inhou­de­lij­ke vra­gen over de func­tie? Jan­na van Mou­rik, Team­lei­der Bloed­af­na­me, helpt je graag. Bel  06–30589134 (op maan­dag, dins­dag, woens­dag en donderdag).

Sol­li­ci­te­ren kan tot en met 27 janu­a­ri 2021.

Sol­li­ci­teer