Ben jij een klant­vrien­de­lij­ke mede­wer­ker bloed­af­na­me? Ben je iemand met pit, die de uit­da­ging aan­gaat om op een dyna­mi­sche werk­plek goe­de zorg en ser­vi­ce te ver­le­nen aan pati­ën­ten? Rea­geer dan snel!

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(Reinier Haga MDC), is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het Rei­nier Haga MDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Neder­land.

Deze vaca­tu­re is onder ande­re ont­staan ter ver­van­ging van een col­le­ga die met pen­si­oen gaat. Wij zoe­ken flexi­be­le mede­wer­kers bloed­af­na­me voor mini­maal 4 och­ten­den (4 uur) per week voor onze loca­ties:

 • Behan­del­cen­trum West­land (BCW) (Mid­del­broek­weg 2a Naald­wijk)
 • De Voor­hof (Aart vd Leeuwlaan 10G Delft)
 • De Reef (Kie­ken­dief­straat 17, 2496 RP Den Haag Ypen­burg)

Jouw werk­dag

 • Dage­lijks neem je bloed af bij pati­ën­ten. Op regi­o­na­le prik­lo­ca­ties, ver­pleeg- en ver­zor­gings­hui­zen en bij pati­ën­ten thuis. Dank­zij jouw gast­vrije hou­ding en zorg­vul­di­ge werk­wij­ze voe­len pati­ën­ten van alle leef­tijds­ca­te­go­rie­ën zich bij jou op hun gemak
 • Een flexi­be­le instel­ling rich­ting je collega’s is erg belang­rijk. het hech­te team rekent op elkaar in druk­ke situ­a­ties en je vindt het geen pro­bleem om inge­zet te wor­den in een van de ande­re teams in de regio.
 • Je draagt zorg voor het vol­gens pro­to­col ver­wer­ken van aan­vraag­for­mu­lie­ren en spe­ci­a­le afna­mes voor de diver­se zorg­ver­le­ners, zodat deze ver­werkt kun­nen wor­den door trans­port en op het labo­ra­to­ri­um.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Een gast­vrije en flexi­be­le hou­ding is voor jou van­zelf­spre­kend
 • Je bent een vroe­ge vogel en je hebt géén last van een och­tend­hu­meur
 • Je bent secuur, repre­sen­ta­tief en goed in de omgang met ver­schil­len­de men­sen
 • Cre­a­tief en pro­bleem­op­los­send.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je bent in het bezit van een diplo­ma dok­ters­as­sis­ten­te, medisch ana­list of een ande­re zorg gere­la­teer­de oplei­ding op mini­maal MBO niveau 4
 • Je hebt bij voor­keur erva­ring met vena­punc­ties, mocht je geen erva­ring heb­ben met bloed­af­na­me dan is dat geen pro­bleem. Wij ver­zor­gen voor elke nieu­we mede­wer­ker een gede­gen inwerk­t­ra­ject waar­in we je oplei­den tot zelf­stan­dig wer­kend mede­wer­ker bloed­af­na­me
 • Je bent in bezit van rij­be­wijs B
 • Je bent mini­maal 4 och­ten­den per week op maan­dag tot en met vrij­dag beschik­baar, de werk­tij­den zijn van 7.00 — 7.30 uur tot 11.30 uur. Inci­den­teel kun je ook op zater­dag­och­tend van 8.00 tot 11.00 uur inge­zet wor­den. Dat de werk­da­gen per week ver­schil­len en dat je vroeg moet begin­nen, is voor jou geen pro­bleem
 • Je beheerst de Neder­land­se taal goed in woord en geschrift.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal € 1.882,- en maxi­maal € 2.798,- bru­to per maand (FWG 35) bij een 36-uri­ge werk­week. Inscha­ling is afhan­ke­lijk van het aan­tal jaren rele­van­te werk­er­va­ring
 • Je krijgt een jaar­con­tract voor 20–25 uur per week. Onze inten­tie is om je con­tract daar­na om te zet­ten in een con­tract voor onbe­paal­de tijd
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaar­sa­la­ris
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Pri­ma arbeids­voor­waar­den)
 • Wil je meer weten over onze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re? Neem dan een kijk­je op onze site (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re).

Ja, ik wil deze baan

Upload jouw sol­li­ci­ta­tie­brief en cv t.a.v. Recrui­ter Bri­git­te Rij­n­aars. Heb je vra­gen over de pro­ce­du­re? Stuur een Whats­App naar 06–82306407.

Heb je vra­gen over de func­tie? Con­ny Haak, team­lei­der 06–82380181 helpt je graag.

Sol­li­ci­te­ren kan tot 3 decem­ber. De 1e gesprek­ken vin­den 7 decem­ber plaats.

Sol­li­ci­teer

Like all Lange versions launched considering that www.patekphilippe.to the firm’s resurgence, the particular Saxonia has lancet-shaped palms.