Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar op het gemak stelt voor­dat jij gaat bloed­prik­ken. Daar­om zijn wij zo blij met jou als mede­wer­ker bloedafname. 
Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC).
is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Nederland.

Jouw werk­dag

 • Om 8 uur ‘s‑ochtends ont­vang jij fris en frui­tig en niet te ver­ge­ten goed gehu­meurd jouw eer­ste pati­ënt om bloed af te nemen
 • Dank­zij jouw gast­vrije hou­ding en zorg­vul­di­ge werk­wij­ze voe­len pati­ën­ten van alle leef­tij­den zich bij jou direct op hun gemak 
 • Je neemt bij de prak­tijk ook ande­re te onder­zoe­ken mate­ri­a­len in ont­vangst, die geef je aan het ein­de van je werk­tijd af aan de mede­wer­kers logistiek
 • Na de bloed­af­na­me of ont­vangst van het mate­ri­aal zorg je voor de ver­de­re afhan­de­ling van het proces.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Je bent flexi­bel: dat jouw werk­da­gen en werk­plek per week ver­schil­len, is voor jou geen probleem
 • Je bent een vroe­ge vogel: je hebt géén last van een ochtendhumeur.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je bent in het bezit van een diplo­ma dok­ters­as­sis­ten­te, medisch ana­list of een ande­re zorg­ge­re­la­teer­de oplei­ding op mini­maal MBO niveau 4 (ook stu­den­ten voor medi­sche beroe­pen nodi­gen wij uit om te reageren)
 • Je bent mini­maal 2 och­ten­den per week op maan­dag tot en met vrij­dag beschik­baar, waar­bij je start om 8.00 uur. Inci­den­teel kun je ook op zater­dag­och­tend wor­den ingezet.
 • Je hebt erva­ring met venapuncties
 • Je bent bij voor­keur in het bezit van rij­be­wijs B
 • Je hebt een goe­de beheer­sing van de Neder­land­se taal.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­aal 1.938,- maxi­maal € 2.882,- bru­to per maand (FWG 35) bij een 36-uri­ge werkweek
 • Je krijgt een jaar­con­tract voor 16 uur per week, of een con­tract op oproepbasis
 • Je stand­plaats wordt Amsterdam
 • Kom je bij ons wer­ken? Dan vra­gen we je om bin­nen 2 maan­den na aan­vang dienst­ver­band een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag bij ons in te leve­ren. Daar­naast vra­gen wij je om een refe­ren­tie die wij zul­len nagaan.
 • De arbeids­voor­waar­den zijn con­form de Cao Zie­ken­hui­zen.

Ja, ik wil deze baan

Upload jouw sol­li­ci­ta­tie­brief en cv t.a.v. Recrui­ter Bri­git­te Rij­n­aars. Heb je vra­gen over de pro­ce­du­re? Stuur een Whats­App naar 06–82306407.

Inhou­de­lij­ke vra­gen over de func­tie? Bel met Lai­la Enn­chat hoofd bloed­af­na­me Amster­dam op  06–22867302 of mail naar l.ennachat@reinier-mdc.nl.

Sol­li­ci­te­ren kan tot en met 5 maart 2021.

Sol­li­ci­teer