De Fer­ti­li­teits-kli­niek Voor­burg (onder­deel van de Rei­nier de Graaf Groep) heeft alle moge­lijk­he­den van onder­zoek en behan­de­ling op dit gebied onder eigen dak: IUI, IVF, ICSI en cry­o­p­re­ser­va­tie van embryo’s en beschikt over een eigen semen­bank. Wij pro­be­ren de zorg rond de pati­ënt op indi­vi­du­e­le wen­sen af te stem­men door te kie­zen voor de behan­de­ling die het bes­te bij de situ­a­tie van die pati­ënt past. Wij zijn alle dagen van het jaar open.

De Fer­ti­li­teits-kli­niek is bin­nen het zie­ken­huis een apar­te en klei­ne afde­ling (23 collega’s) met kor­te lij­nen, een afde­ling waar­in je je snel thuis kan voe­len. Eind 2021 zul­len we ver­hui­zen naar een geheel nieu­we fer­ti­li­teits­kli­niek op het­zelf­de terrein.

Het IVF team Voor­burg is op zoek naar een kli­nisch embry­o­loog in oplei­ding (KEio).
Een oplei­ding tot kli­nisch embry­o­loog ver­loopt vol­gens het oplei­dings­re­gle­ment van de KLEM (Ver­e­ni­ging voor Kli­ni­sche Embry­o­lo­gie). Tij­dens deze oplei­ding zal de KEio zich de the­o­re­ti­sche en prak­ti­sche ken­nis ver­schaf­fen en erva­ring op doen die nodig is om alle aspec­ten van het spe­ci­a­lis­me kli­ni­sche embry­o­lo­gie te beheer­sen en te kun­nen uit­oe­fe­nen. De oplei­ding duurt 3 jaar bij full­ti­me­ver­band inge­val de kan­di­daat een PhD heeft en 4 jaar inge­val van een Mas­ter. De oplei­ding wordt ver­lengd na rato van de aan­stel­ling. Na het vol­tooi­en van de oplei­ding, zal de kli­nisch embry­o­loog de ver­ant­woor­de­lijk­heid kun­nen dra­gen over het labo­ra­to­ri­um­deel van fer­ti­li­teits­be­han­de­lin­gen tegen­over de pati­ënt, de mede­wer­kers, hoofd van het IVF-labo­ra­to­ri­um, de direc­tie en de over­heid.
 

Jouw werk­dag

 • Je werkt op het IVF-labo­ra­to­ri­um, samen met het team van ana­lis­ten en embry­o­lo­gen, aan de ver­schil­len­de aspec­ten die komen kij­ken bij IUI‑, IVF- en ICSI-behan­de­ling: de bewer­king van zaad en eicel­len, het kwe­ken, invrie­zen en ont­dooi­en van embryo’s
 • Je werkt nauw samen met de collega’s van de ande­re dis­ci­pli­nes (art­sen en ver­pleeg­kun­di­gen): over­leg over de te vol­gen fer­ti­li­teits­be­han­de­ling, het ver­loop hier­van, het plan­nen van afspraken
 • Je houdt (mede) toe­zicht op de kwa­li­teit en vei­lig­heid van de acti­vi­tei­ten op het IVF-laboratorium
 • Je intro­du­ceert en vali­deert nieu­we labo­ra­to­ri­um­tech­nie­ken en apparatuur
 • Je werkt mee aan het kwa­li­teits­sys­teem en het schrij­ven van pro­ce­du­res en voorschriften
 • Je stuurt de mede­wer­kers van het IVF-labo­ra­to­ri­um aan.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Je com­mu­ni­ceert hel­der met pati­ën­ten waar­bij je een posi­tie­ve hou­ding aan­neemt. Denk hier­bij aan afspra­ken maken met de pati­ën­ten, bespre­ken van de bevruch­tings­re­sul­ta­ten, plan­nen van embryo­trans­fer, uit­leg geven over embryo­kwa­li­teit en de keu­ze van embryo’s voor terugplaatsing
 • Jouw com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en betrok­ken­heid zor­gen ervoor dat alle pati­ën­ten de deur uit­gaan met het besef dat er echt naar hen geluis­terd is en zij op pro­fes­si­o­ne­le wij­ze gehol­pen worden
 • Je kunt resul­ta­ten ana­ly­se­ren en inter­pre­te­ren en rap­por­te­ren (mon­de­ling en schrif­te­lijk) aan collega’s en leidinggevenden
 • Je bent nauw­keu­rig, flexi­bel, team­ge­richt en communicatief
 • Je hebt goe­de mon­de­lin­ge en schrif­te­lij­ke beheer­sing van de Neder­land­se taal en vol­doen­de ken­nis van en vaar­dig­heid met de Engel­se taal (mon­de­ling en schriftelijk).

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je beschikt over een Uni­ver­si­tair diplo­ma (mas­ter) in bio­lo­gie, bio­me­di­sche weten­schap­pen of ver­wan­te stu­die­rich­tin­gen (behaald aan of ver­ge­lijk­baar met een Neder­land­se Uni­ver­si­teit) en een PhD in een gere­la­teerd vakgebied
 • Je beschikt over een basis­ken­nis van en een uit­ge­spro­ken inte­res­se voor embry­o­lo­gie en huma­ne cel­kweek, erva­ring met micro­sco­pie, weefselkweek
 • Voor deze func­tie is exper­ti­se in een cen­trum voor geas­sis­teer­de voort­plan­ting geen ver­eis­te maar wel een pluspunt
 • Ken­nis van kwa­li­teits­sys­te­men (ISO) is een pluspunt
 • Je beschikt over ken­nis van infor­ma­ti­ca (Offi­ce pak­ket) en bent in staat om nieu­we programma’s snel te leren
 • Je bent bereid tot het mee­draai­en in de dien­sten (week­end­dien­sten, inclu­sief de feest­da­gen; onge­veer 13 dien­sten op jaarbasis)
 • Je bent bereid tot mee­draai­en in de alarmdiensten
 • Je bent woon­ach­tig in de regio dan wel bereid om te ver­hui­zen naar de regio (maxi­ma­le reis­tijd bui­ten werk­tij­den 30 minu­ten i.v.m. de alarmdiensten)
 • Naast lab tech­ni­sche kwa­li­tei­ten beschik je ook over een aan­tal alge­me­ne vaardigheden
  • Je draagt ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de jouw toe­ge­we­zen taken.
  • Je werkt met het nodi­ge prak­ti­sche inzicht en alert­heid om even­tu­e­le afwij­kin­gen tij­dig vast te stel­len en onder­neemt de juis­te cor­ri­ge­ren­de maatregelen.
  • Je hebt aan­dacht voor kwa­li­teit en con­ti­nu­ï­teit en bent resultaatgericht.
  • Je hebt een col­le­gi­a­le en com­ple­men­tai­re atti­tu­de naar de collega’s.

Wij bie­den

 • Een leu­ke, zelf­stan­di­ge func­tie bin­nen een Fer­ti­li­teits-kli­niek met een pret­tig werk­kli­maat, een klein team met kor­te lijnen
 • Een oplei­ding tot kli­nisch embry­o­loog met daar­in erken­ning en onder­steu­ning voor jouw ambi­ties en inbreng
 • Je ver­dient mini­maal €3.490 en maxi­maal €5.257 bru­to per maand (FWG 65) bij een 36-uri­ge werk­week. Na afron­ding oplei­ding stroom je door naar FWG 70.
 • Je krijgt een jaar­con­tract voor 3 dagen:  27 uur per week plus 13 week­end­dien­sten per jaar (75% aan­stel­ling). Na een jaar volgt, bij vol­doen­de ont­wik­ke­ling en bewe­zen kwa­li­tei­ten een con­tract voor onbe­paal­de tijd.
 • Je stand­plaats is Voorburg
 • Gra­tis par­ke­ren van jouw auto en een over­dek­te en afge­slo­ten stal­ling voor jouw fiets 
 • Je komt te wer­ken in een top­kli­nisch zie­ken­huis. Dit bete­kent dat je je kunt blij­ven ont­wik­ke­len. Onze Rei­nier Aca­de­mie biedt uit­een­lo­pen­de oplei­din­gen en faci­li­teert bij het doen van weten­schap­pe­lijk onderzoek
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaarsalaris
 • Bui­ten de Cao vele extra’s zoals een uit­ge­breid vita­li­teits­pro­gram­ma met bij­voor­beeld mind­ful­ness, boot­camp en stoel­mas­sa­ges. Daar­naast ook coa­ching, loop­baan­ad­vies en een actie­ve personeelsvereniging
 • Je hebt de kans je hori­zon te ver­bre­den door tij­de­lijk in het bui­ten­land te wer­ken mid­dels het Gren­ze­loos Rei­nier programma
 • Een open bedrijfs­cul­tuur met maan­de­lijk­se ses­sies met onze direc­tie, met veel aan­dacht voor eigen inbreng en innovatie
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Pri­ma arbeidsvoorwaarden)
 • Wil je meer weten over onze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re? Neem dan een kijk­je op onze site (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Sollicitatieprocedure)

Ja, ik wil deze baan

Voor meer infor­ma­tie over deze vaca­tu­re, kun je, per e‑mail, con­tact opne­men met Ellen Rijn­ders (hoofd IVF-labo­ra­to­ri­um en kli­nisch embry­o­loog): E.Rijnders@rdgg.nl

Heb je inte­res­se? Upload dan een moti­va­tie­brief met je CV tav. Karen Schnit­ger, Recrui­ter 0630960432. Slui­tings­ter­mijn van deze vaca­tu­re is 02/03/2021

Sol­li­ci­teer