Wij zijn voor onze loca­tie in Lei­den op zoek naar een Coör­di­na­tor bloed­af­na­me voor 32 uur per week. Ben jij mede­wer­ker bloed­af­na­me en heb jij lei­ding­ge­ven­de skills? Dan biedt deze vaca­tu­re jou de ultie­me kans om lang gekoes­ter­de ambi­ties wer­ke­lijk­heid te laten worden.

Het vak­ge­bied bloed­af­na­me kent voor jou geen gehei­men. Je bent een kei in het tonen van voor­beeld­ge­drag, je bent een aan­ja­ger, zodat je samen met het team de gewens­te resul­ta­ten behaalt. Je bent daad­krach­tig en mens­ge­richt. Als geen ander weet jij resul­taat­ge­richt­heid te laten samen­smel­ten met hart voor de zorg. Als coör­di­na­tor sta je opge­steld voor de coör­di­na­tie van het team met cir­ca 10 mede­wer­kers bloed­af­na­me, die werk­zaam zijn op de prik­pos­ten en bij bloed­af­na­me aan huis.

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V. (RHMDC).
is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Neder­land. De loca­tie Zoe­ter­meer ver­zorgt de dia­gnos­tiek in Zoe­ter­meer en omstreken. 

 

Jouw werk­dag

 • Je bent het aan­spreek­punt voor je col­le­ga’s, als­ook in geval van cala­mi­tei­ten. Je scha­kelt snel zodat ad hoc vraag­stuk­ken direct kun­nen wor­den opgelost
 • Je hebt een sig­na­le­ren­de func­tie op het gebied van knel­pun­ten in werk­pro­ces­sen. Jij staat voor con­ti­nue ver­be­te­ren mét en voor het team. Ver­an­de­rin­gen wor­den geborgd. De zelf­stan­dig­heid van je team wordt daar­door enorm vergroot
 • Je bent pro­ces­be­ge­lei­der op ope­ra­ti­o­neel niveau
 • Je maakt het werk­roos­ter, de per­so­ne­le bezet­ting en de vakan­tie­plan­ning, ziek­mel­din­gen ver­lo­pen dan ook via jou
 • Dage­lijks draag je zorg voor onga­ni­sa­to­ri­sche en admi­ni­stra­tie­ve onder­steu­ning van je team
 • Je onder­houdt con­tac­ten met inter­ne en exter­ne par­tij­en in de regio, zoals team­lei­ding Zoe­ter­meer, het labo­ra­to­ri­um en de afde­ling logistiek
 • Je legt ver­ant­woor­ding af bij de team­lei­der Zoe­ter­meer / Lei­den van wie je hië­rar­chisch lei­ding ontvangt.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den, je bent com­mu­ni­ca­tief vaar­dig, je past je taal­ge­bruik op de gespreks­part­ner aan
 • Ver­bin­dend lei­der­schap, je zorgt voor een open com­mu­ni­ca­tie cul­tuur door zelf het goe­de voor­beeld te geven
 • Stu­ren op resul­taat, je houdt de voort­gang van resul­ta­ten in de gaten
 • Zelf­stan­dig en onder­ne­mer­schap, je zoekt pro­ac­tief kan­sen en mogelijkheden
 • Stress­be­sten­dig­heid, je bent in staat nauw­keu­rig en gefo­cust te werk te gaan, je laat je niet van de wijs bren­gen door ad hoc zaken of (onver­wach­te) ver­an­de­rin­gen in je werk.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je bent in het bezit van een diplo­ma voor dok­ters­as­sis­ten­ten, medisch ana­list of een ande­re zorg­ge­re­la­teer­de oplei­ding op mini­maal MBO niveau 4
 • Je hebt erva­ring met vena­punc­ties, je bent bereid je bevoegd­he­den en bekwaam­he­den op peil te hou­den door het vol­gen van aan­ge­bo­den cur­sus­sen of e‑learnings
 • Je bent in het bezit van rij­be­wijs B en eigen vervoer
 • Je hebt een zeer goe­de beheer­sing van de Neder­land­se taal.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal € 2.319,- en maxi­maal € 3.322,- bru­to per maand (FWG 45) bij een 36-uri­ge werkweek
 • Je start met een jaar­con­tract voor 32 uur per week. Onze inten­tie is om je aan­stel­ling daar­na om te zet­ten naar onbe­paal­de tijd. 
 • De begin- en eind­tij­den van de werk­da­gen kun­nen vari­ë­ren, de start­tij­den zijn 7:00 of 8:00, de eind­tij­den zijn afhan­ke­lijk van de te wer­ken uren, uit­gaan­de van een acht­u­ri­ge werk­dag is dat 16:30 of 17:00 uur.
 • Jouw stand­plaats Lei­denzeer goed bereik­baar van­uit Amster­dam en Den Haag en cen­traal gele­gen in de Randstad
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaar­sa­la­ris, bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den.

Ja, ik wil deze baan

Sol­li­ci­te­ren naar de vaca­tu­re van mede­wer­ker bloed­af­na­me? Upload jouw cv en moti­va­tie t.a.v. recrui­ter Bri­git­te Rij­n­aars. Heb je vra­gen over de pro­ce­du­re? Stuur een Whats­App naar 06–82306407.

Heb je inhou­de­lij­ke vra­gen? Desi­ree Jans­sen, Team­lei­der RHMDC helpt je graag. Bel 079 346 2238.

Sol­li­ci­te­ren kan tot en met 20 april 2021. 

Sol­li­ci­teer