Ben je altijd al nieuws­gie­rig geweest naar hoe het er in 1 van de groot­ste labo­ra­to­ria van Neder­land aan toe­gaat? Dan is dit je kans!

Dage­lijks ver­zor­gen wij 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re de GGD, huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Neder­land. We ver­wer­ken mate­ri­a­len van dui­zen­den pati­ën­ten per dag. De flex­pool van het RHMDC onder­steunt het labo­ra­to­ri­um in aller­lei werk­zaam­he­den. Hier wer­ken kan­jers die van alle mark­ten thuis zijn. Zo onder­steu­nen zij onder ande­re bij de de Covid-19 dia­gnos­tiek op de werk­een­heid Mole­cu­lai­re dia­gnos­tiek, maar ook op afde­lin­gen zoals de Bac­te­ri­o­lo­gie, de Bloed­af­na­me en de Cen­tra­le Ontvangst.

Stuur ons je cv, moti­va­tie en beschik­baar­heid en wel­licht loop jij bin­nen­kort in een wit­te jas bij ons rond.

Jouw werk­dag

 • Jij onder­steunt onze ana­lis­ten en mede­wer­kers van het laboratorium
 • Je houdt je onder meer bezig met werk­zaam­he­den in de pré ana­ly­se, zoals het in ont­vangst nemen en behan­de­len van bui­zen, maar omdat je breed inzet­baar bent, kun­nen dit werk­zaam­he­den zijn voor alle laboratoria
 • Je springt ad hoc bij waar het nodig is; zoals bij de werk­een­heid Mole­cu­lai­re Dia­gnos­tiek (MOD), Bac­te­ri­o­lo­gie, Cen­tra­le Ont­vangst, de Bloed­af­na­me, het Klant Con­tact Cen­trum en de afde­ling ICT, afhan­ke­lijk van je competenties
 • Naar­ma­te je meer inge­werkt bent, wordt je taken­pak­ket breder.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Uiter­aard werk je nauw­keu­rig, je bent je er con­stant van bewust dat de buis die jij in je han­den hebt, mate­ri­aal van een pati­ënt bevat
 • Jij kunt gecon­cen­treerd wer­ken, ook al is het af en toe hec­tisch om je heen
 • Je kunt effi­ci­ënt wer­ken omdat jij je tech­ni­sche vaar­dig­he­den op orde hebt, je hebt dan ook affi­ni­teit met ICT en digi­ta­li­se­ring van laboratoriumprocessen
 • Je vindt het niet erg om hard te wer­ken en je collega’s te onder­steu­nen daar waar dat nodig is. Natuur­lijk is er in de pau­ze ook alle ruim­te voor gezel­lig­heid met elkaar
 • Dat je lang op je benen moet staan is voor jouw geen pro­bleem. Tus­sen­door doe je gewoon een paar rek- en strekoefeningen.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je volgt een (zorg gere­la­teer­de) HBO of uni­ver­si­tai­re opleiding
 • Je bent op zoek naar een bij­baan en zowel over­dag als in de avond­uren en/of week­en­den beschikbaar 
  • Bij de werk­een­heid Mole­cu­lai­re Dia­gnos­tiek (MOD) geldt dat je in geval van de avond­dienst beschik­baar moet zijn tot 0.00 uur (uit­loop moge­lijk tot 02.00 uur)
 • Erva­ring met lab-pro­ces­sen is een pre.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal € 1.841,- en maxi­maal € 2.741,- bru­to per maand (FWG 30) bij een 36-uri­ge werkweek
 • Je krijgt een oproep­con­tract voor de peri­o­de van een jaar 
 • Jouw werk­plek is in Delft; zeer goed bereik­baar van­uit de regio’s Den Haag en Rotterdam
 • Gra­tis par­ke­ren van jouw auto en een over­dek­te en afge­slo­ten stal­ling voor jouw fiets 
 • Goe­de arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaarsalaris
 • Bui­ten de Cao vele extra’s zoals een uit­ge­breid vita­li­teits­pro­gram­ma met bij­voor­beeld mind­ful­ness, boot­camp en stoel­mas­sa­ges. Daar­naast ook coa­ching, loop­baan­ad­vies en een actie­ve personeelsvereniging
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den.

Ja, ik wil deze baan

Upload je moti­va­tie en cv t.a.v. Melis­sa Moer­man, recrui­ter en vul de vra­gen­lijst in. Wil je in je moti­va­tie toe­lich­ten wat voor erva­ring jij hebt met lab- en ICT processen? 

Heb je vra­gen over de pro­ce­du­re? Stuur een bericht naar 06–82313463.

Heb je vra­gen over de func­tie? Nien­ke Vons, 06–58823876 helpt je graag.

Sol­li­ci­te­ren kan t/m 25 april 2021.

Sol­li­ci­teer