Wer­ken bij het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC), bete­kent wer­ken bij één van de gro­te­re medi­sche labo­ra­to­ria in Neder­land. In ver­band met een zwan­ger­schaps­ver­van­ging zoekt de vak­groep medi­sche micro­bi­o­lo­gie een waar­ne­mer voor 0.8 fte.

Het RHMDC is onder­deel van de Rei­nier Haga Groep. Wij leve­ren top refe­ren­te, eer­ste­lijns, twee­de­lijns en busi­ness-to-busi­ness dien­sten aan onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen het Rei­nier de Graaf Gast­huis (RdGG) in Delft en het Lan­ge­Land zie­ken­huis (LLZ) in Zoe­ter­meer, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra. Het in medio 2020 geo­pen­de Rei­nier Haga Ortho­pe­disch Cen­trum wordt ook door het RHMDC bediend. Het zwaar­te­punt van het labo­ra­to­ri­um ligt in de regio Haag­lan­den (Den Haag, Delft en Zoe­ter­meer) maar het labo­ra­to­ri­um is lan­de­lijk werk­zaam. Bin­nen onze orga­ni­sa­tie heb­ben wij vier spe­ci­a­lis­men: kli­ni­sche che­mie, medi­sche immu­no­lo­gie, medi­sche micro­bi­o­lo­gie en patho­lo­gie. In totaal wer­ken bij het RHMDC 700 mede­wer­kers, waar­van er zo’n 50 werk­zaam zijn bin­nen de afde­ling medi­sche micro­bi­o­lo­gie. De hoofd­lo­ca­tie van het labo­ra­to­ri­um is in Delft. Het labo­ra­to­ri­um is ISO15189 geac­cre­di­teerd, spe­ci­fiek voor de medi­sche micro­bi­o­lo­gie heeft RHMDC tevens NEN-EN-ISO11731 en NEN-EN-ISO19458 accre­di­ta­ties voor Legi­o­nel­la con­tro­le in leidingwater.

De vak­groep medi­sche micro­bi­o­lo­gie bestaat uit 7 art­sen-micro­bi­o­loog. Alle art­sen-micro­bi­o­loog zijn staf­lid bij het RdGG of het LLZ. We wer­ken samen met de labo­ra­to­ria voor medi­sche micro­bi­o­lo­gie van het Groe­ne Hart Zie­ken­huis (GHZ)  in Gou­da en het Haga Zie­ken­huis in den Haag. Met het GHZ wor­den ook de dien­sten geza­men­lijk gedaan. Voor mole­cu­lai­re dia­gnos­tiek en sero­lo­gie heb­ben we een regi­o­na­le ver­wijs­func­tie. We par­ti­ci­pe­ren in het zorg­net­werk Anti­bi­o­ti­ca­re­sis­ten­tie zuid-west Neder­land. De vak­groep ver­zorgt in samen­wer­king met het Eras­mus Medisch Cen­trum de B‑opleiding tot arts-microbioloog.

Het Rei­nier de Graaf Gast­huis is een top­kli­nisch zie­ken­huis dat zich richt op de inwo­ners van Delft en omge­ving. Op vier loca­ties wer­ken 3000 men­sen, onder wie 200 medisch spe­ci­a­lis­ten. Wij zijn een zie­ken­huis dat actief de ver­bin­ding legt met en tus­sen mede­wer­kers, pati­ën­ten en hun fami­lies, keten­part­ners, nieuw (medisch) talent en exter­ne instan­ties en bedrij­ven in de zorg­markt. Wij wil­len ver­nieu­wen en ver­be­te­ren door direct, open en in ver­bin­ding te zijn. Daar­bij com­bi­ne­ren we ver­schil­len­de ken­nis­do­mei­nen en cre­ë­ren we steeds nieu­we oplos­sin­gen door gebruik te maken van de ken­nis en kracht van elkaar en van anderen.

Jouw werk­dag

 • Met de rest van de vak­groep zorg je voor een opti­ma­le dienst­ver­le­ning van het RHMDC voor alle aspec­ten van de medi­sche micro­bi­o­lo­gie en infectiepreventie.
 • Jouw zwaar­te­punt ligt bij het RdGG, eer­ste lijn en zelf­stan­di­ge behandelcentra.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Je bent een con­struc­tie­ve team­spe­ler en je voelt je ver­ant­woor­de­lijk voor de kwa­li­teit van zorg
 • Je bent flexi­bel en je beschikt over goe­de com­mu­ni­ca­tie­ve en soci­a­le vaardigheden
 • Je bent spe­ci­a­list en hebt jouw eigen taken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den, maar houdt hier­bij con­stant het team­be­lang in ogenschouw.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je bent all­round arts-micro­bi­o­loog of rondt de oplei­ding op kor­te ter­mijn af
 • Je hebt fee­ling met de eerstelijns-diagnostiek
 • Belang­stel­ling voor oplei­den en voor toe­ge­past weten­schap­pe­lijk onder­zoek strekt tot aanbeveling.

Wij bie­den

 • De arbeids­voor­waar­den­re­ge­ling is con­form de Arbeids­voor­waar­den­re­ge­ling Medisch Spe­ci­a­lis­ten (AMS)
 • Je krijgt een con­tract voor 6 maan­den, ingangs­da­tum in prin­ci­pe 1 juni, voor 0.8 FTE
 • Jouw stand­plaats is Delft
 • Voor het ont­plooi­en van eigen inte­res­se­ge­bie­den bestaat vol­doen­de ruimte.

Ja, ik wil deze baan

Voor inhou­de­lij­ke infor­ma­tie neem je  con­tact op met Dr L.C. Smeets, arts-micro­bi­o­loog en medisch mana­ger via 015 — 260 4954.

Voor ove­ri­ge vra­gen bel of app je Miran­da de Zeeuw-Breg­man, recrui­ter, op 06–821 111 65.

Sol­li­ci­te­ren kan tot en met 18 april a.s.

Sol­li­ci­teer