Wil jij indi­rect bij­dra­gen aan de snel­le dia­gnos­tiek van Covid-19? Als appli­ca­tie­be­heer­der Glims kan dat!” ver­telt Mana­ger (LAI) Infor­ma­ti­se­ring en Auto­ma­ti­se­ring John Schee­pers trots. 

Als applicatiebeheerder/ontwikkelaar Glims ben je name­lijk ver­ant­woor­de­lijk voor het beheer, onder­houd en door­ont­wik­ke­ling van het labo­ra­to­ri­um­in­for­ma­tie­sys­teem (LIS) Glims. Omdat wij medi­sche dia­gnos­tiek en daar­mee ons LIS als ons medisch hart beschou­wen, ver­vul je een essen­ti­ë­le rol in de gezond­heids­zorg. Jouw pri­mai­re doel is het opti­maal laten func­ti­o­ne­ren van Glims, actief bij­dra­gen aan het digi­ta­li­se­ren en robo­ti­se­ren van de pri­mai­re werk­pro­ces­sen en het ver­be­te­ren van de effec­ti­vi­teit en effi­ci­en­cy van onze organisatie.

Je werkt voor de afde­ling Infor­ma­ti­se­ring en Auto­ma­ti­se­ring (I&A) van het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC). Het RHMDC heeft ruim 700 mede­wer­kers en is uniek in Neder­land: het is de eni­ge labo­ra­to­ri­um­or­ga­ni­sa­tie die actief is in zowel de eerste‑, twee­de- als der­de­lijns­zorg en daar­naast dia­gnos­tiek uit alle gang­ba­re labo­ra­to­ri­um­dis­ci­pli­nes in eigen beheer kan aan­bie­den. Je werkt in een klein team dat vol­op in ont­wik­ke­ling is. Je vas­te stand­plaats is Delft. Je werkt dage­lijks samen met een gedre­ven team van appli­ca­tie- en func­ti­o­neel beheer­ders. Onze afde­ling werkt n.a.v. Covid-19 gedeel­te­lijk van­uit huis.

Jouw werk­dag

 • Het ope­ra­ti­o­neel beheer van het LIS, afhan­de­len van inci­den­ten en door­voe­ren van wijzigingen;
 • Deel­ne­men aan pro­jec­ten voort­ko­mend uit de road­map van het RHMDC;
 • Het inrich­ten en pro­gram­me­ren van het LIS op basis van de behoef­ten en wen­sen van de gebruikersorganisatie;
 • Coör­di­ne­ren, orga­ni­se­ren en ana­ly­se­ren van de inrich­ting van Glims en de daar­aan gere­la­teer­de applicaties;
 • Inte­gra­tie­werk­zaam­he­den: moni­to­ren, mute­ren en/of rea­li­se­ren van kop­pe­lin­gen tus­sen het LIS en interne/externe appli­ca­ties (EPD’s, HIS’sen) én kop­pe­lin­gen tus­sen het LIS en analyseapparatuur;
 • Zorg­dra­gen voor de imple­men­ta­tie van nieu­we relea­ses en het waar­bor­gen van de opti­ma­le wer­king en gebruiks­vrien­de­lijk­heid hiervan;
 • Advi­se­ren over de spe­ci­fie­ke toe­pas­sings­mo­ge­lijk­he­den van GLIMS en moge­lij­ke oplos­sin­gen aan­dra­gen voor knelpunten.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Je hebt gemak­ke­lijk nieu­we sys­te­men onder de knie en weet snel pro­ces­sen te doorgronden; 
 • Omdat wij ver­schil­len­de labo­ra­to­ri­um­in­for­ma­tie­sys­te­men ver­van­gen en inte­gre­ren, vra­gen we een hoge mate van flexibiliteit; 
 • Je hebt een hoge mate van ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel en aan­dacht voor details;
 • Je bent vol­har­dend en hebt doorzettingsvermogen;
 • Je bent com­mu­ni­ca­tief sterk: zowel mon­de­ling als schriftelijk;
 • Je hebt een klacht­ge­rich­te hou­ding en kan goed met ver­schil­len­de sta­ke­hol­ders omgaan.
 • Je werkt graag in een team en bent een flexi­be­le team­ge­noot die bij­springt als het nodig is.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je hebt hbo werk- en denk­ni­veau en bij voor­keur een afge­ron­de pas­sen­de oplei­ding op het gebied van Soft­wa­re Engi­nee­ring, (Tech­ni­sche) Bedrijfs­kun­de, Infor­ma­ti­ca, ICT of vergelijkbaar;
 • Je hebt erva­ring met een object geo­ri­ën­teer­de programmeertaal;
 • Je hebt ken­nis van data­ba­se structuren;
 • Je hebt ken­nis van en erva­ring met inte­gra­tie­vraag­stuk­ken: berich­ten­ver­keer in de zorg o.b.v. HL7, Edifact;
 • Je hebt rui­me erva­ring in het vak­ge­bied ICT en up-to-date ken­nis van ICT-ontwikkelingen; 
 • Het is een pre als je eer­der gewerkt hebt met medi­sche-/la­bo­ra­to­ri­um­sys­te­men;
 • Peri­o­diek draai je bereik­baar­heids­dien­sten in avond- en weekenduren.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal € 2.526 en maxi­maal € 3.774 bru­to per maand (FWG 50) bij een 36-uri­ge werkweek
 • Je start met een jaar­con­tract voor 32 of 36 uur per week. Onze inten­tie is om je con­tract daar­na om te zet­ten in een con­tract voor onbe­paal­de tijd
 • Jouw werk­plek is aan de Rei­nier de Graaf­weg 7 in Delft; zeer goed bereik­baar van­uit de regio’s Den Haag en Rotterdam
 • Gra­tis par­ke­ren van jouw auto en een over­dek­te en afge­slo­ten stal­ling voor jouw fiets 
 • Je komt te wer­ken voor het RHMDC
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaarsalaris
 • Bui­ten de Cao vele extra’s zoals een uit­ge­breid vita­li­teits­pro­gram­ma met bij­voor­beeld mind­ful­ness, boot­camp en stoel­mas­sa­ges. Daar­naast ook coa­ching, loop­baan­ad­vies en een actie­ve personeelsvereniging
 • Een open bedrijfs­cul­tuur met veel aan­dacht voor eigen inbreng en innovatie
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den

Ja, ik wil deze baan

Upload je cv en moti­va­tie via de sol­li­ci­ta­tie­but­ton tav Chan­tal van Steek­e­len­burg, recruiter. 

Vra­gen? Bel Mana­ger (LAI) Infor­ma­ti­se­ring en Auto­ma­ti­se­ring John Schee­pers, 06–10 98 55 78

Sol­li­ci­te­ren kan t/m 14 februari

Sol­li­ci­teer