“Geen werk­dag is het­zelf­de, het is hol­len of even stil­staan bij de mor­fo­lo­gie. De vari­ë­teit is groot; De ont­dek­king van een acu­te leu­ke­mie in peri­feer bloed wis­selt zich af met het nauw­keu­rig beoor­de­len van de mor­fo­lo­gie van cel­len in het been­merg bij een vraag­stel­ling MDS.” zegt And­re Pronk, aan­dachtsana­list morfologie.

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC), is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC ver­zorgt de dia­gnos­tiek voor het Rei­nier de Graaf zie­ken­huis in Delft en het Lan­ge­Land Zie­ken­huis in Zoe­ter­meer. Daar­naast ver­zorgt het RHMDC 1e- en 2e-lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, labo­ra­to­ria van ande­re zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Neder­land. De hoofd­lo­ca­tie van het RHMDC is gele­gen naast het cen­tra­le gebouw van het Rei­nier de Graaf ziekenhuis.

 

Jouw werk­dag

 • Je werkt in een team met een aan­dachtsana­list en been­merg­spe­ci­a­lis­ten. Dit team werkt nauw samen met de kli­nisch che­mi­cus­la­bo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­list kli­ni­sche che­mie en de team­lei­der van de afde­ling hema­to­lo­gie om de kwa­li­teit en con­ti­nu­ï­teit van de mor­fo­lo­gie te waarborgen.
 • Je rou­leert als ana­list op ver­schil­len­de alle rou­ti­ne werk­plek­ken van de Hema­to­lo­gie. Naast je werk­zaam­he­den op de mor­fo­lo­gie beheers je ook de rou­ti­ne trans­fu­sie, hemo­cy­to­me­trie en hemo­sta­se. De nadruk van je werk­zaam­he­den ligt op de morfologie.
 • Je voert alle voor­ko­men­de werk­zaam­he­den uit en je draait onre­gel­ma­ti­ge dien­sten op de afde­ling Hematologie.
 • Als been­merg­spe­ci­a­list ben je aan­spreek­punt voor de ana­lis­ten die de eer­ste beoor­de­ling doen op peri­feer bloed en beoor­deel je de mor­fo­lo­gie in het licht van ove­ri­ge labo­ra­to­ri­um­uit­sla­gen en historie
 • Je maakt zelf­stan­dig uit­strij­ken van been­mer­gen en beoor­deelt de been­merg­cy­to­lo­gie en his­to­lo­gie in nau­we samen­wer­king met de labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­list kli­ni­sche che­mie en de pathologie.
 • Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor de mor­fo­lo­gi­sche beoor­de­ling van cyto­spins gemaakt van ove­ri­ge voch­ten, kris­tal­len in syno­vi­aal­voch­ten en ery­tro­cy­ten in urine.
 • Je draagt bij aan het bor­gen van de kwa­li­teit van de werk­zaam­he­den op het gebied van de morfologie.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Je kunt zowel zelf­stan­dig als in team­ver­band werken.
 • Je bent com­mu­ni­ca­tief vaar­dig, pro­fes­si­o­neel en vriendelijk.
 • Je hebt een oplos­sings­ge­rich­te instel­ling en bent servicegericht.
 • Je bent stress­be­sten­dig en goed in staat om meer­de­re werk­zaam­he­den tege­lij­ker­tijd uit te voeren
 • Je kunt goed vol­gens een pro­to­col wer­ken en weet snel in te spe­len op gewij­zig­de situ­a­ties en omstandigheden.
 • Je houdt je ken­nis graag up-to-date door het vol­gen van inter­ne- en/of exter­ne cur­sus­sen die raken aan het aandachtsgebied.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Een HBO/HLO-oplei­ding kli­ni­sche chemie.
 • Erva­ring op een kli­nisch che­misch labo­ra­to­ri­um met affi­ni­teit en inte­res­se of erva­ring op het gebied van de morfologie.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal € 2.319,- en maxi­maal € 3.322,-  bru­to per maand (FWG 45) bij een 36-uri­ge werkweek.
 • Je start met een jaar­con­tract voor 32 — 36 uur per week. Onze inten­tie is om je con­tract daar­na om te zet­ten in een con­tract voor onbe­paal­de tijd
 • Jouw werk­plek is in Delft; zeer goed bereik­baar van­uit de regio’s Den Haag en Rotterdam
 • Gra­tis par­ke­ren van jouw auto en een over­dek­te en afge­slo­ten stal­ling voor jouw fiets 
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaarsalaris
 • Bui­ten de Cao vele extra’s zoals een uit­ge­breid vita­li­teits­pro­gram­ma met bij­voor­beeld mind­ful­ness, boot­camp en stoel­mas­sa­ges. Daar­naast ook coa­ching, loop­baan­ad­vies en een actie­ve personeelsvereniging
 • Je hebt de kans je hori­zon te ver­bre­den door tij­de­lijk in het bui­ten­land te wer­ken mid­dels het Gren­ze­loos Rei­nier programma
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den.

Ja, ik wil deze baan

Upload jouw moti­va­tie­brief en cv t.a.v. Marije van Duijn, team­lei­der Carrièrebureau.

Vra­gen? Bel Syl­via Schip­per (015 260 4502), team­lei­der Hema­to­lo­gie, of Marloes van Zwam (015 260 4607), ver­ant­woor­de­lijk kli­nisch chemicus.

Sol­li­ci­te­ren kan tot en met 28 maart a.s. 

Sol­li­ci­teer