Wer­ken op een rou­ti­ne lab saai?, Echt niet!”, ver­telt Niels, ana­list, lachend. “Het is juist ont­zet­tend afwis­se­lend. Als rou­le­rend ana­list sta je tel­kens op een ande­re werk­plek. De ene dag doe je de bui­zen­post, de vol­gen­de dag de ontvangst/verdeel werk­plek en dan weer de stol­ling op de hema­to­lo­gie. Door het gro­te aan­bod van dia­gnos­tiek is iede­re dag anders en uit­da­gend.”
“Wat het leuk maakt om hier te wer­ken? Ik kan vele rede­nen benoe­men!” ver­telt Kim, lei­ding­ge­ven­de CSL Zoe­ter­meer. “Maar dat je op onze loca­tie in Zoe­ter­meer in een klein team werkt, vind ik zeker een groot voor­deel. Je kent elkaar daar­door goed en er heerst een pret­ti­ge onder­lin­ge samen­wer­king. We wer­ken alle­maal, inclu­sief de kli­nisch che­mi­ci, op 1 ver­die­ping en de lijn­tjes zijn kort. Voor ant­woor­den hoef je dus nooit ver te lopen. Omdat wij ook prik­ken in de kli­niek, heb je pati­ën­ten­con­tact en een nog afwis­se­len­der takenpakket.”

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC), is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Nederland.

In Zoe­ter­meer is ons 24-uurs labo­ra­to­ri­um met een breed pak­ket aan rou­ti­ne kli­nisch che­misch en hema­to­lo­gi­sche dia­gnos­tiek. Dage­lijks ont­van­gen wij pati­ënt­ma­te­ri­a­len uit onze eigen regio en van huis­art­sen uit de regio Amster­dam. Samen met jouw collega’s ver­werk jij deze mate­ri­a­len. Het team bestaat uit 25 ana­lis­ten en 2 team­lei­ders. De 8 kli­nisch che­mi­ci, 2 kli­nisch che­mi­ci in oplei­ding en het hoofd wer­ken zowel op loca­tie Zoe­ter­meer als Delft.
Het 24-uurs labo­ra­to­ri­um in Delft heeft een groot aan­tal gespe­ci­a­li­seer­de werkeenheden.

Voor de loca­tie Zoe­ter­meer, basis­lo­ca­tie met moge­lij­ke uit­wis­se­ling loca­tie Delft, zoe­ken we leu­ke collega’s met pas­sie in de kli­ni­sche chemie/hematologie! Als je op de sol­li­ci­teer but­ton klikt in deze tekst, sol­li­ci­teer je voor de loca­tie Zoetermeer.

Wil je eerst een kijk­je nemen op ons labo­ra­to­ri­um? App Miran­da op 06–82 11 11 65 en dan checkt zij voor jou wan­neer je kunt langs­ko­men voor een rond­lei­ding! Het is wel een must dat je vol­doet aan de door ons gestel­de voor­op­lei­dings­ei­sen en dat de situ­a­tie rond­om Covid-19 dit toelaat. 

Jouw werk­dag

 • Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het opstar­ten van de appa­ra­tuur en je voert dage­lijks pre­ven­tief onder­houd en kwa­li­teits­con­tro­les uit
 • Je voert all­round, rou­ti­ne­ma­ti­ge dia­gnos­tiek uit zoals  che­mie, hema­to­lo­gie, uri­ne­on­der­zoek en spe­ci­a­le technieken
 • Je vali­deert de resul­ta­ten van het onder­zoek op tech­ni­sche vlak
 • Iede­re dag gaan er 5 á 6 ana­lis­ten (van de 10) een prikron­de doen van een uur in de kli­niek. Geen pro­bleem als je nog niet kunt prik­ken, want hier­voor krijg je een kor­te opleiding.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Je hebt affi­ni­teit met geau­to­ma­ti­seer­de moder­ne tech­no­lo­gie. Jij gaat met ons mee in de snel­le ont­wik­ke­lin­gen hier­van bin­nen het vak­ge­bied kli­ni­sche chemie
 • Je wordt gewaar­deerd om jouw ana­ly­tisch ver­mo­gen. De kli­nisch che­mi­ci en seni­or analisten/aandachtsanalisten spar­ren graag met jou
 • Tij­dens de prikron­de weet je pati­ën­ten gerust te stel­len en bena­der je hen op vrien­de­lij­ke en res­pect­vol­le wijze
 • Zorg­vul­dig en dis­creet omgaan met pati­ënt­ma­te­ri­a­len is voor jou vanzelfsprekend
 • Kwa­li­teit staat bij jou hoog in het vaan­del en vindt het leuk om mee te den­ken hoe zaken nog beter kun­nen. Je bent bekend met kwaliteitsprogramma’s zoals SMKL of ISO 15189.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Je bent in het bezit van een MLO of HLO diplo­ma kli­ni­sche chemie
 • Na een inwerk­pe­ri­o­de van onge­veer een jaar ga je ook avond‑, nacht- en week­end­dien­sten te draaien
 • Erva­ring in een kli­nisch che­misch labo­ra­to­ri­um is een pré
 • Natuur­lijk heb je pas­sie voor het vak van kli­ni­sche chemie!

Wij bie­den

 • Jouw sala­ris bedraagt maxi­maal € 3.025,- bru­to per maand (FWG 40) of € 3.322,- (FWG 45), afhan­ke­lijk van oplei­ding en erva­ring, bij een 36-uri­ge werkweek
 • Je krijgt een jaar­con­tract voor 24 ‑36 uur per week met de inten­tie om je con­tract daar­na om te zet­ten in een con­tract voor onbe­paal­de tijd
 • Jouw werk­plek is in Zoe­ter­meer (gesi­tu­eerd in het Lan­ge Land ziekenhuis)
 • Je kunt gebruik maken van de Rei­nier Aca­de­mie en biedt uit­een­lo­pen­de oplei­din­gen en faci­li­teert bij het doen van weten­schap­pe­lijk onder­zoek. Dit bete­kent dat je je kunt blij­ven ontwikkelen.
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaarsalaris
 • Bui­ten de Cao vele extra’s zoals een uit­ge­breid vita­li­teits­pro­gram­ma met bij­voor­beeld mind­ful­ness, boot­camp en stoel­mas­sa­ges. Daar­naast ook coa­ching, loop­baan­ad­vies en een actie­ve personeelsvereniging
 • Je hebt de kans je hori­zon te ver­bre­den door tij­de­lijk in het bui­ten­land te wer­ken mid­dels het Gren­ze­loos Rei­nier programma
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Pri­ma arbeidsvoorwaarden)
 • Wil je meer weten over onze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re? Neem dan een kijk­je op onze site (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Sollicitatieprocedure).

Ja, ik wil deze baan

Sol­li­ci­te­ren naar de vaca­tu­re van ana­list kli­ni­sche che­mie? Upload jouw cv en moti­va­tie t.a.v. Inge de Glop­per, recrui­ter. Doe dit z.s.m. want op kor­te ter­mijn gaan we al men­sen uit­no­di­gen!
Vra­gen? Kim de Niet en Richard Bra­ber, lei­din­ge­ge­ven­de CSL, hel­pen je graag. Bei­den zijn te berei­ken via 079–3462577

 

Sol­li­ci­teer