“Wer­ken op een rou­ti­ne lab saai?, Echt niet!”, ver­telt Niels van der Hoe­ven, ana­list, lachend. “Het is juist ont­zet­tend afwis­se­lend. Als rou­le­rend ana­list sta je tel­kens op een ande­re werk­plek. De ene dag doe je de bui­zen­post, de vol­gen­de dag het mon­ster ver­deel sta­ti­on en dan weer de stol­ling op de hema­to­lo­gie. Door het gro­te aan­bod van dia­gnos­tiek is iede­re dag anders en uit­da­gend. Daar­naast heb­ben we ook nog eens een heel leuk team en spre­ken we regel­ma­tig na werk­tijd met elkaar af. Een pri­ma werk­plek dus!”, ver­volgt Niels enthousiast

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC),
is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Nederland.

De hoofd­ves­ti­ging van het RHMDC is in Delft. De afde­lin­gen bin­nen de Kli­ni­sche Che­mie zijn geves­tigd op meer­de­re loca­ties.  In Delft is er een 24-uurs labo­ra­to­ri­um en een groot aan­tal gespe­ci­a­li­seer­de werkeenheden.
Daar­naast is er een 24-uurs labo­ra­to­ri­um in Zoe­ter­meer met een breed pak­ket aan rou­ti­ne kli­nisch che­misch en hema­to­lo­gi­sche diagnostiek.

Dage­lijks ont­van­gen wij pati­ënt­ma­te­ri­a­len die niet alleen uit onze eigen regio, maar ook van een huis­arts uit Gro­nin­gen tot een zorg­in­stel­ling in Lim­burg afkom­stig kun­nen zijn. Samen met jouw collega’s ver­werk jij deze materialen.

Het team bestaat uit 8 kli­nisch che­mi­ci, 2 kli­nisch che­mi­ci in oplei­ding, 1 hoofd, 4 team­lei­ders en 90 analisten.
Wij zijn een 24-uurs labo­ra­to­ri­um, de werk­zaam­he­den wor­den dan ook uit­ge­voerd in dag‑, avond‑, nacht- en weekenddiensten.

 

Wij zoe­ken een ana­list kli­ni­sche che­mie voor 32 tot 36 uur per week.

Jouw werk­dag

 • Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het opstar­ten van de appa­ra­tuur en je voert dage­lijks pre­ven­tief onder­houd en kwa­li­teits­con­tro­les uit
 • Je voert all­round, rou­ti­ne­ma­ti­ge dia­gnos­tiek uit zoals  che­mie, hema­to­lo­gie, stol­ling, uri­ne­on­der­zoek, spe­ci­a­le tech­nie­ken, bloed­groep­ty­pe­ring en transfusie
 • Je vali­deert de resul­ta­ten van het onder­zoek op tech­ni­sche vlak.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Je hebt affi­ni­teit met geau­to­ma­ti­seer­de moder­ne tech­no­lo­gie. Jij gaat met ons mee in de snel­le ont­wik­ke­lin­gen hier­van bin­nen het vak­ge­bied kli­ni­sche chemie
 • Je wordt gewaar­deerd om jouw ana­ly­tisch ver­mo­gen. De kli­nisch che­mi­ci en seni­or analisten/aandachtsanalisten spar­ren graag met jou
 • Zorg­vul­dig en dis­creet omgaan met pati­ënt­ma­te­ri­a­len is voor jou vanzelfsprekend
 • Kwa­li­teit staat bij jou hoog in het vaan­del. Je bent bekend met kwaliteitsprogramma’s zoals SMKL of ISO 15189.

Wij vra­gen

 • Je bent in het bezit van een MLO of HLO diplo­ma kli­ni­sche chemie
 • Je vindt het geen pro­bleem om, na een inwerk­pe­ri­o­de van onge­veer een jaar, ook avond‑, nacht- en week­end­dien­sten te draaien
 • Erva­ring in een kli­nisch che­misch labo­ra­to­ri­um is een pré
 • Natuur­lijk heb je pas­sie voor het vak van kli­ni­sche chemie!

Wij bie­den

 • Jouw sala­ris bedraagt maxi­maal € 2.937,- bru­to per maand (FWG 40) of € 3.225,- (FWG 45), afhan­ke­lijk van oplei­ding en erva­ring,  bij een 36-uri­ge werkweek
 • Je krijgt een jaar­con­tract voor 32 — 36 uur per week.
 • Jouw werk­plek is in Delft
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaarsalaris
 • Bui­ten de Cao vele extra’s zoals een uit­ge­breid vita­li­teits­pro­gram­ma met bij­voor­beeld mind­ful­ness, boot­camp en stoel­mas­sa­ges. Daar­naast ook coa­ching, loop­baan­ad­vies en een actie­ve personeelsvereniging
 • Je hebt de kans je hori­zon te ver­bre­den door tij­de­lijk in het bui­ten­land te wer­ken mid­dels het Gren­ze­loos Rei­nier programma
 • Gra­tis par­ke­ren van jouw auto en een over­dek­te en afge­slo­ten stal­ling voor jouw fiets
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Pri­ma arbeidsvoorwaarden)
 • Wil je meer weten over onze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re? Neem dan een kijk­je op onze site (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Sollicitatieprocedure).