Geen werk­dag is het­zelf­de, het is hol­len of even stil­staan bij de bloed­trans­fu­sie. De vari­ë­teit is groot; is het niet direct voor de pati­ënt, dan is het wel voor pro­ces­ver­be­te­ring. Hier­bij vor­men de aan­spreek­pun­ten (ana­lis­ten gespe­ci­a­li­seerd in bloed­groe­pen­se­ro­lo­gie) een belang­rij­ke scha­kel.” Zegt Lydia Krom­men­hoek, aan­dachtsana­list bloedgroepserologie.

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC), is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC is gele­gen naast het cen­tra­le gebouw van het Rei­nier de Graaf zie­ken­huis en ver­zorgt de bloed­trans­fu­sie voor dit en ande­re zie­ken­hui­zen. Daar­naast ver­zorgt het RHMDC 1e- en 2e-lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Nederland.

Als vas­te mede­wer­ker hema­to­lo­gie zal je alle voor­ko­men­de werk­zaam­he­den op de hema­to­lo­gie uit­voe­ren. Bij de bloed­groe­pen­se­ro­lo­gie (trans­fu­sie labo­ra­to­ri­um) ben je aan­spreek­punt voor de rou­le­rend ana­lis­ten. Ken­mer­kend voor het werk is dat je bij trans­fu­sie­pro­ble­men m.b.t. bloed­groe­pen en anti­stof­fen zelf de anti­stof iden­ti­fi­ca­tie ver­richt, inclu­sief de selec­tie van com­pa­ti­be­le bloed­pro­duc­ten. Hier­bij maak je gebruik van ver­schil­len­de tech­nie­ken. Ver­der ben je ver­ant­woor­de­lijk voor voor­raad­be­heer van bloed­pro­duc­ten en rea­gen­tia en onder­steun je bij de invoe­ring van nieu­we bepa­lin­gen en procedures.

 

Jouw werk­dag

 • Je werkt in een team met een aan­dachtsana­list en aan­spreek­pun­ten. Dit team werkt nauw samen met de kli­nisch che­mi­cus en de team­lei­der van de afde­ling hema­to­lo­gie om de kwa­li­teit en con­ti­nu­ï­teit van de bloed­groe­pen­se­ro­lo­gie te waarborgen
 • Je rou­leert als ana­list op ver­schil­len­de werk­plek­ken van de Hema­to­lo­gie, in het bij­zon­der op het trans­fu­sie laboratorium
 • Je draait bereik­baar­heids­dien­sten met betrek­king tot bloed­groe­pen­se­ro­lo­gie en onre­gel­ma­ti­ge dien­sten met betrek­king tot de afde­ling Hematologie.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Je kan zowel zelf­stan­dig als in team­ver­band werken
 • Je bent com­mu­ni­ca­tief vaar­dig, pro­fes­si­o­neel en vriendelijk
 • Je hebt een oplos­sings­ge­rich­te instel­ling en bent servicegericht
 • Je bent stress­be­sten­dig en goed in staat om meer­de­re werk­zaam­he­den tege­lij­ker­tijd uit te voeren
 • Je kunt goed vol­gens een pro­to­col wer­ken en weet snel in te spe­len op gewij­zig­de situ­a­ties en omstandigheden
 • Je houdt je ken­nis graag up-to-date door het vol­gen van inter­ne- en/of exter­ne cur­sus­sen die raken aan het aandachtsgebied.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Een HBO/HLO-oplei­ding kli­ni­sche chemie
 • Erva­ring op een kli­nisch che­misch labo­ra­to­ri­um met affi­ni­teit en inte­res­se op het gebied van de bloedgroepenserologie.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal €2.251,- en maxi­maal € 3.225,- bru­to per maand (FWG 45) bij een 36-uri­ge werkweek.
 • Je start met een jaar­con­tract voor 32 of 36 uur per week. Onze inten­tie is om je con­tract daar­na om te zet­ten in een con­tract voor onbe­paal­de tijd
 • Jouw werk­plek is in Delft
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaarsalaris
 • Bui­ten de Cao vele extra’s zoals een uit­ge­breid vita­li­teits­pro­gram­ma met bij­voor­beeld mind­ful­ness, boot­camp en stoel­mas­sa­ges. Daar­naast ook coa­ching, loop­baan­ad­vies en een actie­ve personeelsvereniging
 • Je hebt de kans je hori­zon te ver­bre­den door tij­de­lijk in het bui­ten­land te wer­ken mid­dels het Gren­ze­loos Rei­nier programma
 • Gra­tis par­ke­ren van jouw auto en een over­dek­te en afge­slo­ten stal­ling voor jouw fiets 
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Pri­ma arbeidsvoorwaarden)
 • Wil je meer weten over onze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re? Neem dan een kijk­je op onze site (Wer­ken & leren bij > Wer­ken bij Rei­nier de Graaf > Sollicitatieprocedure).

Ja, ik wil deze baan

Sol­li­ci­te­ren doe je door je cv en moti­va­tie­brief te uplo­a­den via de sol­li­ci­ta­tie­but­ton.
Je kunt tot en met zon­dag 23 mei sol­li­ci­te­ren.

Inhou­de­lij­ke vra­gen? Bel met Syl­via Schip­per (015 260 4502), Team­lei­der Hema­to­lo­gie of Mari­an­ne Zijlstra (015–2605013) Kli­nisch Che­mi­cus.
 

Sol­li­ci­teer