Zie jij het als een uit­da­ging om, samen met de team­lei­der, de col­le­ga aan­dachtsana­lis­ten en alle mede­wer­kers, de werk­zaam­he­den bin­nen de werk­een­heid hemo­sta­se van het kli­nisch che­misch labo­ra­to­ri­um soe­pel te laten ver­lo­pen?
Ben je enthou­si­ast en beschik je over uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve en soci­a­le vaar­dig­he­den? Dan zien wij jouw sol­li­ci­ta­tie voor de vaca­tu­re van aan­dachtsana­list hemo­sta­se graag tege­moet.

Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC), is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC is gele­gen naast het cen­tra­le gebouw van het Rei­nier de Graaf Gast­huis en ver­zorgt de dia­gnos­tiek voor dit mooie zie­ken­huis én het Lan­ge­Land Zie­ken­huis in Zoe­ter­meer. Daar­naast ver­zorgt het RHMDC 1e- en 2e-lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Nederland. 

Jouw werk­dag

 • In samen­wer­king met de team­lei­der en aan­spreek­pun­ten de werk­zaam­he­den, bin­nen de hema­to­lo­gie en met name hemo­sta­se, organiseren.
 • Je ver­richt alle spe­ci­a­lis­ti­sche werk­zaam­he­den bin­nen de werk­een­heid hemostase
 • Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het ana­ly­tisch vrij­ge­ven van resul­ta­ten. Sterk afwij­ken­de uit­sla­gen bespreek je met de kli­nisch chemicus
 • Je bent aan­spreek­punt voor rou­le­rend ana­lis­ten op het gebied van hemo­sta­se dia­gnos­tiek en bege­leid nieu­we mede­wer­kers en stagiaires
 • Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het orga­ni­se­ren, behe­ren en con­tro­le­ren van het kwa­li­teits­sys­teem van de rou­ti­ne en spe­cie­le hemostase 
 • Je levert een actie­ve bij­dra­ge aan het kwa­li­teits­over­leg dat je maan­de­lijks hebt met de kli­nisch che­mi­ci, de team­lei­ders en de col­le­ga aan­dachtsana­list van de loca­tie Zoetermeer. 
 • Jij neemt het ini­ti­a­tief bij het invoe­ren van nieu­we bepa­lin­gen en het uit­voe­ren van vali­da­tie­plan­nen en projecten.

Jouw kwa­li­tei­ten

 • Je kunt zowel zelf­stan­dig als in team­ver­band werken
 • Je bent com­mu­ni­ca­tief vaar­dig, pro­fes­si­o­neel en vriendelijk
 • Je hebt een oplos­sings­ge­rich­te instel­ling en bent servicegericht
 • Je bent stress­be­sten­dig en goed in staat om meer­de­re werk­zaam­he­den tege­lij­ker­tijd uit te voeren
 • Je kunt goed vol­gens een pro­to­col wer­ken en weet snel in te spe­len op gewij­zig­de situ­a­ties en omstandigheden
 • Je houdt je ken­nis graag up-to-date door het vol­gen van inter­ne- en/of exter­ne cur­sus­sen die raken aan het aandachtsgebied.

Afbeelding

Wij vra­gen

 • Een HBO/HLO-oplei­ding kli­ni­sche chemie
 • Erva­ring op een kli­nisch che­misch labo­ra­to­ri­um met affi­ni­teit en erva­ring op het gebied van de hemostase
 • Het beperkt draai­en van onre­gel­ma­ti­ge dien­sten is voor jou geen probleem.

Wij bie­den

 • Je ver­dient mini­maal €2.526,- en maxi­maal €3.774,-  bru­to per maand (FWG 50) bij een 36-uri­ge werkweek.
 • Je krijgt een con­tract voor 32 — 36 uur per week
 • Jouw werk­plek is in Delft; zeer goed bereik­baar van­uit de regio’s Den Haag en Rotterdam
 • Gra­tis par­ke­ren van jouw auto en een over­dek­te en afge­slo­ten stal­ling voor jouw fiets 
 • Je komt te wer­ken in een top­kli­nisch zie­ken­huis. Dit bete­kent dat je je kunt blij­ven ont­wik­ke­len. Onze Rei­nier Aca­de­mie biedt uit­een­lo­pen­de oplei­din­gen en faci­li­teert bij het doen van weten­schap­pe­lijk onderzoek
 • Goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­den con­form de Cao zie­ken­hui­zen met onder meer een vas­te ein­de­jaars­uit­ke­ring en vakan­tie­geld van 8,33% van het bru­to jaarsalaris
 • Bui­ten de Cao vele extra’s zoals een uit­ge­breid vita­li­teits­pro­gram­ma met bij­voor­beeld mind­ful­ness, boot­camp en stoel­mas­sa­ges. Daar­naast ook coa­ching, loop­baan­ad­vies en een actie­ve personeelsvereniging
 • Je hebt de kans je hori­zon te ver­bre­den door tij­de­lijk in het bui­ten­land te wer­ken mid­dels het Gren­ze­loos Rei­nier programma
 • Een open bedrijfs­cul­tuur met maan­de­lijk­se ses­sies met onze direc­tie, met veel aan­dacht voor eigen inbreng en innovatie
 • Bezoek onze site voor het com­ple­te over­zicht van onze arbeids­voor­waar­den.

Ja, ik wil deze baan

 • Upload je cv en moti­va­tie­brief via de sol­li­ci­ta­tie­but­ton t.a.v. Inge de Glop­per, recruiter
 • Inhou­de­lij­ke vra­gen? Bel Syl­via Schip­per (015 260 4502), team­lei­der Hema­to­lo­gie, of Mari­an­ne Zijlstra (015 260 5013, m.zijlstra@rdgg.nl), ver­ant­woor­de­lijk kli­nisch chemicus.
 • Pro­ce­du­re­le vra­gen? Bel of whats­app Inge06 821 41 976
 • Sol­li­ci­te­ren kan t/m 31 janu­a­ri 2021

Sol­li­ci­teer