We ver­vier­vou­di­gen de test­ca­pa­ci­teit naar 17.500 per dag”, zo kon­dig­de minis­ter De Jon­ge van Volks­ge­zond­heid 31 maart aan. Dat is nodig om al het zorg­per­so­neel te kun­nen tes­ten bij klach­ten. Als door het RIVM geva­li­deerd labo­ra­to­ri­um voert RHMDC coro­na­vi­rus (COVID-19) dia­gnos­tiek uit. Het is van groot belang dat huis­art­sen en ande­re zorg­pro­fes­si­o­nals tij­dens deze cri­sis kun­nen blij­ven wer­ken. Wij ont­van­gen veel ver­zoe­ken van huis­art­sen, met name voor het tes­ten van eigen zorg­per­so­neel dat elders niet terecht kan. Zo draagt RHMDC bij aan de con­ti­nu­ï­teit van de zorg.

Leo Smeets, arts-micro­bi­o­loog: “Alleen als de GGD en bestaan­de regi­o­na­le pos­ten géén moge­lijk­heid heb­ben om tes­ten af te nemen en er wel nood­zaak bestaat, biedt RHMDC deze tes­ten aan con­form de RIVM-richt­lijn. Op ver­zoek van de huis­arts ver­zorgt RHMDC dan de dia­gnos­tiek voor COVID-19. Zo draagt RHMDC bij aan de con­ti­nu­ï­teit van de zorg. Wij ver­zoe­ken huis­art­sen van tevo­ren goed af te wegen of de test nood­za­ke­lijk is en niet pre­ven­tief te testen.”

Inmid­dels wor­den er door enke­le aan­bie­ders zelf­tes­ten op de markt gebracht of sero­lo­gie aan­ge­bo­den. Dit is niet con­form het beleid van het RIVM. RHMDC ver­richt in samen­wer­king met het Eras­musMC onder­zoek naar de bruik­baar­heid van sero­lo­gie, maar de sen­si­ti­vi­teit en spe­ci­fi­ci­teit van sero­lo­gie voor het aan­to­nen van een door­ge­maak­te (gene­zen) infec­tie zijn voor­als­nog onvol­doen­de voor dia­gnos­ti­sche toepassingen.

Onder­steu­ning in de regio

Naast de spoed­zorg voor COVID-19 gaat een deel van de regu­lie­re (chro­ni­sche) zorg, waar moge­lijk, door. Wij kie­zen er bewust voor om onze bestaan­de bloed­af­na­me­lo­ca­ties zoveel moge­lijk open te hou­den, omdat de regu­lie­re zorg niet stil mag val­len. Inmid­dels zijn er een aan­tal tij­de­lij­ke dia­gnos­ti­sche cen­tra door ons geo­pend. Hier kun­nen zorg­ver­le­ners, pati­ën­ten voor nood­za­ke­lij­ke dia­gnos­tiek instu­ren. Denk daar­bij aan pati­ën­ten met hooi­koorts of ast­ma, die een acu­te zorg­vraag kun­nen heb­ben. Voor hen zijn spe­ci­fie­ke prik­pun­ten geo­pend om bloed­af­na­me te doen en waar onze mede­wer­kers in bescher­men­de kle­ding werken.

Op onze web­si­te kunt u de actu­e­le ope­nings­tij­den bekij­ken. Per regio inven­ta­ri­se­ren wij graag samen met de zorg­ver­le­ners, waar nog meer behoef­te aan is en hoe wij daar­in kun­nen ondersteunen.

In deze tijd is het belang­rijk om goed voor elkaar te zor­gen. Alleen samen krij­gen wij het coro­na­vi­rus onder con­tro­le. Heeft u vra­gen over boven­staand bericht? Bel met ons Klant Con­tact Cen­trum: 088 260 4000.