Afge­lo­pen vrij­dag bericht­ten wij over de uit­braak van COVID-19 en de gevol­gen voor onze dienst­ver­le­ning. De daar­in geschets­te maat­re­ge­len zijn nog steeds van kracht. Het RIVM heeft inmid­dels de miti­ga­tie­fa­se aan­ge­kon­digd. De maat­re­ge­len zijn van­af nu voor­al gericht op het bescher­men van oude­ren en kwets­ba­re per­so­nen en het in stand­hou­den van de gezond­heids­zorg. RHMDC houdt zich uiter­aard ook aan deze ver­der­gaan­de maat­re­ge­len. Daar­om heb­ben wij een aan­tal zaken ver­der aangescherpt.

Wat bete­kent dit voor u?

  • Houd voor actu­e­le ope­nings­tij­den van onze open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­ties onze web­si­te www.rhmdc.nl in de gaten. Wij bekij­ken per loca­tie wat de moge­lijk­he­den zijn om aan onze zorg­plicht te vol­doen. Er zijn prak­tij­ken die wer­ken op afspraak (voor­af bel­len) en prak­tij­ken die wer­ken met een inloopspreekuur
  • Op onze bloed­af­na­me loca­ties en prik­pos­ten in de zie­ken­hui­zen geldt de lan­de­lij­ke norm om 1,5 meter afstand van elkaar te hou­den. Er is in de wacht­ka­mers extra ruim­te gecre­ëerd zodat pati­ën­ten op 1,5 meter van elkaar kun­nen plaatsnemen.
  • Niet acu­te zorg zoals Chro­ni­sche zorg (Fun­dus, oproe­pen van Dia­be­tes en CVRM pati­ën­ten) wordt opgeschort.

Wij stre­ven ernaar in elke regio in Neder­land de zie­ken­hui­zen waar moge­lijk te ont­las­ten en onno­di­ge druk op de SEH te voor­ko­men. Daar­om blij­ven onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties zoveel moge­lijk open, komen onze bloed­af­na­me­me­de­wer­kers in de huis­art­sen­prak­tijk of op ver­zoek van de huis­arts bij de pati­ën­ten thuis. Het dia­gnos­tisch mate­ri­aal wordt gewoon bij opge­haald en bestel­lin­gen uit­ge­le­verd. Wel kan het zijn dat de door­loop­tij­den iets lan­ger zijn dan nor­maal, hier­voor vra­gen wij uw begrip.

Van­zelf­spre­kend moni­to­ren wij 24/7 de ont­wik­ke­lin­gen rond COVID-19 en infor­me­ren wij u direct bij even­tu­e­le wij­zi­gin­gen die van belang zijn. Met elkaar dra­gen we zorg voor een vei­li­ge omge­ving voor u en onze medewerkers.

Heeft u nog vra­gen? Neem dan con­tact op met uw regio­co­ör­di­na­tor Dia­gnos­tiek of bel met ons Klant Con­tact Cen­trum:  088 260 4000.