Van­we­ge het Coro­na virus kunt u niet meer zon­der afspraak terecht om bloed te laten prik­ken of (lichaams)materialen (bij­voor­beeld uri­ne) in te leve­ren. Daar­om is het sinds kort moge­lijk om via onze web­si­te een afspraak te maken bij één van onze open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­ties. Op maan­dag 11 janu­a­ri 2021 zijn er op onze web­si­te loca­ties in de omge­ving van Zoe­ter­meer toe­ge­voegd, waar­on­der onze bloed­af­na­me­lo­ca­tie in het Lan­ge­Land Ziekenhuis.

Door pati­ën­ten op afspraak bloed te laten prik­ken, beper­ken we het aan­tal per­so­nen in de wacht­ka­mers tot een mini­mum en waar­bor­gen we de ander­hal­ve meter afstand voor zowel pati­ën­ten als medewerkers.

Bekijk alle bloed­af­na­me­lo­ca­ties hier.