Van­af heden is het moge­lijk om bij RHMDC de anti­stof­test tegen het Sars-CoV‑2 Coro­na­vi­rus (COVID-19) aan te vra­gen. De Wan­tai total anti­bo­dy test die RHMDC imple­men­teert heeft een zeer hoge spe­ci­fi­ci­teit (geen aan­ge­toon­de kruis­re­ac­ties met ande­re Coro­na­vi­rus­sen). Boven­dien heeft deze test ook bij men­sen die slechts een mil­de infec­tie heb­ben door­ge­maakt een hoge sen­si­ti­vi­teit van tus­sen de 95–100%.

Het is de eer­ste test die aan de hoge eisen zoals gefor­mu­leerd door de RIVM en Lan­de­lij­ke Tas­kfor­ce Sero­lo­gie voor dia­gnos­ti­sche toe­pas­sin­gen vol­doet. De ingangs­toets van­uit het RIVM is met suc­ces afge­legd, wat bete­kent dat RHMDC kan instaan voor de kwa­li­teit van de uit­slag. Test­uit­sla­gen zijn in de regel bin­nen een dag beschikbaar.

Leo Smeets, arts micro­bi­o­loog van RHMDC: “Wij zijn erg blij dat wij dit sero­lo­gisch onder­zoek met zeer hoge spe­ci­fi­ci­teit beschik­baar kun­nen stel­len voor huis­art­sen en ande­re zorg­ver­le­ners. De nauw­keu­rig­heid is uit­mun­tend te noe­men met een sco­re van 95–100% bij pati­ën­ten die slechts een mil­de infec­tie heb­ben doorgemaakt.”

Uit­spra­ken over de mate en de duur van bescher­ming tegen re-infec­tie zijn nog niet moge­lijk. “Anti­stof­fen wor­den na 2–3 weken van­af de eer­ste ziek­te­dag aan­toon­baar. Wij advi­se­ren dan ook om mini­maal 14 dagen na het ont­staan van symp­to­men pas­send bij COVID-19 te wach­ten met aan­vra­gen van deze anti­stof­test”, aldus Smeets. Voor de toe­pas­sing van de test zijn nog wei­nig richt­lij­nen beschik­baar. Wij advi­se­ren om deze te gebrui­ken voor indi­ca­ties in de pati­ën­ten diagnostiek.

Aan­vra­gen test
Wan­neer u de test aan­vraagt in Zorg­do­mein of door bij te schrij­ven op het regu­lie­re aan­vraag­for­mu­lier, wordt u vrien­de­lijk ver­zocht om de datum van de eer­ste ziek­te­dag te ver­mel­den op de aan­vraag. U wordt op de hoog­te gehou­den als er dui­de­lij­ke indi­ca­ties en toe­pas­sings­ge­bie­den wor­den opge­no­men in de LCI richt­lijn COVID-19 of ande­re rele­van­te richt­lij­nen. Het tarief is maxi­maal €11,90 (NZA ver­rich­tings­co­de 071118) plus orderkosten.

Heeft u vra­gen naar aan­lei­ding van dit bericht? Bel met ons Klant Con­tact Cen­trum: 088 260 4000.