Met de juis­te dia­gnos­tiek krij­gen wij het coro­na­vi­rus (SARS-Cov‑2) onder controle’.

RHMDC orga­ni­seert op don­der­dag 23 april 2020 een gra­tis webi­nar, waar­voor accre­di­ta­tie is aan­ge­vraagd. Tij­dens het webi­nar wordt inge­gaan op de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen en inzich­ten die er zijn rond­om COVID-19, met focus op diagnostiek.

Mar­ja Kon­stan­ti­n­o­v­ski en Leo Smeets, art­sen-micro­bi­o­loog nemen u mee in ver­schil­len­de inhou­de­lij­ke onder­wer­pen, waar­on­der de ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van sero­lo­gi­sche dia­gnos­tiek, immu­ni­teit, test­be­leid en bescher­mings­mid­de­len. Ook delen wij ken­nis die bij ons bekend is over zwan­ge­ren en jon­ge­ren in rela­tie tot COVID-19. Tevens is er een demon­stra­tie van de cor­rec­te afna­me van de nasop­ha­rynx­uit­strijk en keelswab.

Uiter­aard is er ook ruim­te voor het bespre­ken van actu­e­le ont­wik­ke­lin­gen. Voor­af­gaand en tij­dens het webi­nar kunt u vra­gen stel­len. Meld u snel aan via onder­staan­de link zodat wij de dia­gnos­tiek rond­om het coro­na­vi­rus ver­der kun­nen verbeteren.

Datum en tijd: Don­der­dag 23 april 2020 van 20.00 uur — 22.00 uur
Doel­groep: Huis­art­sen, ver­los­kun­di­gen, spe­ci­a­lis­ten oude­ren­ge­nees­kun­de, bedrijfsartsen
Aan­mel­den: https://www.rhmdc.nl/aanmelden-webinar/
Accre­di­ta­tie: Voor deze nascho­ling is ABAN accre­di­ta­tie (2 pun­ten) aangevraagd.
Meer infor­ma­tie: https://www.rhmdc.nl/informatie-webinar/