In de media is momen­teel veel aan­dacht voor zoge­naam­de “nep ver­pleeg­kun­di­gen”. In de mees­te geval­len bel­len twee per­so­nen aan bij oude­re men­sen. In Delft werd het slacht­of­fer zelfs van tevo­ren gebeld om een afspraak te maken. De oplich­ters zeg­gen namens een apo­theek, zie­ken­huis, trom­bo­se­dienst of bloed­af­na­me­dienst te komen. Ze nemen ook daad­wer­ke­lijk bloed af, maar zijn eigen­lijk op zoek naar con­tan­ten, waar­de­vol­le spul­len of een pinpas.

Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC) vindt dit uiter­aard een zeer kwa­lij­ke zaak. Met het oog op uw vei­lig­heid wil­len wij u daar­om infor­me­ren over de tij­den waar­op RHMDC komt prik­ken en hoe u onze bloed­af­na­me­me­de­wer­kers kunt herkennen.

  • RHMDC komt nooit in de avond of in het week­end prikken.
  • Onze huis­be­zoe­ken wor­den van maan­dag t/m vrij­dag tot 17:00 uur uitgevoerd.
  • Er komt altijd maar één mede­wer­ker bij u langs. Alleen in uit­zon­der­lij­ke geval­len staan er twee men­sen aan uw deur.
  • Onze mede­wer­kers dra­gen bij huis­be­zoe­ken altijd zicht­baar hun naam­bad­ge met mede­wer­kers­num­mer en het logo van Rei­nier de Graaf. Vraag hier gerust naar.
  • De uit­slag van uw bloed­on­der­zoek wordt naar uw huis­arts of ande­re zorg­ver­le­ner gestuurd. Onze mede­wer­kers doen hier­over geen uitspraak.
  • Het kan dus ook nooit gebeu­ren, dat onze mede­wer­ker zegt dat u een bepaald medi­cijn nodig heeft. En al hele­maal niet dat u ter plek­ke moet pin­nen. Onze mede­wer­kers heb­ben dan ook geen pin­au­to­maat bij zich.

Als u twij­felt, doet u dan niet open. Bel in dat geval met ons Klant Con­tact Cen­trum via tele­foon­num­mer 088  260 4000 om na te gaan of de betref­fen­de mede­wer­ker inder­daad van RHMDC komt.