Van­af heden ver­zorgt RHMDC de dia­gnos­tiek voor Sars-CoV‑2 (Covid-19) op keels­wab en/of nasop­ha­rynx­wat voor klan­ten via het beken­de aan­vraag­for­mu­lier. Op de ach­ter­zij­de van het for­mu­lier kan de vrije tekst “Sars-CoV‑2” inclu­sief het afna­me­ma­te­ri­aal wor­den ver­meld. De resul­ta­ten wor­den uiter­lijk de vol­gen­de dag (ook in het week­end) gerapporteerd. 

RHMDC is een door het RIVM geva­li­deerd labo­ra­to­ri­um voor Sars-CoV‑2 (COVID-19) dia­gnos­tiek. Voor de indi­ca­tie­stel­ling en wij­ze van afne­men ver­wij­zen we u naar de regi­o­na­le afspra­ken met de GGD en naar het test­be­leid in de LCI richt­lijn COVID-19.

Enke­le aandachtspunten:
— Alleen pati­ën­ten met symp­to­men zijn betrouw­baar te tes­ten. Pre­ven­tief tes­ten heeft geen zin, omdat dit fout-nega­tie­ve uit­sla­gen oplevert.
— Het LCI advi­seert zowel een keel- als nasop­ha­rynx­uit­strijk te maken. Indien u niet in staat bent een nasop­ha­rynx­wat af te nemen: alleen bij lage virus­load (te her­ken­nen aan mil­de of geen symp­to­men) heeft een nasop­ha­rynx­wat meer­waar­de wat betreft sensitiviteit.
— Zorg bij afna­me voor vol­doen­de bescher­mings­mid­de­len, omdat deze han­de­ling besmet­tings­ri­si­co ople­vert. Zelf­af­na­me door de pati­ënt van een keels­wab is een las­ti­ge han­de­ling om uit te voe­ren. Met het oog op moge­lijk fout nega­tie­ve test­re­sul­ta­ten, raden wij dit af.

Heeft u vra­gen over de afna­me de keel- en nasop­ha­rynx­uit­strijk kunt u con­tact opne­men met de arts-micro­bi­o­loog van het RHMDC via ons Klant Con­tact Cen­trum 088 260 4000. Ook voor ande­re vra­gen over het virus kunt u con­tact opne­men met de arts-microbioloog.