Van­af maan­dag 21 sep­tem­ber start GGD Haag­lan­den in nau­we samen­wer­king met het labo­ra­to­ri­um Rei­nier Haga MDC een coro­na-test­lo­ca­tie aan de Bies­land­seka­de 68 in Delft. RHMDC doet al van­af het begin van de uit­braak de ana­ly­se van de tes­ten voor regio Haag­lan­den. Inmid­dels zijn al ruim 100-dui­zend mon­sters ver­werkt. Deze test­lo­ca­tie kan nu open, omdat RHMDC deze uit­brei­ding al voor­af in de capa­ci­teit had mee­ge­no­men. Gezien de toe­ne­men­de vraag zijn we ver­heugd het ana­ly­se­ren en ver­wer­ken van alle tes­ten met elkaar te kun­nen realiseren.

Op de test­lo­ca­tie kun­nen men­sen zich vol­gens de richt­lij­nen van het RIVM op afspraak laten tes­ten op het coro­na­vi­rus. De test­lo­ca­tie in Delft is geo­pend van maan­dag t/m vrij­dag van 8.30 tot 16.30 uur. Per dag kan de GGD hier bij aan­vang maxi­maal 300 men­sen met moge­lij­ke coro­na­klach­ten tes­ten. Men­sen kun­nen uit­slui­tend op afspraak terecht voor een test.

Deze loca­tie is geko­zen van­we­ge de goe­de lig­ging in de buurt van het cen­trum van Delft. Deze test­lo­ca­tie is spe­ci­fiek bedoeld voor bezoe­kers die lopend of op de fiets komen. Een ande­re reden om deze loca­tie te kie­zen, is de nabij­heid van het Rei­nier Haga MDC, dat de tes­ten ana­ly­seert. Ook is deze test­lo­ca­tie geschikt tij­dens de komen­de kou­de­re maanden.

Zes test­lo­ca­ties

De loca­tie aan de Bies­land­seka­de is één van de zes test­lo­ca­ties in de regio Haag­lan­den. De ande­re loca­ties bevin­den zich in het cen­trum van Den Haag, bij HMC Brono­vo, Noot­dorp, Leid­schen­dam en Naald­wijk. RHMDC doet naast Delft de ana­ly­ses voor Noot­dorp, Leid­schen­dam en Naald­wijk en de thuis­af­na­mes door het Rode Kruis.

Aan­mel­den voor een test

Tes­ten kan uit­slui­tend bij klach­ten en op afspraak.

Dit kan op twee manieren:

  • Maak een afspraak via het lan­de­lij­ke num­mer: 0800–1202.
  • Maak onli­ne een afspraak via https://www.coronatest.nl.