RHMDC biedt van­af maan­dag 9 novem­ber anti­geen (snel-)testen van Abbott, het Pan­bi­oTM COVID-19 Ag Rapid Test Devi­ce, aan. Met deze CE-IVD goed­ge­keur­de tes­ten kan de test ook bui­ten een labo­ra­to­ri­um wor­den inge­zet, is er geen geschool­de ana­list nodig en de uit­slag volgt al na een kwartier.

Op don­der­dag 15 okto­ber 2020 orga­ni­seer­de RHMDC hier­over een webi­nar voor klan­ten met als the­ma: ‘COVID-19 anti­geen snel­tes­ten & infec­tie­pre­ven­tie’. Tij­dens het webi­nar werd onder ande­re inge­gaan op de ins en outs van de indi­ca­tie, instruc­ties voor gebruik en valkui­len van de SARS CoV 2 anti­geen sneltesten.

Zorg­vul­dig gebruik sneltesten

Een nadeel is dat bij per­so­nen met lage hoe­veel­he­den SARS CoV 2 virus, deze test fout nega­tief zal zijn. Het is daar­om belang­rijk om goed na te den­ken over hoe en wan­neer deze anti­geen­test een aan­vul­ling is op het hui­di­ge PCR-test­be­leid. De vak­groep Medi­sche Micro­bi­o­lo­gie van RHMDC houdt nauw­let­tend alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om nieu­we test­ont­wik­ke­lin­gen in de gaten.

Bij cor­rect gebruik van de anti­geen­test, is dit een waar­de­vol­le toe­voe­ging op het hui­di­ge PCR-test­be­leid. Deze snel­tes­ten kun­nen onder meer in huis­art­sen­prak­tij­ken, ver­pleeg­hui­zen en ande­re behan­del­cen­tra inge­zet worden.

Beschik­baar voor alle BIG-gere­gi­streer­de zorgverleners

De snel­tes­ten zijn voor alle BIG-gere­gi­streer­de zorg­ver­le­ners beschik­baar die labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek bij ons afne­men. Van­af maan­dag 9 novem­ber kun­nen de snel­tes­ten via de web­win­kel wor­den besteld.

Trai­ning

Ach­ter de inlog van onze web­si­te bie­den wij een onli­ne trai­ning aan. Ook kun­nen wij op aan­vraag een trai­ning op loca­tie verzorgen.