De Nati­o­na­le Dia­be­tes Chal­len­ge (NDC) is een 20 weken durend wan­dele­ve­ne­ment dat de kwa­li­teit van leven van men­sen met dia­be­tes ver­be­tert. Het lan­de­lijk wer­kend Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC) onder­steunt bij het onder­zoek waar­voor een groot aan­tal deel­ne­mers van de Nati­o­na­le Dia­be­tes Chal­len­ge zich heeft opgegeven. 

 Het betreft een samen­wer­king tus­sen de Bas van de Goor Foun­da­ti­on, TNO, Leids Uni­ver­si­tair Medisch Cen­trum (LUMC) en RHMDC. Het onder­zoek onder deze sub­groep heeft als doel de (lan­ge ter­mijn) effec­ten van de NDC op het gezond­heids­ge­drag en de licha­me­lij­ke en psy­chi­sche gezond­heid van men­sen met dia­be­tes type 2 in kaart bren­gen. Daar­naast wordt geke­ken welk effect het gebruik van een zelf­ma­na­ge­ment smartpho­ne-app voor de deel­ne­mers heeft.

Bloed­af­na­mes door RHMDC
Onder­deel van dit onder­zoek is een bloed­af­na­me vóór, tij­dens en na de Chal­len­ge om na te gaan wat het effect is van het wan­de­len op de sui­ker en vet­huis­hou­ding bij deze deel­ne­mers. Voor dit lan­de­lij­ke ini­ti­a­tief neemt RHMDC de bloed­af­na­mes voor haar reke­ning. Inmid­dels is bij cir­ca 90 deel­ne­mers in Neder­land bloed afgenomen.

Omdat wij de gezond­heid van men­sen belang­rijk vin­den, onder­steu­nen wij de Dia­be­tes Chal­len­ce geheel belan­ge­loos,” zegt kli­nisch che­mi­cus dr. Frans van der Horst van RHMDC. “Ook op het gebied van leef­stijl genees­kun­de werpt de samen­wer­king met TNO en LUMC zijn vruch­ten af. Het zal ons inte­res­san­te inzich­ten geven in hoe de gezon­de leef­stijl een posi­tief effect geeft op de gezond­heid van men­sen met diabetes.”