Pri­va­cy

RHMDC is ervan over­tuigd dat de bescher­ming van de per­soon­lij­ke levens­sfeer van haar klan­ten en de bezoe­kers van haar web­si­tes van essen­ti­eel belang is voor haar acti­vi­tei­ten. Per­soon­lij­ke gege­vens van klan­ten en bezoe­kers wor­den met de grootst moge­lij­ke zorg­vul­dig­heid behan­deld en bevei­ligd. RHMDC houdt zich aan de eisen die de Wet bescher­ming per­soons­ge­ge­vens en ove­ri­ge pri­va­cy­wet­ge­ving stel­len.

Ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens
In het kader van onze dienst­ver­le­ning legt RHMDC gege­vens vast. Dit is ook het geval wan­neer u een account op deze web­si­te heeft. Hier­bij gaat het om con­tact­ge­ge­vens, bestel­de pro­duc­ten en opge­ge­ven voor­keurs­in­stel­lin­gen.
RHMDC gebruikt deze gege­vens uit­slui­tend voor de func­ti­o­ne­le wer­king van uw account. Uw gege­vens wor­den niet aan der­den ter beschik­king gesteld.

Inza­ge en cor­rec­tie van uw gege­vens
U kunt ken­nis­ne­men van de per­soon­lij­ke infor­ma­tie die RHMDC over u heeft door uw pro­fiel­in­stel­lin­gen te bekij­ken. Als de infor­ma­tie onjuist is kunt u deze zelf aan­pas­sen.

Nieuws­brie­ven afmel­den
RHMDC houdt zoveel moge­lijk reke­ning met uw voor­keu­ren. Indien u, bij het aan­vra­gen van inlog­ge­ge­vens heeft aan­ge­ge­ven nieuws­brie­ven te wil­len ont­van­gen op het opge­ge­ven e‑mailadres, kunt u zich hier­voor afmel­den in de ont­van­gen nieuws­brief.

RHMDC en ande­re web­si­tes
Op de web­si­te van RHMDC kunt u hyper­links naar ande­re web­si­tes aan­tref­fen. RHMDC kan geen ver­ant­woor­de­lijk­heid dra­gen voor de omgang door die par­tij­en met uw gege­vens. Lees hier­voor de pri­va­cysta­te­ment, indien aan­we­zig, van de web­si­te die u bezoekt.

Wij­zi­gin­gen
RHMDC behoudt zich het recht voor om wij­zi­gin­gen aan te bren­gen in dit pri­va­cy sta­te­ment. Check daar­om regel­ma­tig dit pri­va­cy sta­te­ment voor het pri­va­cy­be­leid van RHMDC.