Pri­va­cy ver­kla­ring

Het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (hier­na: RHMDC) is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC ver­zorgt eer­ste- en twee­de­lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra in heel Neder­land.

Bij de uit­voe­ring van haar werk­zaam­he­den ver­werkt het RHMDC per­soons­ge­ge­vens van onder meer pati­ën­ten, klan­ten, zorg­ver­le­ners en mede­wer­kers (hier­na: betrok­ke­nen). Het RHMDC res­pec­teert de bescher­ming van de pri­va­cy van deze betrok­ke­nen en zorgt ervoor dat hun per­soons­ge­ge­vens in over­een­stem­ming met de pri­va­cy­wet­ge­ving wor­den ver­werkt. Mid­dels deze pri­va­cy­ver­kla­ring wordt toe­ge­licht op wel­ke wij­ze het RHMDC omgaat met de per­soons­ge­ge­vens van de betrok­ke­nen.

Deze pri­va­cy­ver­kla­ring is van toe­pas­sing op de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens door het RHMDC op haar hoofd­ves­ti­ging en neven­lo­ca­ties. De hoofd­lo­ca­tie is geves­tigd aan de Rei­nier de Graaf­weg 7 te Delft. De neven­lo­ca­ties zijn: Delft, Zoe­ter­meer, Amster­dam, Spij­ke­nis­se en Heer­len.

 

Inlei­ding

Het RHMDC ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens als pati­ënt wan­neer zij lichaams­ma­te­ri­aal of een ander vloei­ba­re sub­stan­tie (zoals bloed of uri­ne) onder­zoekt. Per­soons­ge­ge­vens zijn gege­vens waar­mee wij u kun­nen iden­ti­fi­ce­ren. Dit betreft niet alleen uw naam, geboor­te­da­tum en adres, maar omvat meer­de­re ele­men­ten (even­tu­eel in com­bi­na­tie) waar­mee wij u kun­nen iden­ti­fi­ce­ren. Denk hier­bij aan: BSN, bloed­ty­pe, ziek­tes, finan­ci­ë­le gege­vens, ras of etni­sche ach­ter­grond, etc. Deze gege­vens kun­nen wij direct van u ver­krij­gen of wij ver­krij­gen het via uw arts of via een ande­re zorg­ver­le­ner, waar u in behan­de­ling bent.

Naast dat wij pati­ënt­ge­ge­vens ver­wer­ken, ver­wer­ken wij ook gege­vens van huis­art­sen, con­tact­per­so­nen van verpleeghuizen/klinieken/ziekenhuizen en leve­ran­ciers van pro­duc­ten. Van deze groep ver­wer­ken wij mini­ma­le gege­vens zoals naam, (werk)telefoon, e‑mailadres en finan­ci­ë­le gege­vens.

De ver­werk­te (persoons)gegevens

Het RHMDC ver­za­melt alleen de (persoons)gegevens die nodig zijn om de dienst te kun­nen bie­den
waar om gevraagd wordt. De vol­gen­de cate­go­rie­ën (persoons)gegevens wor­den ver­za­meld en
ver­werkt:
Per­so­na­lia en iden­ti­fi­ca­tie­ge­ge­vens:
• geboor­te­naam, even­tu­eel uw aan­ge­trouw­de ach­ter­naam en voorletter(s)
• adres
• post­co­de en woon­plaats
• telefoonnummer(s)
• e‑mailadres
• geslacht
• geboor­te­da­tum
• bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN)
• even­tu­eel meer­ling

Admi­ni­stra­tie­ve (finan­ci­ë­le) gege­vens:
• gege­vens van de arts of zorg­ver­le­ner die het onder­zoek aan­vraagt
• aan­vraag­da­tum
• bank­re­ke­ning­num­mer
• gefac­tu­reerd en open­staand bedrag
• ver­ze­ke­rings­ge­ge­vens

Medi­sche gege­vens:
• klach­ten­beeld pati­ënt
• rele­van­te medi­ca­tie
• soort onder­zoek
• onder­zoeks­re­sul­ta­ten en even­tu­e­le dia­gno­se
• advies aan de behandelaar/aanvrager
• reden van aan­vraag

Doel­ein­den van de ver­wer­king

Het RHMDC heeft spe­ci­fie­ke doe­len om de per­soons­ge­ge­vens van de ver­schil­len­de cate­go­rie­ën
betrok­ke­nen te ver­wer­ken. De doel­stel­lin­gen voor het ver­wer­ken van de per­soons­ge­ge­vens zijn:

 

 • Het ver­rich­ten van dia­gnos­tisch onder­zoek, het rap­por­te­ren van uit­sla­gen aan de aan­vra­ger en het bege­lei­den van een behan­de­ling.
 • Het leve­ren van meet­ap­pa­ra­tuur (zoals glu­co­se- en uri­ne­me­ter).
 • Het opha­len van lichaams­ma­te­ri­aal (zoals bloed en uri­ne) bij huisartsen/praktijken.
 • Het oproe­pen van pati­ën­ten voor peri­o­die­ke dia­gnos­tisch onder­zoek.
 • Samen­wer­ken met Rei­nier de Graaf Gast­huis voor het bepa­len van alle medi­cijnspie­gels.
 • Oproep en bewa­king trom­bo­se­dienst.
 • De regi­stra­tie en afhan­de­ling van klach­ten en inci­den­ten.
 • Het ver­rich­ten van weten­schap­pe­lijk onder­zoek.
 • Voor fac­tu­ra­tie en decla­ra­ties.
 •  Kwa­li­teits­be­wa­king en –bevor­de­ring van de zorg­ver­le­ning: inter­ne en exter­ne
  kwa­li­teits­ma­na­ge­ment, audits, pati­ënt­te­vre­den­heids­on­der­zoe­ken.
 • Op het gebied van volks­ge­zond­heid.
 • Het com­mu­ni­ce­ren met leve­ran­ciers en verpleegtehuizen/klinieken/ziekenhuizen.
De rechts­gron­den voor de ver­wer­king

Voor het ver­wer­ken van uw per­soons­ge­ge­vens en om boven­ge­noem­de doel­ein­den te beha­len,
heb­ben wij een gel­di­ge rechts­grond voor de ver­wer­king nodig. De pri­va­cy­wet­ge­ving, de Alge­me­ne
Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming, somt een aan­tal rechts­gron­den op waar­on­der de ver­wer­king
van per­soons­ge­ge­vens is toe­ge­staan. Wij kun­nen uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken op grond van:

 • Een over­een­komst: tus­sen u en uw behan­de­laar ont­staat behan­de­lings­over­een­komst waar
  wij een onder­deel van uit­ma­ken.
 • Wet­te­lij­ke ver­plich­ting: de ver­plich­ting om uw per­soons­ge­ge­vens een aan­tal jaren te
  bewa­ren en aan zorg­ver­ze­ke­raars te ver­strek­ken in ver­band met decla­ra­ties.
 • Vitaal belang: dit betreft een kwes­tie van leven of dood.
 • Taak van alge­meen belang/uitvoering van het open­baar gezag: in het kader van
  volks­ge­zond­heid en het voorkomen/tegengaan van een epi­de­mie.
 • Gerecht­vaar­digd belang: kwa­li­teits- en oplei­dings­doel­ein­den of een (inter­ne) audit ter
  ver­be­te­ring van de kwa­li­teit van de zorg.
 • Toe­stem­ming: als een ver­wer­king niet onder een van de boven­staan­de rechts­gron­den
  geplaatst kan wor­den, dan vra­gen wij uw toe­stem­ming voor het gebruik van uw
  per­soons­ge­ge­vens. Denk in zo’n geval aan mede­wer­king aan een tevre­den­heids­on­der­zoek of
  weten­schap­pe­lijk onder­zoek.

Wan­neer u uw toe­stem­ming heeft gege­ven voor de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens, dan heeft
u het recht om te allen tij­de uw toe­stem­ming in te trek­ken. Dit zal geen gevol­gen heb­ben voor de
dia­gnos­ti­sche onder­zoe­ken die uit­ge­voerd die­nen te wor­den met uw lichaams­ma­te­ri­aal of ande­re
vloei­ba­re sub­stan­tie. Het eni­ge gevolg is dat wij uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger zul­len gebrui­ken
voor weten­schap­pe­lijk onder­zoek of het toe­stu­ren van tevre­den­heids­on­der­zoe­ken of enquê­tes.

Bron van per­soons­ge­ge­vens

Wij krij­gen per­soons­ge­ge­vens via ver­schil­len­de bron­nen aan­ge­le­verd. U als pati­ënt kunt zelf
infor­ma­tie aan ons ver­strek­ken of wij ver­krij­gen bepaal­de infor­ma­tie van de zorg­ver­le­ner. Een
con­tact­per­soon werk­zaam bij een zorgverlener/zorgverzekeraar of een leve­ran­cier ver­strekt in de
mees­te geval­len zelf bepaal­de gege­vens aan ons. Zon­der deze essen­ti­ë­le per­soons­ge­ge­vens kun­nen
wij ons werk niet ver­rich­ten en de dien­sten leve­ren.

Ver­strek­king per­soons­ge­ge­vens aan der­den

Naast dat wij bepaal­de gege­vens van u aan­ge­le­verd krij­gen, is het nood­za­ke­lijk uw per­soons­ge­ge­vens
met ande­ren te delen. In het geval van pati­ënt­ge­ge­vens, delen wij deze met de aan­vra­ger van het
labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek. Dit kan uw huis­arts of een ande­re behan­de­laar zijn. Wij wer­ken name­lijk in
opdracht van hen; wij voe­ren dia­gnos­tisch onder­zoek uit, waar­van de uit­slag wordt terug­ge­kop­peld
aan de aan­vra­ger van uw labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek.

Tevens delen wij uw gege­vens met het Rei­nier de Graaf Gast­huis om de kos­ten van uw
labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek aan uw zorg­ver­ze­ke­raar te kun­nen decla­re­ren. Het labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek
wordt uit­ge­voerd door het RHMDC, wel­ke geli­eerd is aan het Rei­nier de Graaf Gast­huis. Het Rei­nier
de Graaf Gast­huis biedt het labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek aan en geeft opdracht aan het RHMDC om deze
uit te voe­ren. Met ande­re woor­den: Het Rei­nier de Graaf Gast­huis ver­zorgt de decla­ra­ties voor de
dien­sten die wij uit­voe­ren. Om cor­rect te kun­nen decla­re­ren heeft het Rei­nier de Graaf Gast­huis
bepaal­de gege­vens van u nodig.

In som­mi­ge geval­len moe­ten wij bepaal­de per­soons­ge­ge­vens delen met der­den voor het uit­voe­ren
van bepaal­de (tech­ni­sche) dien­sten (bij­voor­beeld hos­ting­pro­vi­ders en tech­ni­sche onder­steu­ning). In
ande­re geval­len kun­nen wij wet­te­lijk ver­plicht zijn om gege­vens te delen met toe­zicht­hou­ders (zoals
de inspec­tie voor de Gezond­heids­zorg en Jeugd).

Wan­neer wij gege­vens met ande­ren delen, zor­gen wij ervoor dat een rechts­gel­di­ge rechts­grond­slag
aan­we­zig is. Daar­naast zor­gen wij ervoor, indien dit nodig is, dat schrif­te­lij­ke afspra­ken wor­den
vast­ge­legd in de vorm van een ver­wer­kers­over­een­komst.

Loca­ties van uw per­soons­ge­ge­vens

Het RHMDC en de inge­scha­kel­de der­den ver­wer­ken uw per­soons­ge­ge­vens in eer­ste instan­tie bin­nen
de lan­den van de Euro­pe­se Unie. Bij som­mi­ge ver­wer­kin­gen kun­nen uw (persoons)gegevens bui­ten
de lan­den van de Euro­pe­se Unie wor­den ver­werkt. Indien dat gebeurt, wor­den pas­sen­de
bevei­li­gings­maat­re­ge­len bij de ver­wer­king van de (persoons)gegevens getrof­fen.

Ver­wer­king voor ande­re doel­ein­den

Naast dat wij eer­ste- en twee­de­lijns dia­gnos­ti­sche onder­zoe­ken uit­voe­ren, kun­nen wij  in spe­ci­fie­ke geval­len per­soons­ge­ge­vens ook voor ande­re doel­ein­den gebrui­ken. Wij kun­nen uw per­soons­ge­ge­vens
gebrui­ken voor (ano­nie­me) kwa­li­teits- of weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­ken of sta­tis­ti­sche of logis­tie­ke
doel­ein­den. Ook voor de ver­de­re ver­wer­king die­nen wij een gel­di­ge rechts­grond­slag te heb­ben. In
som­mi­ge geval­len kan het nood­za­ke­lijk zijn om rede­nen van alge­meen belang op het gebied van de
volks­ge­zond­heid of het waar­bor­gen van hoge nor­men inza­ke kwa­li­teit en vei­lig­heid van de
gezond­heids­zorg en van genees­mid­de­len voor­op te stel­len. Tevens kan dit nood­za­ke­lijk zijn met het
oog op weten­schap­pe­lijk onder­zoek. Voor bepaal­de doel­ein­den kun­nen wij uw (uit­druk­ke­lij­ke)
toe­stem­ming vra­gen wan­neer wij uw per­soons­ge­ge­vens wil­len gebrui­ken. In ande­re geval­len
bemid­de­len wij bij de uit­voe­ring van een weten­schap­pe­lijk onder­zoek. Dit houdt in dat uw
toe­stem­ming of geen bezwaar regi­stra­tie bij uw zorg­ver­le­ner (zoals huis­arts of zie­ken­huis)
door­ge­ge­ven dient te wor­den.

Bewaar­ter­mij­nen

Wij die­nen ons in de uit­voe­ring van onze werk­zaam­he­den te hou­den aan (wet­te­lij­ke)
bewaar­ter­mij­nen. De pri­va­cy­wet­ge­ving, de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming, geeft aan
dat gege­vens niet lan­ger bewaard mogen wor­den dan nood­za­ke­lijk is. Bij bij­voor­beeld
pati­ënt­ge­ge­vens die in een medisch dos­sier van een zorg­ver­le­ner zijn opge­no­men en daar­voor
rele­vant zijn, die­nen wij het wet­te­lij­ke bewaar­ter­mijn op te vol­gen. Voor medi­sche dos­sier­voe­ring is
de wet­te­lij­ke bewaar­ter­mijn 20 jaar. De bewaar­ter­mijn kan lan­ger zijn, bij­voor­beeld bij kin­de­ren of
bij erfe­lij­ke of chro­ni­sche aan­doe­nin­gen. Ook kan het nodig zijn dat uw gege­vens lan­ger bewaard
wor­den van­we­ge een (juri­di­sche) geschil.

Bescher­ming van uw per­soons­ge­ge­vens

Het is u opge­val­len dat wij een hoop (medi­sche) per­soons­ge­ge­vens van u ver­wer­ken. Deze die­nen wij
uiter­aard te bevei­li­gen en te bescher­men. Dit doen wij door tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche
maat­re­ge­len te tref­fen om onge­oor­loofd of onwet­tig gebruik, wij­zi­gin­gen, onge­oor­loof­de toe­gang of
open­baar­ma­king, onbe­doel­de of onrecht­ma­ti­ge ver­nie­ti­ging of ver­lies, te voor­ko­men.

Zo heb­ben wij mede­wer­kers in dienst die de (computer)systemen behe­ren en ade­quaat bevei­ligd
hou­den. Ook vol­doen wij aan de gestel­de nor­men met betrek­king tot het bevei­li­gings­ni­veau bin­nen
de gezond­heids­zorg. Onze mede­wer­kers heb­ben een geheim­hou­dings­ver­kla­ring onder­te­kend en
die­nen zich te hou­den aan de gedrags­co­de com­pu­ter­ge­bruik. Wan­neer wij een data­lek con­sta­te­ren
zor­gen wij ervoor dat deze tij­dig wordt gemeld. Tevens tref­fen wij maat­re­ge­len om een der­ge­lijk
data­lek in de toe­komst te voor­ko­men.

Uw rech­ten
Op grond van de pri­va­cy­wet­ge­ving, de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming, heeft u
ver­schil­len­de rech­ten met betrek­king tot de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens. Voor de
uit­oe­fe­ning van deze rech­ten is het van belang of wij uw per­soons­ge­ge­vens zelf­stan­dig ver­wer­ken of
dat wij dit in opdracht van een exter­ne par­tij doen. Wan­neer u bent door­ver­we­zen en wij in opdracht
van bij­voor­beeld een huis­arts of zie­ken­huis een onder­zoek ver­rich­ten, dan kunt u zich tot uit­oe­fe­ning
van uw rech­ten wen­den tot uw behan­de­laar. In het geval wij uw gege­vens voor bij­voor­beeld de Unit
Antistol­ling of afhan­de­ling van een voor­val ver­wer­ken, dan kunt u uw rech­ten recht­streeks bij ons
inroe­pen.

Deze rech­ten zijn als volgt:

 

   • Inza­ge­recht:
    U heeft het recht de per­soons­ge­ge­vens die wij ver­wer­ken in te zien en even­tu­eel een kopie
    te ver­krij­gen. Een eer­ste kopie van deze gege­vens is gra­tis. Indien u meer kopie­ën wenst,
    kun­nen er kos­ten in reke­ning wor­den gebracht.
   • Cor­rec­tie­recht:
    U heeft het recht uw per­soons­ge­ge­vens te laten wij­zi­gen in geval deze gege­vens niet (lan­ger)
    juist zijn.
   • Ver­wij­de­rings­recht:
    U heeft het recht uw per­soons­ge­ge­vens te laten ver­wij­de­ren indien de ver­wer­king niet
    (lan­ger) gerecht­vaar­digd is en in de vol­gen­de geval­len:
   1. de gege­vens niet lan­ger nodig zijn voor het doel waar­voor ze zijn ver­za­meld;
   2. de gege­vens niet lan­ger nodig zijn voor de finan­ci­ë­le afhan­de­ling;
   3. U een gege­ven toe­stem­ming intrekt en deze toe­stem­ming de eni­ge grond­slag is
    waar­op de ver­wer­king is geba­seerd;
   4. wan­neer de per­soons­ge­ge­vens onrecht­ma­tig zijn ver­za­meld.
      • Recht van bezwaar:
       U heeft het recht bezwaar te maken tegen bepaal­de ver­wer­kin­gen van uw
       per­soons­ge­ge­vens. Dit recht geldt voor alle ver­wer­kin­gen die zijn geba­seerd op een
       gerecht­vaar­digd belang van het RHMDC. Voor de ande­re grond­sla­gen van ver­wer­king is dit
       niet moge­lijk.
      • Recht op beper­king:
       U heeft onder bepaal­de omstan­dig­he­den het recht op beper­king van de ver­wer­king van uw
       per­soons­ge­ge­vens. Dit houdt in dat wij de ver­wer­king van uw gege­vens tij­de­lijk stop­zet­ten. U
       kunt zich in vier situ­a­ties op dit recht beroe­pen, name­lijk:
        In afwach­ting van de beoor­de­ling van een ver­zoek tot cor­rec­tie;
        Indien uw per­soons­ge­ge­vens ver­wij­derd die­nen te wor­den maar u deze ver­wij­de­ring
       niet wenst;
        Indien het RHMDC uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger nodig heeft maar u de gege­vens
       wel nodig heeft voor (de voor­be­rei­ding op) een rechts­zaak;
        In afwach­ting van de beoor­de­ling van een bezwaar.
      • Recht op gege­vens­over­draag­baar­heid:
       U heeft het recht om de door u ver­strek­te per­soons­ge­ge­vens op te vra­gen en te ont­van­gen
       in een gang­baar digi­taal bestands­for­maat. Dit recht geldt voor per­soons­ge­ge­vens die wij
       ver­wer­ken op grond van uw toe­stem­ming of van een met u geslo­ten over­een­komst.
       Daar­naast betreft het uw per­soons­ge­ge­vens die door u aan het RHMDC zijn ver­strekt.

    

Uit­oe­fe­ning van uw rech­ten

Wan­neer u gebruik wenst te maken van de boven­ge­noem­de rech­ten, kunt u een e‑mail stu­ren naar
privacy@reinier-mdc.nl. In de e‑mail geeft u aan van welk recht u gebruik wenst te maken. Wij zul­len
ver­vol­gens het juis­te aan­vraag­for­mu­lier opstu­ren. Hier­na dient u het des­be­tref­fen­de
aan­vraag­for­mu­lier in te vul­len en weer te retour­ne­ren naar ons.

Als u een vraag/verzoek indient, zul­len wij deze in begin­sel bin­nen vier weken beant­woor­den. Mocht
de beant­woor­ding van uw vraag/verzoek meer tijd kos­ten van­we­ge de com­plexi­teit en/of het aan­tal
ver­zoe­ken, dan kan de ter­mijn voor het beant­woor­den daar­van oplo­pen tot drie maan­den. Wij zul­len
u bin­nen een maand na ont­vangst van het ver­zoek op de hoog­te stel­len van een der­ge­lij­ke
ver­len­ging.

Om uw iden­ti­teit vast te stel­len en te con­tro­le­ren dat wij de gege­vens aan de juis­te per­soon
ver­strek­ken, vra­gen wij om een kopie iden­ti­teits­be­wijs. Deze ver­nie­ti­gen wij direct nadat wij u
iden­ti­teit heb­ben vast­ge­legd.

De hier­bo­ven beschre­ven rech­ten zijn geen abso­lu­te rech­ten. Er kun­nen zich omstan­dig­he­den
voor­doen waar­door wij aan een bepaald ver­zoek geen gehoor kun­nen geven. Alleen als gege­vens
wor­den ver­werkt op basis van uw toe­stem­ming en u besluit deze toe­stem­ming in te trek­ken, dan zal
dit wor­den nage­leefd. Voor ande­re ver­zoe­ken zal er een afwe­ging van belan­gen wor­den gemaakt.
Moch­ten wij aan een ver­zoek geen gehoor kun­nen geven, dan zul­len wij u hier­voor onze moti­ve­ring
geven. Indien u het niet eens bent met de keu­ze, kunt u con­tact opne­men met de Auto­ri­teit
Per­soons­ge­ge­vens. Indien de beslis­sing van de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens naar uw mening niet
juist is, kunt u beslui­ten naar de rech­ter te gaan.

Geau­to­ma­ti­seer­de besluit­vor­ming en pro­fi­ling

Wij maken geen gebruik van geau­to­ma­ti­seer­de besluit­vor­ming en/of pro­fi­ling. Dit bete­kent dat wij
uw gege­vens niet gebrui­ken om een bepaald pro­fiel over u op te stel­len of dat beslui­ten wor­den
geno­men zon­der men­se­lij­ke tus­sen­komst.

Coo­kies

De web­si­te van het RHMDC maakt gebruik van Ana­ly­tics coo­kie. De Ana­ly­tics coo­kie levert
belang­rij­ke sta­tis­tie­ken over aan­tal bezoe­kers, de bezoch­te pagi­na en de ver­keers­bron­nen waar­mee
wij deze web­si­te voort­du­ren kun­nen ver­be­te­ren voor gebrui­kers. Deze sta­tis­tie­ken zijn ano­niem en
niet te her­lei­den tot een bepaal­de per­soon of gebrui­ker. Daar­naast wor­den gege­vens uit
(contact)formulieren niet ver­werkt of opge­sla­gen door de Ana­ly­tics coo­kie.

Als u het script van Ana­ly­tics coo­kie lie­ver wilt blok­ke­ren, dan kunt u hier een opt-out plu­gin voor
Goog­le Ana­ly­tics down­lo­a­den: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plu­gin telt uw
bezoek niet meer mee in de sta­tis­tie­ken.

Func­ti­o­na­ris Gege­vens­be­scher­ming

Het RHMDC heeft een Func­ti­o­na­ris Gege­vens­be­scher­ming (FG) aan­ge­steld. De FG houdt toe­zicht op
de nale­ving van de pri­va­cy­wet­ge­ving en advi­seert het RHMDC over de pri­va­cy­wet­ge­ving. De FG is
tevens de con­tact­per­soon voor alle vra­gen die over pri­va­cy gaan, zowel voor u als betrok­ke­ne als
voor de toe­zicht­hou­der. U kunt con­tact opne­men met de FG door een mail te stu­ren naar
fg@rdgg.nl.

Slot­op­mer­king

Door snel­le tech­ni­sche ont­wik­ke­lin­gen, gewij­zig­de inter­ne pro­ces­sen of wet- en regel­ge­ving moet
deze pri­va­cy­ver­kla­ring soms wor­den gewij­zigd. Deze wij­zi­gin­gen wor­den bekend gemaakt op de
web­si­te van het RHMDC en tre­den van­af dan in wer­king.

Deze ver­sie is op 14-04-2020 gepu­bli­ceerd.