Plu­hz en RHMDC gaan samen­wer­ken om de zie­ken­huis­zorg (twee­de­lijns­zorg) in Neder­land dich­ter bij de pati­ënt in te richten.

Het doel van deze samen­wer­king is het uit­brei­den van spe­ci­a­lis­ti­sche zorg in de huis­art­sen­prak­tij­ken (eer­ste­lijns­zorg) met bij­voor­beeld bloed­af­na­me, func­tie­on­der­zoek, zoals ECG’s en beeld­vor­men­de dia­gnos­tiek, zoals echo’s. Het is wen­se­lijk dat er meer zorg van de twee­de naar de eer­ste lijn gaat, zodat de pati­ënt niet naar een (duur­der) zie­ken­huis hoeft. Tege­lij­ker­tijd kost het de huis­arts geen extra tijd en geld.

Plu­hz biedt een totaal­pak­ket aan spe­ci­a­lis­ti­sche zorg aan waar­bij de huis­arts alleen een ruim­te ter beschik­king hoeft te stel­len. Plu­hz ver­zorgt alles rond­om de inzet van de medisch spe­ci­a­list, de appa­ra­tuur en logis­tiek. De zorg­ver­ze­ke­raar ver­goedt deze onder­zoe­ken. Met het Zoek­Boek­Zorg-plat­form van Plu­hz is het gemak­ke­lijk om zorg in te plan­nen voor uw patiënt.

RHMDC staat voor hoog­waar­di­ge dia­gnos­tiek op maat. Plu­hz sluit naad­loos aan op de kern­waar­den van RHMDC: kun­dig, maat­schap­pe­lijk onder­ne­mend, flexi­bel en klantgericht.
Door deze samen­wer­king aan te gaan is het RHMDC in staat om als eer­ste medisch dia­gnos­tisch cen­trum in Neder­land een spe­ci­a­lis­tisch totaal­aan­bod in de eer­ste lijn aan te bie­den. Hier­mee slui­ten wij naad­loos aan op de ‘Toe­komst­vi­sie Huis­art­sen­zorg 2022’ van het NHG (Neder­lands Huis­art­sen Genoot­schap) en de LHV (Lan­de­lij­ke Huis­art­sen Vereniging).

Bent u nieuws­gie­rig naar wel­ke moge­lijk­he­den dit bij u in de huis­art­sen­prak­tijk biedt? Neem dan con­tact op met uw Regio­co­ör­di­na­tor Dia­gnos­tiek of mail naar regiosupport@reinier-mdc.nl