Van­af dins­dag 1 sep­tem­ber kunt u door mid­del van het maken van een onli­ne afspraak voor bloed­af­na­me terecht bij een van de ruim 100 bloed­af­na­me­lo­ca­ties in Neder­land van het Rei­nier Haga MDC. Door het in gebruik nemen van een onli­ne afspra­ken­sys­teem wordt het aan­tal per­so­nen in de wacht­ka­mers tot het mini­mum beperkt en kan de ander­hal­ve meter afstand voor zowel pati­ën­ten als mede­wer­kers wor­den gewaarborgd.

Wij doen er alles aan om besmet­ting met het coro­na­vi­rus te voor­ko­men. Daar­om nemen we voor­zorgs­maat­re­ge­len om u vei­li­ge zorg te kun­nen bie­den. Een van deze maat­re­ge­len is bloed­af­na­me op afspraak”, aldus Miran­da Brijs, Hoofd Bloed­af­na­me Neder­land. Hier­mee voor­ko­men we druk­te in onze wacht­ka­mers. Een ander bij­ko­mend voor­deel is dat de pati­ënt direct wordt gehol­pen, waar­door de wacht­tij­den wor­den ver­min­derd. Wel is het belang­rijk dat men­sen zich niet meer dan 5 minu­ten van tevo­ren aanmelden.

U maakt onli­ne een afspraak voor bloed­af­na­me en het inle­ve­ren van mate­ri­a­len (zoals uri­ne). Voor ove­ri­ge onder­zoe­ken (zoals fun­dus­fo­to­gra­fie of glu­co­se tole­ran­tie test) belt u met ons Klant Con­tact Cen­trum (tel: 088 260 4000).

Onli­ne afspraak maken
Een afspraak maken doet u gemak­ke­lijk onli­ne via www.www.rhmdc.nl/bloedafnamelocaties.
Klik boven­aan de pagi­na op de groe­ne knop ‘afspraak maken’. Kies ver­vol­gens de gewens­te loca­tie en kies een dag en tijd­stip van uw keu­ze. Vul uw naam en e‑mailadres in en bin­nen enke­le ogen­blik­ken ont­vangt u een beves­ti­ging van uw afspraak in uw mailbox.

Door­ver­wij­zing van­af poli
Wordt u door een arts van een van de poli’s in het Rei­nier de Graaf Gast­huis of het Lan­ge­Land Zie­ken­huis direct door­ver­we­zen naar de bloed­af­na­me? Dan kunt u zon­der afspraak bin­nen­lo­pen. Op de bloed­af­na­me­lo­ca­ties in de zie­ken­hui­zen wordt reke­ning gehou­den met doorverwijzingen.

Samen tegen Corona
Wan­neer u naar een van onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties komt, houdt u dan reke­ning met de vol­gen­de maatregelen:
— Help druk­te in de wacht­ka­mers voor­ko­men en kom op z’n vroegst 5 minu­ten van tevoren.
— Kom alleen naar uw afspraak, dus zon­der bege­lei­der. Een bege­lei­der mag u wel naar de ingang bren­gen. Daar­na kan deze bij voor­keur in de auto of bui­ten wachten.
— Geef elkaar de ruim­te en toon begrip.
Toon ook begrip voor pati­ën­ten die tus­sen­door geprikt wor­den na een spe­ci­a­le afspraak met de behan­de­lend arts of voor een door­ver­wij­zing via de poli.

Het is van belang dat u in acht neemt dat wij ons zorg­per­so­neel bescher­men, zodat zij de zorg kun­nen blij­ven ver­le­nen die zo hard nodig is. Wan­neer u koorts heeft (ten min­ste 38 gra­den Cel­si­us) en moet hoes­ten of benauwd bent, kunt u onze prik­pun­ten helaas niet bezoe­ken. Wij ver­zoe­ken u con­tact op te nemen met uw huis­arts en uw bloed­af­na­me uit te stellen.

Vra­gen?
Heeft u vra­gen of loopt u tegen pro­ble­men aan bij het maken van uw onli­ne afspraak? Neem dan op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17:00 uur con­tact op met ons Klant Con­tact Cen­trum via 088 260 4000.