Voor een goe­de afhan­de­ling van uw labo­ra­to­ri­um­aan­vraag en juis­te resul­ta­ten is het belang­rijk dat er vol­doen­de pati­ënt­ge­ge­vens bekend zijn, en dat er een goe­de pati­ën­ti­den­ti­fi­ca­tie heeft
plaats­ge­von­den. Dit is tevens een ver­eis­te van­uit de ISO 15189, de kwa­li­teits­norm waar­voor het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum is geac­cre­di­teerd. Ont­bre­ken­de of onjuist
inge­vul­de infor­ma­tie kan lei­den tot onno­di­ge ver­tra­ging en fouten.
U dient zich te iden­ti­fi­ce­ren met een gel­dig legi­ti­ma­tie­be­wijs vóór­dat de bloed­af­na­me plaats­vindt. De bloedafnamemedewerk(st)er accep­teert geen aan­vraag­for­mu­lier die onvol­doen­de (patiënt)gegevens bevat.
Uw (huis)arts is hier­van op de hoog­te gesteld door RHMDC.

Meer infor­ma­tie leest u hier.