Prij­zen labo­ra­to­ri­um­tes­ten

Tarie­ven labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek 2019

De hier­on­der ver­mel­de tarie­ven zijn door de NZA vast­ge­stel­de maxi­mum tarie­ven. Er kan een kor­ting gel­den op dit tarief, wel­ke per zorg­ver­ze­ke­raar kan vari­ë­ren.

Order­kos­ten

Omschrij­ving

 

Fac­tu­ra­tie­co­de

Kos­ten

Order­kos­ten per order, inclu­sief afna­me van pati­ënt­ma­te­ri­aal 79991 11,67
Order­kos­ten per order, exclu­sief afna­me van pati­ënt­ma­te­ri­aal 79989 6,09
Regi­stra­tie­ta­rief bij chro­ni­sche aan­doe­nin­gen 79988 9,35
Toe­slag decen­tra­le afna­me van pati­ënt­ma­te­ri­aal 79990 3,82
Toe­slag bloed­af­na­me thuis tarief, peri­o­diek huis­be­zoek 79986 10,51
Toe­slag bloed­af­na­me thuis tarief, inci­den­teel huis­be­zoek 79987 18,28

Kli­ni­sche Che­mie en Immu­no­lo­gie

Soort

Omschrij­ving

Fac­tu­ra­tie­co­de

Kos­ten

Hema­to­lo­gie Alge­meen bloed­beeld + dif­fe­ren­ti­a­tie 70702, 70717, 77121 € 5,32
  BSE 70703 € 1,92
  Dif­fe­ren­ti­a­tie 70717 € 1,79
  Hemo­glo­bi­ne, incu­sief ery­tro­cy­ten, hema­to­criet, MCV/MCH/MCHC en RDW 70702 € 1,73
  Leu­ko­cy­ten 77121 € 1,80
  Reti­cu­lo­cy­ten 70716 € 2,52
  Trom­bo­cy­ten 70715 € 1,78
  Hb elec­tro­fo­re­se (inclu­sief Alge­meen bloed­beeld en fer­ri­ti­ne) 70728 (x2), 70727, 70702,
72649, 77121
€ 67,88
Stol­ling APTT 77371 € 3,80
  D‑Dimeer 77434 € 10,10
  Fibri­no­geen 70487 € 4,84
  INR 70706 € 3,16
  PFA 70704,77241 € 34,54
  PT 70707 € 4,19
Tumor­mar­kers CA125 72623 € 12,72
  CEA 72630 € 7,83
  PSA 72621 € 6,43
  PSA-ratio (Totaal PSA en Vrij PSA) 72621 (x2) € 12,86
Che­mie ALAT 74891 € 1,90
  Albu­mi­ne 74802 € 1,51
  Alka­li­sche fos­fa­ta­se 74896 € 1,81
  Amy­la­se 70307 € 2,21
  ASAT 70489 € 1,80
  Bicar­bo­naat 70424 € 2,89
  Bili­ru­bi­ne 74110 € 1,49
  Nt-proBNP 70820 € 15,67
  Cal­ci­um 70426 € 1,64
  Cho­les­te­rol 70425 € 1,72
  HDL-cho­les­te­rol 74251 € 2,30
  HDL-cho­les­te­rol en cho­les­te­rol 70425,74251 € 4,02
  CK 74895 € 1,81
  CRP 70689 € 4,06
  Eiwit­spec­trum (M‑proteïne scree­ning, albu­mi­ne en totaal eiwit) 74335, 74336, 74763(x4)
74801, 74802
€ 49,41
  Fer­ri­ti­ne 72649 € 6,23
  Foli­um­zuur 72582 € 5,64
  Fos­faat 70421 € 1,70
  Gam­ma-GT 72417 € 1,78
  Glu­co­se 70402 € 1,64
  Glu­co­se dag­cur­ve 70402 (x4) € 6,56
  GTT 70402 (x2) € 3,28
  Hba1c 74065 € 6,10
  IJzer­pak­ket (Fer­ri­ti­ne, ijzer, ijzer­ver­za­di­ging en trans­fer­ri­ne meting) 70437, 72649, 74763 € 14,06
  Kali­um 70443 € 1,63
  Kre­a­ti­ni­ne + eGFR 70419 € 1,64
  LD 74892 € 1,81
  LDL-cho­les­te­rol 74251 € 2,30
  Lipa­se 74151 € 2,34
  Mag­ne­si­um 70469 € 2,66
  Natri­um 70442 € 1,65
  Totaal eiwit 74801 € 1,63
  Trans­fer­ri­ne 74763 € 5,57
  Tri­gly­ce­ri­den 70460 € 2,41
  Tro­po­ni­ne T 74899 € 8,48
  Ure­um 70116 € 1,53
  Uri­ne­zuur 70130 € 1,69
  Vita­mi­ne B1 71511 € 10,47
  Vita­mi­ne B2 70151 € 14,67
  Vita­mi­ne B6 71512 € 10,77
  Vita­mi­ne B12 72583 € 6,20
  Vita­mi­ne D, 25-OH 70440 € 8,13
Endo­cri­no­lo­gie B‑HCG 72558 € 8,38
  Cor­t­i­sol 72501 € 6,49
  DHEAS 72516 € 8,34
  FSH 72552 € 5,51
  LH 72551 € 5,80
  Oes­tra­di­ol 72531 € 7,61
  Pro­ges­te­ron 72510 € 7,73
  Pro­l­ac­ti­ne 72565 € 6,11
  PTH 72646 € 9,01
Endo­cri­no­lo­gie T4 vrij 72570 € 5,18
  Tes­tos­te­ron 72511 € 8,74
  TSH 72573 € 4,77
Aller­gie Inha­la­tie aller­ge­nen 72603 € 16,57
  Afzon­der­lij­ke aller­ge­nen 72602 € 12,37
Uri­ne onder­zoek Albumine/kreatinine ratio 70419,71739 € 5,13
  Eiwit kwan­ti­ta­tief 74801 € 1,63
  Sedi­ment 70303 € 2,54
  Uri­ne scree­ning 70100 € 2,49
  Zwan­ger­schaps­test 72557 € 9,01
Feces onder­zoek Elasta­se 70217 € 6,04
  Bloed in feces 70201 € 7,50
  Vet­ver­te­ring 70206 € 4,85
Immu­no­lo­gie ANA — anti­stof­fen 70693 € 8,71
  ANA — anti­stof­ti­ter 72601 € 12,01
  dsD­NA — anti­stof­fen 72601 € 12,01
  ENA — anti­stof­fen 72601 € 12,01
  ENA — afzon­der­lij­ke anti­ge­nen as 79005 € 34,90
  ANCA (IF), scree­ning 79005 € 34,90
  ANCA ver­volg­on­der­zoek (PR3- en MPO-
anti­stof­fen)
72601 (x3) € 36.03
  Coe­li­a­kie­pak­ket (TTG IgA, Endo­my­si­um IgA en
totaal IgA)
72601 (x2), 74763 € 29,59
  Dia­be­tes­pak­ket (GAD- en IA2-anti­stof­fen, evt.
ICA)
79004, 72601 € 26,39
  Eiland­jes van Lan­ger­hands (ICA) anti­stof­fen 72601 € 12,01
  Zink trans­por­ter 8 (ZnT8) anti­stof­fen 79005 € 34,90
  Intrin­sic fac­tor anti­stof­fen 72601,79005 € 46,91
  Parietaal­cel (maag) anti­stof­fen 72601 € 12,01
  CCP-anti­stof­fen 72601 € 12,01
  Reu­maf­ac­tor IgM 79004 € 14,38
  Reu­ma­pak­ket (CCP-anti­stof­fen en Reu­maf­ac­tor
IgM)
72601, 79004 € 26,39
  TPO- en (evt.) Tg-anti­stof­fen 72601 (x2) € 24,02
  TSH-recep­tor anti­stof­fen 72601 € 12,01
  HLA-B27 77094 € 48,21
  Immu­no­fe­no­ty­pe­ring in bloed 79018 (x2) € 489,54
  Lym­fo­cy­ten sub­po­pu­la­ties (T-(CD4/8), B- en NK- cel­len) 79017 € 100,92

Micro­bi­o­lo­gie

Soort

Omschrij­ving

Fac­tu­ra­tie­co­de

Kos­ten

Sero­lo­gie AST en DNAse‑B 70618 (x2) € 18,94
  Bof IgG en IgM as 71118, 71126 € 26,31
  Bor­de­tel­la (kink­hoest) IgG as 71118 € 11,59
  Bor­re­lia C6 as 71118 € 11,59
  C. bur­net (Q‑koorts) IgG en IgM as 71118, 71126 € 26,31
  Cam­py­lo­bac­ter IgA, IgG en IgM as 71118 (x2), 71126 € 37,90
  Chla­my­dia tra­cho­ma­tis IgG as 71118 € 11,59
  CMV IgG en IgM as 71118, 71126 € 26,31
  EBV as 71118 € 11,59
  Heli­co­bac­ter pylo­ri IgG as 71118 € 11,59
  Hepa­ti­tis A IgG en IgM as 71118, 71126 € 26,31
  Hepa­ti­tis B (infec­tie) HBc as en HBs Ag 71105, 71118 € 22,18
  Hepa­ti­tis B (vac­ci­na­tie) surfa­ce as titer 71118 € 11,59
  Hepa­ti­tis C as 71118 € 11,59
  HIV 1 + 2 as 71118 € 11,59
  Legi­o­nel­la IgA, IgG en IgM as 71118 (x2), 71126 € 37,90
  Lues as 70626 € 9,42
  Mala­ria 70901, 71143, 70702, 77121 € 59,37
  Maze­len IgG en IgM as 71118, 71126 € 26,31
  Myco­plas­ma pneu­mo­ni­ae IgG en IgM as 71118, 71126 € 26,31
  Par­vo­vi­rus IgG en IgM as 71118, 71126 € 26,31
  Rubel­la IgG as 71118 € 11,59
  Rubel­la IgG en IgM as 71118, 71126 € 26,31
  Toxo­plas­ma IgG as 71118 € 11,59
  Toxo­plas­ma IgG en IgM as 71118, 71126 € 26,31
  VZV IgG as 71118 € 11.59
  VZV IgG en IgM as 71118, 71126 € 26,31
Bac­te­ri­o­lo­gisch onder­zoek
via kweek
Uri­nekweek 75042 € 19,07
  Kweek algemeen1 75041 € 14,09
  Kweek algemeen1 75042 € 19,07
  Kweek algemeen1 75043 € 23,68
  BRMO scree­ning (rectum)2 75042 € 19,07
Bac­te­ri­o­lo­gisch onder­zoek via PCR MRSA scree­ning (keel, neus en rectum)2 70003 x2 € 63,04
  Bac­te­ri­ë­le darm­pa­tho­ge­nen (feces)3 70004 € 66,35
Ver­volg­tes­ten bac­te­ri­o­lo­gisch onder­zoek Beta lac­ta­ma­se test 70517 € 4,42
  Deter­mi­na­tie micro-orga­nis­men (per iso­laat) 75045 € 9,40
  Inter­ac­tie anti­bi­o­ti­ca 70514 € 29,79
  Cam­py­lo­bac­ter kweek 75042 € 19,07
  MRSA kweek 75042 € 19,07
  Resis­ten­tie­be­pa­ling kwa­li­ta­tief (per iso­laat) 70505 € 10,59
  Resis­ten­tie­be­pa­ling kwan­ti­ta­tief (per iso­laat) 70507 € 7,35
  Sal­mo­nel­la kweek 75043 € 23,68
  Shi­gel­la kweek 75043 € 23,68
Para­si­to­lo­gisch onder­zoek Para­sie­ten (een feces pot­je) 70004 € 66,35
  Para­sie­ten uit­ge­breid (TFT-test) 70901, 70901, 70901, 70913 € 113,29
SOA onder­zoek via PCR Chlamydia4 70003 € 31,52
  Gonor­roe 70003 € 31,52
Viraal onder­zoek via PCR Vira­le darm­pa­tho­ge­nen (feces)5 70005 € 92,91
Ver­volg­tes­ten infec­tie-
sero­lo­gisch onder­zoek
Beves­ti­gings­test m.b.v. immu­no­blot 70185 € 49,02
  Hepa­ti­tis B core IgM-as 71126 € 14,72
  Hepa­ti­tis B e anti­stof­fen en anti­geen 71118, 71144 € 32,40
  Hepa­ti­tis B surfa­ce as 71118 € 11,59
  EBV IgG en IgM anti­stof­fen 71118, 71126 € 26,31
  Avi­di­teit 71118 € 11,59
  1. Onder­zoek afhan­ke­lijk van het soort mate­ri­aal en aan­vraag.
  2. Bij ver­mel­ding bui­ten­land wordt stan­daard een BRMO kweek toe­ge­voegd in ver­band met de hui­di­ge WIP richt­lijn BRMO.
  3. Mul­ti­plex PCR voor Sal­mo­nel­la, Shi­gel­la, Cam­py­lo­bac­ter, Yers­inia en EIEC. Indien posi­tief volgt kweek.
  4. Altijd in com­bi­na­tie met gonor­roe PCR ten­zij expli­ciet aan­ge­ge­ven dat het alleen een chla­my­dia betreft.
  5. Mul­ti­plex PCR voor Nor­o­vi­rus, rota­vi­rus en adeno­vi­rus.

Patho­lo­gie

Soort

Omschrij­ving

Fac­tu­ra­tie­co­de

Kos­ten

  Onder­zoek op humaan papil­lo­ma­vi­rus (HPV) 50513 127,29
  Indi­ca­tie­ve cer­vix uit­strijk 50516 63,35

Dis­clai­mer Dit tarie­ven­over­zicht is met de grootst moge­lij­ke zorg­vul­dig­heid opge­steld. Des­on­danks is het moge­lijk dat de infor­ma­tie onvol­le­dig of onjuist is.