Prij­zen labo­ra­to­ri­um­tes­ten

Tarie­ven labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek 2019

De hier­on­der ver­mel­de tarie­ven zijn door de NZA vast­ge­stel­de maxi­mum tarie­ven. Er kan een kor­ting gel­den op dit tarief, wel­ke per zorg­ver­ze­ke­raar kan vari­ë­ren.

Order­kos­ten

Omschrij­ving

 

Fac­tu­ra­tie­co­de

Kos­ten

Order­kos­ten per order, inclu­sief afna­me van pati­ënt­ma­te­ri­aal7999111,67
Order­kos­ten per order, exclu­sief afna­me van pati­ënt­ma­te­ri­aal799896,09
Regi­stra­tie­ta­rief bij chro­ni­sche aan­doe­nin­gen799889,35
Toe­slag decen­tra­le afna­me van pati­ënt­ma­te­ri­aal799903,82
Toe­slag bloed­af­na­me thuis tarief, peri­o­diek huis­be­zoek7998610,51
Toe­slag bloed­af­na­me thuis tarief, inci­den­teel huis­be­zoek7998718,28

Kli­ni­sche Che­mie en Immu­no­lo­gie

Soort

Omschrij­ving

Fac­tu­ra­tie­co­de

Kos­ten

Hema­to­lo­gieAlge­meen bloed­beeld + dif­fe­ren­ti­a­tie70702, 70717, 77121€ 5,32
 BSE70703€ 1,92
 Dif­fe­ren­ti­a­tie70717€ 1,79
 Hemo­glo­bi­ne, incu­sief ery­tro­cy­ten, hema­to­criet, MCV/MCH/MCHC en RDW70702€ 1,73
 Leu­ko­cy­ten77121€ 1,80
 Reti­cu­lo­cy­ten70716€ 2,52
 Trom­bo­cy­ten70715€ 1,78
 Hb elec­tro­fo­re­se (inclu­sief Alge­meen bloed­beeld en fer­ri­ti­ne)70728 (x2), 70727, 70702,
72649, 77121
€ 67,88
Stol­lingAPTT77371€ 3,80
 D-Dimeer77434€ 10,10
 Fibri­no­geen70487€ 4,84
 INR70706€ 3,16
 PFA70704,77241€ 34,54
 PT70707€ 4,19
Tumor­mar­kersCA12572623€ 12,72
 CEA72630€ 7,83
 PSA72621€ 6,43
 PSA-ratio (Totaal PSA en Vrij PSA)72621 (x2)€ 12,86
Che­mieALAT74891€ 1,90
 Albu­mi­ne74802€ 1,51
 Alka­li­sche fos­fa­ta­se74896€ 1,81
 Amy­la­se70307€ 2,21
 ASAT70489€ 1,80
 Bicar­bo­naat70424€ 2,89
 Bili­ru­bi­ne74110€ 1,49
 Nt-proBNP70820€ 15,67
 Cal­ci­um70426€ 1,64
 Cho­les­te­rol70425€ 1,72
 HDL-cho­les­te­rol74251€ 2,30
 HDL-cho­les­te­rol en cho­les­te­rol70425,74251€ 4,02
 CK74895€ 1,81
 CRP70689€ 4,06
 Eiwit­spec­trum (M-pro­te­ï­ne scree­ning, albu­mi­ne en totaal eiwit)74335, 74336, 74763(x4)
74801, 74802
€ 49,41
 Fer­ri­ti­ne72649€ 6,23
 Foli­um­zuur72582€ 5,64
 Fos­faat70421€ 1,70
 Gam­ma-GT72417€ 1,78
 Glu­co­se70402€ 1,64
 Glu­co­se dag­cur­ve70402 (x4)€ 6,56
 GTT70402 (x2)€ 3,28
 Hba1c74065€ 6,10
 IJzer­pak­ket (Fer­ri­ti­ne, ijzer, ijzer­ver­za­di­ging en trans­fer­ri­ne meting)70437, 72649, 74763€ 14,06
 Kali­um70443€ 1,63
 Kre­a­ti­ni­ne + eGFR70419€ 1,64
 LD74892€ 1,81
 LDL-cho­les­te­rol74251€ 2,30
 Lipa­se74151€ 2,34
 Mag­ne­si­um70469€ 2,66
 Natri­um70442€ 1,65
 Totaal eiwit74801€ 1,63
 Trans­fer­ri­ne74763€ 5,57
 Tri­gly­ce­ri­den70460€ 2,41
 Tro­po­ni­ne T74899€ 8,48
 Ure­um70116€ 1,53
 Uri­ne­zuur70130€ 1,69
 Vita­mi­ne B171511€ 10,47
 Vita­mi­ne B270151€ 14,67
 Vita­mi­ne B671512€ 10,77
 Vita­mi­ne B1272583€ 6,20
 Vita­mi­ne D, 25-OH70440€ 8,13
Endo­cri­no­lo­gieB-HCG72558€ 8,38
 Cor­t­i­sol72501€ 6,49
 DHEAS72516€ 8,34
 FSH72552€ 5,51
 LH72551€ 5,80
 Oes­tra­di­ol72531€ 7,61
 Pro­ges­te­ron72510€ 7,73
 Pro­l­ac­ti­ne72565€ 6,11
 PTH72646€ 9,01
Endo­cri­no­lo­gieT4 vrij72570€ 5,18
 Tes­tos­te­ron72511€ 8,74
 TSH72573€ 4,77
Aller­gieInha­la­tie aller­ge­nen72603€ 16,57
 Afzon­der­lij­ke aller­ge­nen72602€ 12,37
Uri­ne onder­zoekAlbumine/kreatinine ratio70419,71739€ 5,13
 Eiwit kwan­ti­ta­tief74801€ 1,63
 Sedi­ment70303€ 2,54
 Uri­ne scree­ning70100€ 2,49
 Zwan­ger­schaps­test72557€ 9,01
Feces onder­zoekElasta­se70217€ 6,04
 Bloed in feces70201€ 7,50
 Vet­ver­te­ring70206€ 4,85
Immu­no­lo­gieANA — anti­stof­fen70693€ 8,71
 ANA — anti­stof­ti­ter72601€ 12,01
 dsD­NA — anti­stof­fen72601€ 12,01
 ENA — anti­stof­fen72601€ 12,01
 ENA — afzon­der­lij­ke anti­ge­nen as79005€ 34,90
 ANCA (IF), scree­ning79005€ 34,90
 ANCA ver­volg­on­der­zoek (PR3- en MPO-
anti­stof­fen)
72601 (x3)€ 36.03
 Coe­li­a­kie­pak­ket (TTG IgA, Endo­my­si­um IgA en
totaal IgA)
72601 (x2), 74763€ 29,59
 Dia­be­tes­pak­ket (GAD- en IA2-anti­stof­fen, evt.
ICA)
79004, 72601€ 26,39
 Eiland­jes van Lan­ger­hands (ICA) anti­stof­fen72601€ 12,01
 Zink trans­por­ter 8 (ZnT8) anti­stof­fen79005€ 34,90
 Intrin­sic fac­tor anti­stof­fen72601,79005€ 46,91
 Parietaal­cel (maag) anti­stof­fen72601€ 12,01
 CCP-anti­stof­fen72601€ 12,01
 Reu­maf­ac­tor IgM79004€ 14,38
 Reu­ma­pak­ket (CCP-anti­stof­fen en Reu­maf­ac­tor
IgM)
72601, 79004€ 26,39
 TPO- en (evt.) Tg-anti­stof­fen72601 (x2)€ 24,02
 TSH-recep­tor anti­stof­fen72601€ 12,01
 HLA-B2777094€ 48,21
 Immu­no­fe­no­ty­pe­ring in bloed79018 (x2)€ 489,54
 Lym­fo­cy­ten sub­po­pu­la­ties (T-(CD4/8), B- en NK- cel­len)79017€ 100,92

Micro­bi­o­lo­gie

Soort

Omschrij­ving

Fac­tu­ra­tie­co­de

Kos­ten

Sero­lo­gieAST en DNA­se-B70618 (x2)€ 18,94
 Bof IgG en IgM as71118, 71126€ 26,31
 Bor­de­tel­la (kink­hoest) IgG as71118€ 11,59
 Bor­re­lia C6 as71118€ 11,59
 C. bur­net (Q-koorts) IgG en IgM as71118, 71126€ 26,31
 Cam­py­lo­bac­ter IgA, IgG en IgM as71118 (x2), 71126€ 37,90
 Chla­my­dia tra­cho­ma­tis IgG as71118€ 11,59
 CMV IgG en IgM as71118, 71126€ 26,31
 EBV as71118€ 11,59
 Heli­co­bac­ter pylo­ri IgG as71118€ 11,59
 Hepa­ti­tis A IgG en IgM as71118, 71126€ 26,31
 Hepa­ti­tis B (infec­tie) HBc as en HBs Ag71105, 71118€ 22,18
 Hepa­ti­tis B (vac­ci­na­tie) surfa­ce as titer71118€ 11,59
 Hepa­ti­tis C as71118€ 11,59
 HIV 1 + 2 as71118€ 11,59
 Legi­o­nel­la IgA, IgG en IgM as71118 (x2), 71126€ 37,90
 Lues as70626€ 9,42
 Mala­ria70901, 71143, 70702, 77121€ 59,37
 Maze­len IgG en IgM as71118, 71126€ 26,31
 Myco­plas­ma pneu­mo­ni­ae IgG en IgM as71118, 71126€ 26,31
 Par­vo­vi­rus IgG en IgM as71118, 71126€ 26,31
 Rubel­la IgG as71118€ 11,59
 Rubel­la IgG en IgM as71118, 71126€ 26,31
 Toxo­plas­ma IgG as71118€ 11,59
 Toxo­plas­ma IgG en IgM as71118, 71126€ 26,31
 VZV IgG as71118€ 11.59
 VZV IgG en IgM as71118, 71126€ 26,31
Bac­te­ri­o­lo­gisch onder­zoek
via kweek
Uri­nekweek75042€ 19,07
 Kweek algemeen175041€ 14,09
 Kweek algemeen175042€ 19,07
 Kweek algemeen175043€ 23,68
 BRMO scree­ning (rectum)275042€ 19,07
Bac­te­ri­o­lo­gisch onder­zoek via PCRMRSA scree­ning (keel, neus en rectum)270003 x2€ 63,04
 Bac­te­ri­ë­le darm­pa­tho­ge­nen (feces)370004€ 66,35
Ver­volg­tes­ten bac­te­ri­o­lo­gisch onder­zoekBeta lac­ta­ma­se test70517€ 4,42
 Deter­mi­na­tie micro-orga­nis­men (per iso­laat)75045€ 9,40
 Inter­ac­tie anti­bi­o­ti­ca70514€ 29,79
 Cam­py­lo­bac­ter kweek75042€ 19,07
 MRSA kweek75042€ 19,07
 Resis­ten­tie­be­pa­ling kwa­li­ta­tief (per iso­laat)70505€ 10,59
 Resis­ten­tie­be­pa­ling kwan­ti­ta­tief (per iso­laat)70507€ 7,35
 Sal­mo­nel­la kweek75043€ 23,68
 Shi­gel­la kweek75043€ 23,68
Para­si­to­lo­gisch onder­zoekPara­sie­ten (een feces pot­je)70004€ 66,35
 Para­sie­ten uit­ge­breid (TFT-test)70901, 70901, 70901, 70913€ 113,29
SOA onder­zoek via PCRChlamydia470003€ 31,52
 Gonor­roe70003€ 31,52
Viraal onder­zoek via PCRVira­le darm­pa­tho­ge­nen (feces)570005€ 92,91
Ver­volg­tes­ten infec­tie-
sero­lo­gisch onder­zoek
Beves­ti­gings­test m.b.v. immu­no­blot70185€ 49,02
 Hepa­ti­tis B core IgM-as71126€ 14,72
 Hepa­ti­tis B e anti­stof­fen en anti­geen71118, 71144€ 32,40
 Hepa­ti­tis B surfa­ce as71118€ 11,59
 EBV IgG en IgM anti­stof­fen71118, 71126€ 26,31
 Avi­di­teit71118€ 11,59
  1. Onder­zoek afhan­ke­lijk van het soort mate­ri­aal en aan­vraag.
  2. Bij ver­mel­ding bui­ten­land wordt stan­daard een BRMO kweek toe­ge­voegd in ver­band met de hui­di­ge WIP richt­lijn BRMO.
  3. Mul­ti­plex PCR voor Sal­mo­nel­la, Shi­gel­la, Cam­py­lo­bac­ter, Yers­inia en EIEC. Indien posi­tief volgt kweek.
  4. Altijd in com­bi­na­tie met gonor­roe PCR ten­zij expli­ciet aan­ge­ge­ven dat het alleen een chla­my­dia betreft.
  5. Mul­ti­plex PCR voor Nor­o­vi­rus, rota­vi­rus en adeno­vi­rus.

Patho­lo­gie

Soort

Omschrij­ving

Fac­tu­ra­tie­co­de

Kos­ten

 Onder­zoek op humaan papil­lo­ma­vi­rus (HPV)50513127,29
 Indi­ca­tie­ve cer­vix uit­strijk5051663,35

Dis­clai­mer Dit tarie­ven­over­zicht is met de grootst moge­lij­ke zorg­vul­dig­heid opge­steld. Des­on­danks is het moge­lijk dat de infor­ma­tie onvol­le­dig of onjuist is.