Prij­zen labo­ra­to­ri­um­tes­ten

Tarie­ven labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek 2018

De hier­on­der ver­mel­de tarie­ven zijn door de NZA vast­ge­stel­de maxi­mum tarie­ven. Er kan een kor­ting gel­den op dit tarief, wel­ke per zorg­ver­ze­ke­raar kan vari­ë­ren.

Dis­clai­mer Dit tarie­ven­over­zicht is met de grootst moge­lij­ke zorg­vul­dig­heid opge­steld. Des­on­danks is het moge­lijk dat de infor­ma­tie onvol­le­dig of onjuist is.

Order­kos­ten 2018

Omschrij­ving

Fac­tu­ra­tie­co­de

Kos­ten

Order­kos­ten per order, inclu­sief afna­me van pati­ënt­ma­te­ri­aal 79991 11,25
Order­kos­ten per order, exclu­sief afna­me van pati­ënt­ma­te­ri­aal 79989 5,87
Regi­stra­tie­ta­rief bij chro­ni­sche aan­doe­nin­gen 79988 9,01
Toe­slag decen­tra­le afna­me van pati­ënt­ma­te­ri­aal 79990 3,68
Toe­slag Bloed­af­na­me thuis tarief, per­o­diek huis­be­zoek 79986 10,13
Toe­slag Bloed­af­na­me thuis tarief, inci­den­teel huis­be­zoek 79987 17,63

Kli­ni­sche Che­mie en Immu­no­lo­gie

Soort

Omschrij­ving

Fac­tu­ra­tie­co­de

Kos­ten

Hema­to­lo­gie Alge­meen bloed­beeld + dif­fe­ren­ti­a­tie 70702, 70717, 77121 € 6,89
BSE 70703 € 1,85
Dif­fe­ren­ti­a­tie 70717 € 3,49
Hemo­glo­bi­ne, incu­sief ery­tro­cy­ten, hema­to­criet, MCV/MCH/MCHC en RDW 70702 € 1,67
Leu­ko­cy­ten 77121 € 1,73
Reti­cu­lo­cy­ten 70716 € 2,42
Trom­bo­cy­ten 70715 € 1,71
Hb elec­tro­fo­re­se (inclu­sief Alge­meen bloed­beeld en fer­ri­ti­ne) 70728 (x2), 70727, 70702,
72649
€ 63,7
Stol­ling APTT 77371 € 3,66
D-Dimeer 77434 € 9,73
Fibri­no­geen 70487 € 4,66
INR 70706 € 3,04
PFA 70704,77241 € 33,3
PT 70707 € 4,04
Tumor­mar­kers CA125 72623 € 12,26
CEA 72630 € 7,54
PSA 72621 € 6,2
PSA-ratio (Totaal PSA en Vrij PSA) 72621 (x2) € 12,4
Che­mie ALAT 74891 € 1,83
Albu­mi­ne 74802 € 1,46
Alka­li­sche fos­fa­ta­se 74896 € 1,75
Amy­la­se 70307 € 2,13
ASAT 70489 € 1,74
Bicar­bo­naat 70424 € 2,79
Bili­ru­bi­ne 74110 € 1,44
Nt-proBNP 70820 € 15,11
Cal­ci­um 70426 € 1,58
Cho­les­te­rol 70425 € 1,66
HDL-cho­les­te­rol 74251 € 2,22
HDL-cho­les­te­rol en cho­les­te­rol 70425,74251 € 3,88
CK 74895 € 1,74
CRP 70689 € 3,92
Eiwit­spec­trum (M-pro­te­ï­ne scree­ning, albu­mi­ne en totaal eiwit) 74335, 74336, 74763(x4)
74801, 74802
€ 47,69
Fer­ri­ti­ne 72649 € 6
Foli­um­zuur 72582 € 5,43
Fos­faat 70421 € 1,64
Gam­ma-GT 72417 € 1,71
Glu­co­se 70402 € 1,59
Glu­co­se dag­cur­ve 70402 (x4) € 6,36
GTT 70402 (x2) € 3,18
Hba1c 74065 € 5,88
IJzer­pak­ket (Fer­ri­ti­ne, ijzer, ijzer­ver­za­di­ging en trans­fer­ri­ne meting) 70437, 72649, 74763 € 13,57
Kali­um 70443 € 1,57
Kre­a­ti­ni­ne + eGFR 70419 € 1,59
LD 74892 € 1,74
LDL-cho­les­te­rol 74251 € 2,22
Lipa­se 74151 € 2,25
Mag­ne­si­um 70469 € 2,56
Natri­um 70442 € 1,59
Totaal eiwit 74801 € 1,57
Trans­fer­ri­ne 74763 € 5,37
Tri­gly­ce­ri­den 70460 € 2,33
Tro­po­ni­ne T 74899 € 8,17
Ure­um 70116 € 1,47
Uri­ne­zuur 70130 € 1,62
Vita­mi­ne B1 71511 € 10,09
Vita­mi­ne B2 70151 € 14,14
Vita­mi­ne B6 71512 € 10,38
Vita­mi­ne B12 72583 € 5,98
Vita­mi­ne D, 25-OH 70440 € 7,84
Endo­cri­no­lo­gie B-HCG 72558 € 8,07
Cor­t­i­sol 72501 € 6,26
DHEAS 72516 € 8,04
FSH 72552 € 5,31
LH 72551 € 5,59
Oes­tra­di­ol 72531 € 7,33
Pro­ges­te­ron 72510 € 7,45
Pro­l­ac­ti­ne 72565 € 5,89
PTH 72646 € 8,68
Endo­cri­no­lo­gie T4 vrij 72570 € 5
Tes­tos­te­ron 72511 € 8,42
TSH 72573 € 4,6
Aller­gie Inha­la­tie aller­ge­nen 72603 € 15,97
Afzon­der­lij­ke aller­ge­nen 72602 € 11,92
Uri­ne onder­zoek Albumine/kreatinine ratio 70419,71739 € 4,96
Eiwit kwan­ti­ta­tief 74801 € 1,57
Sedi­ment 70303 € 2,45
Uri­ne scree­ning 70100 € 2,4
Zwan­ger­schaps­test 72557 € 8,69
Feces onder­zoek Elasta­se 70217 € 5,82
Bloed in feces 70201 € 7,23
Vet­ver­te­ring 70206 € 4,68
Immu­no­lo­gie ANA — anti­stof­fen 70693 € 8,39
ANA — anti­stof­ti­ter 72601 € 11,57
dsD­NA — anti­stof­fen 72601 € 11,57
ENA — anti­stof­fen 72601 € 11,57
ENA — afzon­der­lij­ke anti­ge­nen as 79005 € 33,64
ANCA (IF), scree­ning 79005 € 33,64
ANCA ver­volg­on­der­zoek (PR3- en MPO-
anti­stof­fen)
72601 (x3) € 34,71
Coe­li­a­kie­pak­ket (TTG IgA, Endo­my­si­um IgA en
totaal IgA)
72601 (x2), 74763 € 28,51
Dia­be­tes­pak­ket (GAD- en IA2-anti­stof­fen, evt.
ICA)
79004,79004 € 27,72
Eiland­jes van Lan­ger­hands (ICA) anti­stof­fen 72601 € 11,57
Zink trans­por­ter 8 (ZnT8) anti­stof­fen 79005 € 33,64
Intrin­sic fac­tor anti­stof­fen 72601,79005 € 45,21
Parietaal­cel (maag) anti­stof­fen 72601 € 11,57
CCP-anti­stof­fen 72601 € 11,57
Reu­maf­ac­tor IgM 79004 € 13,86
Reu­ma­pak­ket (CCP-anti­stof­fen en Reu­maf­ac­tor
IgM)
72601,79004 € 25,43
TPO- en (evt.) Tg-anti­stof­fen 72601 (x2) € 23,14
TSH-recep­tor anti­stof­fen 72601 € 11,57
HLA-B27 77094 € 46,47
Immu­no­fe­no­ty­pe­ring in bloed 79018 (x2) € 471,86
Lym­fo­cy­ten sub­po­pu­la­ties (T-(CD4/8), B- en NK- cel­len) 79020 € 100,95

Micro­bi­o­lo­gie

Soort

Omschrij­ving

Fac­tu­ra­tie­co­de

Kos­ten

Sero­lo­gie AST en DNA­se-B 70618 (x2) € 18,26
Bof IgG en IgM as 71118,71126 € 25,36
Bor­de­tel­la (kink­hoest) IgG as 71118 € 11,17
Bor­re­lia C6 as 71118 € 11,17
C. bur­net (Q-koorts) IgG en IgM as 71118,71126 € 25,36
Cam­py­lo­bac­ter IgA, IgG en IgM as 71118 (x2), 71126 € 36,53
Chla­my­dia tra­cho­ma­tis IgG as 71118 € 11,17
CMV IgG en IgM as 71118,71126 € 25,36
EBV as 71118 € 11,17
Heli­co­bac­ter pylo­ri IgG as 71118 € 11,17
Hepa­ti­tis A IgG en IgM as 71118,71126 € 25,36
Hepa­ti­tis B (infec­tie) HBc as en HBs Ag 71105,071118 € 21,38
Hepa­ti­tis B (vac­ci­na­tie) surfa­ce as titer 71118 € 11,17
Hepa­ti­tis C as 71118 € 11,17
HIV 1 + 2 as 71118 € 11,17
Legi­o­nel­la IgA, IgG en IgM as 71118 (x2), 71126 € 36,53
Lues as 70626 € 9,08
Mala­ria 70901, 71143, 70702, 77121 € 57,22
Maze­len IgG en IgM as 71118,71126 € 25,36
Myco­plas­ma pneu­mo­ni­ae IgG en IgM as 71118,71126 € 25,36
Par­vo­vi­rus IgG en IgM as 71118,71126 € 25,36
Rubel­la IgG as 71118 € 11,17
Rubel­la IgG en IgM as 71118,71126 € 25,36
Toxo­plas­ma IgG as 71118 € 11,17
Toxo­plas­ma IgG en IgM as 71118,71126 € 25,36
VZV IgG as 71118 € 11,17
VZV IgG en IgM as 71118,71126 € 25,36
Bac­te­ri­o­lo­gisch onder­zoek
via kweek
Uri­nekweek 75042 € 18,38
Kweek algemeen1 75041 € 13,58
Kweek algemeen1 75042 € 18,38
Kweek algemeen1 75043 € 22,83
BRMO scree­ning (rectum)2 75042 € 18,38
Bac­te­ri­o­lo­gisch onder­zoek via PCR MRSA scree­ning (keel, neus en rectum)2 70003 x2 € 60,78
Bac­te­ri­ë­le darm­pa­tho­ge­nen (feces)3 70004 € 63,95
Ver­volg­tes­ten bac­te­ri­o­lo­gisch onder­zoek Beta lac­ta­ma­se test 70517 € 4,26
Deter­mi­na­tie micro-orga­nis­men (per iso­laat) 75045 € 9,06
Inter­ac­tie anti­bi­o­ti­ca 70514 € 28,71
Cam­py­lo­bac­ter kweek 75042 € 18,38
MRSA kweek 75042 € 18,38
Resis­ten­tie­be­pa­ling kwa­li­ta­tief (per iso­laat) 70505 € 10,21
Resis­ten­tie­be­pa­ling kwan­ti­ta­tief (per iso­laat) 70507 € 7,08
Sal­mo­nel­la kweek 75043 € 22,83
Shi­gel­la kweek 75043 € 22,83
Para­si­to­lo­gisch onder­zoek Para­sie­ten (een feces pot­je) 70004 € 63,95
Para­sie­ten uit­ge­breid (TFT-test) 70901, 70901, 70901, 70913 € 109,2
SOA onder­zoek via PCR Chlamydia4 70003 € 30,39
Gonor­roe 70003 € 30,39
Viraal onder­zoek via PCR Vira­le darm­pa­tho­ge­nen (feces)5 70005 € 89,55
Ver­volg­tes­ten infec­tie-
sero­lo­gisch onder­zoek
Beves­ti­gings­test m.b.v. immu­no­blot 70185 € 47,25
Hepa­ti­tis B core IgM-as 71126 € 14,19
Hepa­ti­tis B e anti­stof­fen en anti­geen 71118,71144 € 31,23
Hepa­ti­tis B surfa­ce as 71118 € 11,17
EBV IgG en IgM anti­stof­fen 71118,71126 € 25,36
Avi­di­teit 71118 € 11,17
  1. Onder­zoek afhan­ke­lijk van het soort mate­ri­aal en aan­vraag
  2. Bij ver­mel­ding bui­ten­land wordt stan­daard een BRMO kweek toe­ge­voegd in ver­band met de hui­di­ge WIP richt­lijn BRMO
  3. Mul­ti­plex PCR voor Sal­mo­nel­la, Shi­gel­la, Cam­py­lo­bac­ter, Yers­inia en EIEC. Indien posi­tief volgt kweek
  4. Altijd in com­bi­na­tie met gonor­roe PCR ten­zij expli­ciet aan­ge­ge­ven dat het alleen een chla­my­dia betreft
  5. Mul­ti­plex PCR voor Nor­o­vi­rus, rota­vi­rus en adeno­vi­rus

Patho­lo­gie

Soort

Omschrij­ving

Fac­tu­ra­tie­co­de

Kos­ten

Onder­zoek op humaan papil­lo­ma­vi­rus (HPV) 50513 122,69
Indi­ca­tie­ve cer­vix uit­strijk 50516 61,06