We maken het u graag gemakkelijk

Pati­ënt­fol­ders

Om u voor te berei­den op een onder­zoek heb­ben we voor u diver­se fol­ders gemaakt. Mocht u nog vra­gen heb­ben over uw onder­zoek, neem dan con­tact op met ons Klant Con­tact Cen­trum 088–2604000.

Alge­meen

P46 — Alge­me­ne infor­ma­tie over MRSA

P53 — Iden­ti­fi­ca­tie en vol­doen­de pati­ënt­ge­ge­vens bij laboratoriumaanvragen

P53 — Labo­ra­tu­var bas­vu­ru­larin­da kim­lik dogru­la­ma ve yeter­li has­ta bilgileri

P10 — Nader gebruik van lichaamsmateriaal

P11 — De afna­me van extra lichaamsmateriaal

Bloed­on­der­zoek

P02 — Bloed­af­na­me bij uw kind (nul tot zeven jaar)

P07 — Labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek met vas­ten voor­af (nuch­te­re bloedafname)

P08 — De glu­co­seto­le­ran­tie­test & ver­leng­de glucosetolerantietest

P08 — Gli­koz tole­rans tes­ti & genişle­til­miş gli­koz tole­rans testi

P33 — Zelf uw glu­co­se­dag­cur­ve meten

P57, Instruc­tie thuis­af­na­me voor een HbA1c bepaling

P34 — Bloed­af­na­me door een venapunctie

P35 — De medi­cijnspie­gel in uw bloed

P39 — Instruc­ties voor cli­ën­ten Tri­dent 2 NIPT afname

SOA zelf­tests

SOA uri­ne zelf­test |Neder­lands

P58 — SOA zelf­test wat­ten­stok (eSwab) | Nederlands

STD uri­ne self­test | English

STD swab self­test | English

Uri­ne­on­der­zoek

P06 — Een uri­nekweek afne­men met behulp van een dipslide

P13 — Richt­lij­nen voor het opvan­gen van urine

P14 — Uri­ne ver­za­me­len voor de bepa­ling van histamine-metabolieten

P30 — Suikerabsorptietest

Ove­ri­ge onderzoeken

P01 — Semen(sperma)analyse bij ori­ën­te­rend fer­ti­li­teits­on­der­zoek (OFO)

P04 — Onder­zoek naar bloed in uw ontlasting

P20 — Water­stof­gas­me­ting in uit­a­de­mings­lucht: de H2-ademtest

P38 — Cor­t­i­sol in speeksel