We maken het u graag gemak­ke­lijk

Pati­ënt­fol­ders

Om u voor te berei­den op een onder­zoek heb­ben we voor u diver­se fol­ders gemaakt. Mocht u nog vra­gen heb­ben over uw onder­zoek, neem dan con­tact op met ons Klant Con­tact Cen­trum 088–2604000.

Alge­meen

P46 — Alge­me­ne infor­ma­tie over MRSA

P53 — Iden­ti­fi­ca­tie en vol­doen­de pati­ënt­ge­ge­vens bij labo­ra­to­ri­um­aan­vra­gen

P53 — Iden­ti­fi­ca­tie en vol­doen­de pati­ënt­ge­ge­vens bij labo­ra­to­ri­um­aan­vra­gen (Turk­se ver­sie)

P10 — Nader gebruik van lichaams­ma­te­ri­aal

P11 — De afna­me van extra lichaams­ma­te­ri­aal

Bloed­on­der­zoek

P02 — Bloed­af­na­me bij uw kind (nul tot zeven jaar)

P07 — Labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek met vas­ten voor­af (nuch­te­re bloed­af­na­me)

P08 — De glu­co­seto­le­ran­tie­test & ver­leng­de glu­co­seto­le­ran­tie­test

P33 — Zelf uw glu­co­se­dag­cur­ve meten

P34 — Bloed­af­na­me door een vena­punc­tie

P35 — De medi­cijnspie­gel in uw bloed

P39 — Instruc­ties voor cli­ën­ten Tri­dent 2 NIPT afna­me

Uri­ne­on­der­zoek

P06 — Een uri­nekweek afne­men met behulp van een dips­li­de

P13 — Richt­lij­nen voor het opvan­gen van uri­ne

P14 — Uri­ne ver­za­me­len voor de bepa­ling van his­ta­mi­ne-meta­bo­lie­ten

P30 — Sui­kerab­sorp­tie­test

Ove­ri­ge onder­zoe­ken

P01 — Semen(sperma)analyse bij ori­ën­te­rend fer­ti­li­teits­on­der­zoek (OFO)

P04 — Onder­zoek naar bloed in uw ont­las­ting

P20 — Water­stof­gas­me­ting in uit­a­de­mings­lucht: de H2-adem­test

P43 – Instruc­tie voor zelf­af­na­me met wat­ten­stok

P45 — Hol­ter 24 uurs ECG