We maken het u graag gemak­ke­lijk

Pati­ënt­fol­ders

Om u voor te berei­den op een onder­zoek heb­ben we voor u diver­se fol­ders gemaakt. Mocht u nog vra­gen heb­ben over uw onder­zoek, neem dan con­tact op met ons Klant Infor­ma­tie Cen­trum: 015 260 4508.

Alge­meen

P53 — Iden­ti­fi­ca­tie en vol­doen­de pati­ënt­ge­ge­vens bij labo­ra­to­ri­um­aan­vra­gen

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/04/P53-Identificatie-en-voldoende-patiëntgegevens-bij-laboratoriumaanvragen‑2.pdf” title=“P53 — Iden­ti­fi­ca­tie en vol­doen­de pati­ënt­ge­ge­vens bij labo­ra­to­ri­um­aan­vra­gen”]

P53 — Iden­ti­fi­ca­tie en vol­doen­de pati­ënt­ge­ge­vens bij labo­ra­to­ri­um­aan­vra­gen (Turk­se ver­sie)

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/05/Identificatie-en-voldoende-patiëntgegevens-bij-laboratoriumaanvragen-P53-Turks-versie‑1.pdf” title=“Identificatie en vol­doen­de pati­ënt­ge­ge­vens bij labo­ra­to­ri­um­aan­vra­gen, P53 (Turks) (ver­sie 1)”]

P10 — Nader gebruik van lichaams­ma­te­ri­aal

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P10-Nader-gebruik-lichaamsmateriaal-P10-versie‑4.pdf” title=“P10 — Nader gebruik lichaams­ma­te­ri­aal, P10 (ver­sie 4)”]

P11 — De afna­me van extra lichaams­ma­te­ri­aal

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P11-De-afname-van-extra-lichaamsmateriaal-P11-versie‑4.pdf” title=“P11 — De afna­me van extra lichaams­ma­te­ri­aal, P11 (ver­sie 4)”]

Bloed­on­der­zoek

P02 — Bloed­af­na­me bij uw kind (nul tot zeven jaar)

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P02-Bloedafname-bij-uw-kind-nul-tot-zeven-jaar-P2-versie‑3.pdf” title=“P02 — Bloed­af­na­me bij uw kind (nul tot zeven jaar), P2 (ver­sie 3)”]

P07 — Labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek met vas­ten voor­af (nuch­te­re bloed­af­na­me)

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P07-Laboratoriumonderzoek-met-vasten-vooraf-nuchtere-bloedafname-P7-versie‑4.pdf” title=“P07 — Labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek met vas­ten voor­af (nuch­te­re bloed­af­na­me), P7 (ver­sie 4)”]

P08 — De glu­co­seto­le­ran­tie­test & ver­leng­de glu­co­seto­le­ran­tie­test

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P08-Glucose-Tolerantie-Test-verlengde-Glucose-Tolerantie-Test-P8-versie‑6.pdf” title=“P08 — Glu­co­se Tole­ran­tie Test & ver­leng­de Glu­co­se Tole­ran­tie Test, P8 (ver­sie 6)”]

 

P33 — Zelf uw glu­co­se­dag­cur­ve meten

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P33-Zelf-uw-glucosedagcurve-meten-P33-versie‑4.pdf” title=“P33 — Zelf uw glu­co­se­dag­cur­ve meten, P33 (ver­sie 4)”]

P34 — Bloed­af­na­me door een vena­punc­tie

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P34-Bloedafname-door-een-venapunctie-P34-versie‑5.pdf” title=“P34 — Bloed­af­na­me door een vena­punc­tie, P34 (ver­sie 5)”]

P35 — De medi­cijnspie­gel in uw bloed

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P35-De-medicijnspiegel-in-uw-bloed-P35-versie‑4.pdf” title=“P35 — De medi­cijnspie­gel in uw bloed, P35 (ver­sie 4)”]

P39 — Instruc­ties voor cli­ën­ten Tri­dent 2 NIPT afna­me

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P39-Trident-2-NIPT-P39-versie‑2.pdf” title=“P39 — Tri­dent 2 NIPT, P39 (ver­sie 2)”]

Uri­ne­on­der­zoek

P06 — Een uri­nekweek afne­men met behulp van een dips­li­de

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P06-Een-urinekweek-afnemen-met-behulp-van-een-dipslide-P6-versie‑6.pdf” title=“P06 — Een uri­nekweek afne­men met behulp van een dips­li­de, P6 (ver­sie 6)”]

P13 — Richt­lij­nen voor het opvan­gen van uri­ne

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P13-Richtlijnen-voor-het-opvangen-van-urine-P13-versie‑7.pdf” title=“P13 — Richt­lij­nen voor het opvan­gen van uri­ne, P13 (ver­sie 7)”]

P14 — Uri­ne ver­za­me­len voor de bepa­ling van his­ta­mi­ne-meta­bo­lie­ten

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P14-Urine-verzamelen-voor-de-bepaling-van-histamine-metabolieten-P14-versie‑3.pdf” title=“P14 — Uri­ne ver­za­me­len voor de bepa­ling van his­ta­mi­ne-meta­bo­lie­ten, P14 (ver­sie 3)”]

P16 — Uri­ne ver­za­me­len over 24 uren

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P16-Urine-verzamelen-over-24-uren-24-uurs-urine-P16-versie‑8.pdf” title=“P16 — Uri­ne ver­za­me­len over 24 uren (24-uurs uri­ne), P16 (ver­sie 8)”]

P23 — Een por­tie uri­ne ver­za­me­len voor een drugstest

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P23-Een-portie-urine-verzamelen-voor-een-drugstest-P23-versie‑5.pdf” title=“P23 — Een por­tie uri­ne ver­za­me­len voor een drugstest, P23 (ver­sie 5)”]

P30 — Sui­kerab­sorp­tie­test

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P30-Suikerabsorptietest-P30-versie‑5.pdf” title=“P30 — Sui­kerab­sorp­tie­test, P30 (ver­sie 5)”]

Ove­ri­ge onder­zoe­ken

P01 — Semen(sperma)analyse bij ori­ën­te­rend fer­ti­li­teits­on­der­zoek (OFO)

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P01-Semenanalyse-bij-oriënterend-fertiliteitsonderzoek-OFO-P1-versie‑7.pdf” title=“P01 — Seme­n­ana­ly­se bij ori­ën­te­rend fer­ti­li­teits­on­der­zoek (OFO), P1 (ver­sie 7)”]

P04 — Onder­zoek naar bloed in uw ont­las­ting

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P04-Onderzoek-naar-bloed-in-uw-ontlasting-P4-versie‑6.pdf” title=“P04 — Onder­zoek naar bloed in uw ont­las­ting, P4 (ver­sie 6)”]

P20 — Water­stof­gas­me­ting in uit­a­de­mings­lucht: de H2-adem­test

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P20-Waterstofgasmeting-in-uitademingslucht-de-H2-ademtest-P20-versie‑2.pdf” title=“P20 — Water­stof­gas­me­ting in uit­a­de­mings­lucht, de H2-adem­test, P20 (ver­sie 2)”]

P31 — Dia­be­tes-oog­con­tro­le op ver­zoek van uw huis­arts

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P31-Diabetes-oogcontrole-op-verzoek-van-uw-huisarts-Fundusfotografie-P31-versie-12.pdf” title=“P31 — Dia­be­tes-oog­con­tro­le op ver­zoek van uw huis­arts — Fun­dus­fo­to­gra­fie, P31 (ver­sie 12)”]

P38 — Cor­t­i­sol in speek­sel

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P38-Cortisol-in-speeksel-Salivette-P38-versie‑2.pdf” title=“P38 — Cor­t­i­sol in speek­sel (Sali­vet­te), P38 (ver­sie 2)”]

P43 – Instruc­tie voor zelf­af­na­me met wat­ten­stok

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2019/01/P43-–-Instructie-voor-zelfafname-met-wattenstok.pdf” title=“P43 – Instruc­tie voor zelf­af­na­me met wat­ten­stok”]

P45 — Hol­ter 24 uurs ECG

[pdf-embed­der url=“https://www.rhmdc.nl/wp-content/uploads/2018/08/P45-Holter-24-uurs-ECG.pdf”]