Coro­na virus

Coro­na virus

Het coro­na­vi­rus heeft een gro­te invloed op ons dage­lijks leven. RHMDC doet er alles aan om de nood­za­ke­lij­ke dienst­ver­le­ning door te laten lopen en zorg te dra­gen voor een vei­li­ge omge­ving voor u, alle ande­re pati­ën­ten en voor onze mede­wer­kers. Wij vol­gen de advie­zen en richt­lij­nen van het RIVM nauw­let­tend op.

Naast de spoed­zorg voor COVID-19 gaat een deel van de regu­lie­re (chro­ni­sche) zorg, waar moge­lijk, door. Wij kie­zen er bewust voor om onze bestaan­de bloed­af­na­me­lo­ca­ties zoveel moge­lijk open te hou­den, omdat de regu­lie­re zorg niet stil mag vallen.

Bloed­af­na­me­lo­ca­ties

In het kader van het coro­na­vi­rus zijn niet alle bloed­af­na­me­lo­ca­ties even toe­gan­ke­lijk als u van ons gewend was. Wij stre­ven ernaar in uw omge­ving toe­gang te blij­ven cre­ë­ren voor het inle­ve­ren van uw mate­ri­aal of om bloed te laten prik­ken. Kijk bij uw afna­me­lo­ca­tie wat daar de spe­ci­fie­ke voor­waar­den voor zijn. Moge­lijk is deze loca­tie nu tij­de­lijk op afspraak te bezoe­ken, voe­ren wij een deur­be­leid of is de loca­tie helaas gesloten.

Het is in ieder geval van belang dat u in acht neemt dat wij ons zorg­per­so­neel bescher­men, zodat zij de zorg kun­nen blij­ven ver­le­nen die zo hard nodig is. Wan­neer u koorts heeft (ten min­ste 38 gra­den Cel­si­us) en moet hoes­ten of benauwd bent, kunt u onze prik­pun­ten helaas niet bezoe­ken. Wij ver­zoe­ken u con­tact op te nemen met uw huis­arts. Moge­lijk kan uw afspraak ver­plaatst wor­den tot­dat uw klach­ten weer voor­bij zijn.

Daar­naast han­te­ren wij op al onze afna­me­pun­ten het afstands­be­leid, dat bete­kent dat u ver­zocht wordt 1,5 meter afstand te bewa­ren t.o.v. ande­re men­sen. Ook in onze wacht­ka­mers. Met deze maat­re­ge­len kun­nen wij zorg aan u blij­ven verlenen.

Vra­gen
Heeft u vra­gen? Neem dan con­tact op met ons Klant Con­tact Cen­trum via tele­foon­num­mer 088 260 4000. Het Klant Con­tact Cen­trum is van maan­dag t/m vrij­dag bereik­baar tus­sen 08:00 en 17:00 uur.

Bekijk hier advie­zen voor u en uw gezin als u klach­ten heeft.

Hier­on­der vindt u alle nieuws­be­rich­ten over het Coro­na virus die wij heb­ben gepubliceerd:

Datum Bericht
6 april Upda­te 3: RHMDC COVID-19 diagnostiek
3 april Onder­steu­ning in de regio met tij­de­lij­ke dia­gnos­ti­sche centra
20 maart RHMDC ver­zorgt aan­vra­gen van SARS-CoV‑2 / COVID-19 diagnostiek
17 maart Upda­te 2: Coro­na­vi­rus en onze dienstverlening
16 maart Coro­na­vi­rus en onze dienstverlening
RHMDC Webi­nar don­der­dag 23 april 20.00–22.00 uur

RHMDC Webi­nar don­der­dag 23 april 20.00–22.00 uur

Met de juis­te dia­gnos­tiek krij­gen wij het coro­na­vi­rus (SARS-Cov‑2) onder con­tro­le’. RHMDC orga­ni­seert op don­der­dag 23 april 2020 een gra­tis webi­nar, waar­voor accre­di­ta­tie is aan­ge­vraagd. Tij­dens het webi­nar wordt inge­gaan op de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen en inzichten…

Upda­te 3: RHMDC COVID-19 diagnostiek

Upda­te 3: RHMDC COVID-19 diagnostiek

We ver­vier­vou­di­gen de test­ca­pa­ci­teit naar 17.500 per dag”, zo kon­dig­de minis­ter De Jon­ge van Volks­ge­zond­heid 31 maart aan. Dat is nodig om al het zorg­per­so­neel te kun­nen tes­ten bij klach­ten. Als door het RIVM geva­li­deerd labo­ra­to­ri­um voert RHMDC coronavirus…

RHMDC ver­zorgt aan­vra­gen van SARS-CoV‑2 / COVID-19 diagnostiek

RHMDC ver­zorgt aan­vra­gen van SARS-CoV‑2 / COVID-19 diagnostiek

Van­af heden ver­zorgt RHMDC de dia­gnos­tiek voor Sars-CoV‑2 (Covid-19) op keels­wab en/of nasop­ha­rynx­wat voor klan­ten via het beken­de aan­vraag­for­mu­lier. Op de ach­ter­zij­de van het for­mu­lier kan de vrije tekst “Sars-CoV‑2” inclu­sief het afna­me­ma­te­ri­aal wor­den ver­meld. De…

Upda­te 2: Coro­na­vi­rus en onze dienstverlening

Upda­te 2: Coro­na­vi­rus en onze dienstverlening

Afge­lo­pen vrij­dag bericht­ten wij over de uit­braak van COVID-19 en de gevol­gen voor onze dienst­ver­le­ning. De daar­in geschets­te maat­re­ge­len zijn nog steeds van kracht. Het RIVM heeft inmid­dels de miti­ga­tie­fa­se aan­ge­kon­digd. De maat­re­ge­len zijn van­af nu voor­al gericht op…

Upda­te 2: Coro­na­vi­rus en onze dienstverlening

Coro­na­vi­rus en onze dienstverlening

De uit­braak van COVID-19 is uit­ge­roe­pen tot een pan­de­mie, wat een groot risi­co met zich mee­brengt voor de volks­ge­zond­heid. Dat dit een zor­ge­lij­ke gezond­heids­si­tu­a­tie is, zijn wij ons ten zeer­ste van bewust. Als uw part­ner in dia­gnos­tiek is het voor ons van het…

Coro­na­vi­rus COVID-19 (nieuw coro­na­vi­rus Wuhan)

Coro­na­vi­rus COVID-19 (nieuw coro­na­vi­rus Wuhan)

Denkt u bij uw pati­ënt aan het nieu­we Coro­na­vi­rus (COVID-19)? Kijk op de web­si­te van de RIVM voor de actu­e­le casus­de­fi­ni­tie en als deze past, neem dan con­tact op met de GGD. In Neder­land ligt de coör­di­na­tie van iso­la­tie van (moge­lij­ke) pati­ën­ten en dia­gnos­tiek bij het…