Open voor iede­re patiënt

De bloed­af­na­me

Kom niet naar een prik­post als u ver­kouds­heids­klach­ten of koorts (hoger dan 38 gra­den) heeft.

Ieder­een kan, met een aan­vraag­for­mu­lier van een (huis)arts, bij onze open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­ties terecht voor bloed­prik­ken of voor het inle­ve­ren van ander dia­gnos­tisch mate­ri­aal zoals uri­ne, ont­las­ting of kweek­ma­te­ri­a­len (uit­strijk­jes). Ook als op uw aan­vraag­for­mu­lier een ander labo­ra­to­ri­um of zie­ken­huis ver­meld staat, kunt u bij deze loca­ties terecht.

Neemt u bij uw bezoek aan deze open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie wel de vol­gen­de items mee zodat wij uw aan­vraag vlot en cor­rect kun­nen afhan­de­len:
- het ori­gi­ne­le aan­vraag­for­mu­lier dat u gekre­gen heeft van uw (huis)arts;
- een gel­dig legi­ti­ma­tie­be­wijs;
- uw verzekeringspas.

Coro­na­vi­rus en extra maatregelen

RHMDC doet er alles aan om de nood­za­ke­lij­ke dienst­ver­le­ning door te laten lopen en zorg te dra­gen voor een vei­li­ge omge­ving voor u, alle ande­re pati­ën­ten en voor onze medewerkers.

In het kader van het coro­na­vi­rus zijn niet alle bloed­af­na­me­lo­ca­ties even toe­gan­ke­lijk als u van ons gewend was. Wij stre­ven ernaar in uw omge­ving toe­gang te blij­ven cre­ë­ren voor het inle­ve­ren van uw mate­ri­aal of om bloed te laten prik­ken. Kijk bij uw afna­me­lo­ca­tie wat daar de spe­ci­fie­ke voor­waar­den voor zijn. Moge­lijk is deze loca­tie nu tij­de­lijk op afspraak te bezoe­ken, voe­ren wij een deur­be­leid of is de loca­tie helaas gesloten.

Het is in ieder geval van belang dat u in acht neemt dat wij ons zorg­per­so­neel bescher­men, zodat zij de zorg kun­nen blij­ven ver­le­nen die zo hard nodig is. Wan­neer u koorts heeft (ten min­ste 38 gra­den Cel­si­us) en moet hoes­ten of benauwd bent, kunt u onze prik­pun­ten helaas niet bezoe­ken. Wij ver­zoe­ken u con­tact op te nemen met uw huis­arts. Moge­lijk kan uw afspraak ver­plaatst wor­den tot­dat uw klach­ten weer voor­bij zijn.

Daar­naast han­te­ren wij op al onze afna­me­pun­ten het afstands­be­leid, dat bete­kent dat u ver­zocht wordt 1,5 meter afstand te bewa­ren t.o.v. ande­re men­sen. Ook in onze wacht­ka­mers. Met deze maat­re­ge­len kun­nen wij zorg aan u blij­ven verlenen.