Bloed­af­na­me op afspraak ❮Lees meer❯

Slider

Bloed­af­na­me op afspraak

Voor bloed­af­na­me wer­ken wij zoveel moge­lijk vol­gens geplan­de afspra­ken. Door het wer­ken op afspraak wordt het aan­tal per­so­nen in de wacht­ka­mers tot het mini­mum beperkt en kan de ander­hal­ve meter afstand voor zowel pati­ën­ten als mede­wer­kers wor­den gewaar­borgd.
U kunt onli­ne een afspraak voor bloed­af­na­me en het inle­ve­ren van mate­ri­a­len (zoals uri­ne) maken, door in het over­zicht een loca­tie te selec­te­ren en de but­ton ‘Afspraak maken’ aan te klik­ken. Nadat u een dag en tijd­stip heeft uit­ge­ko­zen vult u de gevraag­de gege­vens in en klikt u op ‘Ver­zen­den’.
U ont­vangt via de mail een beves­ti­ging van de gemaak­te afspraak. Bij enke­le loca­ties kan alleen tele­fo­nisch een afspraak wor­den gemaakt.

Ook bij een bloed­af­na­me op afspraak dient u het aan­vraag­for­mu­lier, een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs en een gel­dig ver­ze­ke­rings­be­wijs mee te nemen.
Denkt u aan uw mond­neus­mas­ker? Bij al onze open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­ties is het dra­gen van een mond­neus­mas­ker voor pati­ën­ten verplicht.

Maak een afspraak voor bloedafname/ het inle­ve­ren van materiaal

Heeft u nog vragen?

Nieuws

Ver­goe­ding PCR-test voor COVID-19

Graag geven wij u een upda­te over de ver­goe­ding van het aan­vra­gen van de PCR- test, de meest gebruik­te test om vast te stel­len of iemand het coro­na­vi­rus heeft. De PCR-test voor COVID-19 wordt bekos­tigd van­uit het OGZ Open­ba­re Gezond­heids­zorg­bud­get. Als PCR-testen…

Lees meer

Direct naar:

Bloed­af­na­me­lo­ca­ties

Zorg­ver­le­ner

RHMDC WEBINARS

In de komen­de peri­o­de orga­ni­seert RHMDC een reeks geac­cre­di­teer­de webinars

Wij­zi­ging van Serum naar Plasma

okt 14, 2019

Klik hier voor meer infor­ma­tie en de veel­ge­stel­de vragen.

Digi­taal aan­vra­gen van labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek via Zorgdomein

Het digi­taal aan­vra­gen via Zorg­do­mein heeft vele voor­de­len voor zowel de huis­arts als het labo­ra­to­ri­um. Met digi­taal aan­vra­gen ver­be­tert de zorg door ver­min­de­ring van fou­ten. Zo wer­ken we steeds meer toe naar papier­loos wer­ken, waar­mee de zorg­kos­ten dalen en de uit­sla­gen snel­ler beschik­baar zijn. Daar­naast vol­doet digi­taal aan­vra­gen aan de ver­scherp­te AVG-wetgeving.

Klik hier om de video over het digi­taal aan­vra­gen van labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek te bekijken

Voor meer infor­ma­tie over het digi­taal aan­vra­gen via Zorg­do­mein, kunt u con­tact opne­men met de regio­co­ör­di­na­tor van RHMDC.