RIVM goed­ge­keur­de Anti­stof­test voor COVID-19 aan te vra­gen bij RHMDC ❮Lees meer❯

Open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­ties ❮Lees meer❯

Laat­ste nieuws voor zorg­ver­le­ners ❮Lees meer❯

Dien­sten van RHMDC ❮Lees meer❯

previous arrow
next arrow
Slider

Enke­le bloed­af­na­me­lo­ca­ties geslo­ten door maat­re­ge­len coro­na.

In het kader van het coro­na­vi­rus zijn niet alle bloed­af­na­me­lo­ca­ties even toe­gan­ke­lijk als u van ons gewend was. Wij stre­ven ernaar in uw omge­ving toe­gang te blij­ven cre­ë­ren voor het inle­ve­ren van uw mate­ri­aal of om bloed te laten prik­ken.

Kijk bij uw afna­me­lo­ca­tie wat daar de spe­ci­fie­ke voor­waar­den voor zijn. Moge­lijk is deze loca­tie nu tij­de­lijk op afspraak te bezoe­ken, voe­ren wij een deur­be­leid of is de loca­tie helaas geslo­ten.

Nieuws

Bloed­af­na­me­lo­ca­ties geslo­ten op Bevrij­dings­dag

Op dins­dag 5 mei, Bevrij­dings­dag, zijn de onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties geslo­ten. Ook op Hemel­vaarts­dag en met Pink­ste­ren zijn onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties geslo­ten. Hier­on­der de data voor u op een rij­tje: Dins­dag 5 mei  – Bevrij­dings­dag Don­der­dag 21 mei – Hemel­vaarts­dag…

Lees meer

RHMDC Webi­nar don­der­dag 23 april 20.00–22.00 uur

Met de juis­te dia­gnos­tiek krij­gen wij het coro­na­vi­rus (SARS-Cov‑2) onder con­tro­le’. RHMDC orga­ni­seert op don­der­dag 23 april 2020 een gra­tis webi­nar, waar­voor accre­di­ta­tie is aan­ge­vraagd. Tij­dens het webi­nar wordt inge­gaan op de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen en inzich­ten…

Lees meer

Feest­da­gen­slui­ting bloed­af­na­me­pun­ten

Op Goe­de Vrij­dag zijn de onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties geo­pend. Kijk voor de ope­nings­tij­den in het over­zicht van de bloed­af­na­me­lo­ca­ties. 2e paas­dag en op een aan­tal ande­re aan­ko­men­de feest­da­gen zijn al onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties geslo­ten. Het gaat om de vol­gen­de dagen:…

Lees meer

Direct naar:

Bloed­af­na­me­lo­ca­ties

Zorg­ver­le­ner

RHMDC WEBINARS

In de komen­de peri­o­de orga­ni­seert RHMDC een reeks geac­cre­di­teer­de webinars

Wij­zi­ging van Serum naar Plas­ma

okt 14, 2019

Klik hier voor meer infor­ma­tie en de veel­ge­stel­de vra­gen.

Digi­taal aan­vra­gen van labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek via Zorg­do­mein

Het digi­taal aan­vra­gen via Zorg­do­mein heeft vele voor­de­len voor zowel de huis­arts als het labo­ra­to­ri­um. Met digi­taal aan­vra­gen ver­be­tert de zorg door ver­min­de­ring van fou­ten. Zo wer­ken we steeds meer toe naar papier­loos wer­ken, waar­mee de zorg­kos­ten dalen en de uit­sla­gen snel­ler beschik­baar zijn. Daar­naast vol­doet digi­taal aan­vra­gen aan de ver­scherp­te AVG-wet­ge­ving.

Klik hier om de video over het digi­taal aan­vra­gen van labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek te bekij­ken

Voor meer infor­ma­tie over het digi­taal aan­vra­gen via Zorg­do­mein, kunt u con­tact opne­men met de regio­co­ör­di­na­tor van RHMDC.