Open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­ties ❮Lees meer❯

Laat­ste nieuws voor zorg­ver­le­ners ❮Lees meer❯

Dien­sten van RHMDC ❮Lees meer❯

previous arrow
next arrow
Slider

Enke­le bloed­af­na­me­lo­ca­ties geslo­ten door maat­re­ge­len coro­na.

In het kader van het coro­na­vi­rus zijn niet alle bloed­af­na­me­lo­ca­ties even toe­gan­ke­lijk als u van ons gewend was. Wij stre­ven ernaar in uw omge­ving toe­gang te blij­ven cre­ë­ren voor het inle­ve­ren van uw mate­ri­aal of om bloed te laten prik­ken.

Kijk bij uw afna­me­lo­ca­tie wat daar de spe­ci­fie­ke voor­waar­den voor zijn. Moge­lijk is deze loca­tie nu tij­de­lijk op afspraak te bezoe­ken, voe­ren wij een deur­be­leid of is de loca­tie helaas geslo­ten.

Nieuws

Upda­te 3: RHMDC COVID-19 dia­gnos­tiek

We ver­vier­vou­di­gen de test­ca­pa­ci­teit naar 17.500 per dag”, zo kon­dig­de minis­ter De Jon­ge van Volks­ge­zond­heid 31 maart aan. Dat is nodig om al het zorg­per­so­neel te kun­nen tes­ten bij klach­ten. Als door het RIVM geva­li­deerd labo­ra­to­ri­um voert RHMDC coro­na­vi­rus…

Lees meer

RHMDC ver­zorgt aan­vra­gen van SARS-CoV‑2 / COVID-19 dia­gnos­tiek

Van­af heden ver­zorgt RHMDC de dia­gnos­tiek voor Sars-CoV‑2 (Covid-19) op keels­wab en/of nasop­ha­rynx­wat voor klan­ten via het beken­de aan­vraag­for­mu­lier. Op de ach­ter­zij­de van het for­mu­lier kan de vrije tekst “Sars-CoV‑2” inclu­sief het afna­me­ma­te­ri­aal wor­den ver­meld. De…

Lees meer

Direct naar:

Bloed­af­na­me­lo­ca­ties

Zorg­ver­le­ner

Wij­zi­ging van Serum naar Plas­ma

okt 14, 2019

Klik hier voor meer infor­ma­tie en de veel­ge­stel­de vra­gen.

Digi­taal aan­vra­gen van labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek via Zorg­do­mein

Het digi­taal aan­vra­gen via Zorg­do­mein heeft vele voor­de­len voor zowel de huis­arts als het labo­ra­to­ri­um. Met digi­taal aan­vra­gen ver­be­tert de zorg door ver­min­de­ring van fou­ten. Zo wer­ken we steeds meer toe naar papier­loos wer­ken, waar­mee de zorg­kos­ten dalen en de uit­sla­gen snel­ler beschik­baar zijn. Daar­naast vol­doet digi­taal aan­vra­gen aan de ver­scherp­te AVG-wet­ge­ving.

Klik hier om de video over het digi­taal aan­vra­gen van labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek te bekij­ken

Voor meer infor­ma­tie over het digi­taal aan­vra­gen via Zorg­do­mein, kunt u con­tact opne­men met de regio­co­ör­di­na­tor van RHMDC.