Met ingang van 1 janu­a­ri zijn de acti­vi­tei­ten van de Stich­ting Trom­bo­se­dienst Delft e.o. (Trom­bo­se­dienst Delft) over­ge­no­men door het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V. (RHMDC) te Delft. Het aan­tal pati­ën­ten dat gebruik maakt van Trom­bo­se­dienst Delft is de afge­lo­pen jaren sterk gedaald. Om ook in de toe­komst goe­de en kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge antistol­lings­zorg te kun­nen bie­den, draagt Trom­bo­se­dienst Delft de acti­vi­tei­ten over aan RHMDC.

De daling van het aan­tal pati­ën­ten dat gebruik maakt VKA-zorg (vita­mi­ne K‑antagonisten, de zoge­noem­de oude­re medi­ca­tie) via de trom­bo­se­dienst is een lan­de­lij­ke trend. Dit komt met name door de komst van nieu­we medi­cij­nen die ervoor zor­gen dat bloed­prik­ken bij de trom­bo­se­dienst niet meer nodig is”, aldus Leti­tia Buth, direc­teur Trom­bo­se­dienst Delft. Het is van belang dat de afne­men­de VKA-zorg geborgd blijft. Buth stelt daar­naast dat het belang­rijk is dat de ken­nis van VKA-zorg ver­breed wordt naar ken­nis over alle antistol­lings­zorg. “Om ook in de toe­komst goe­de en kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge antistol­lings­zorg te kun­nen bie­den, heb­ben we er voor geko­zen om de acti­vi­tei­ten van de Trom­bo­se­dienst Delft, na ruim 45 jaar, over te dra­gen aan het RHMDC.”

Labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek voor bij­na het hele spec­trum aan medi­sche zorgverleners
Het RHMDC is een zelf­stan­di­ge labo­ra­to­ri­um­or­ga­ni­sa­tie bin­nen de Rei­nier Haga Groep en biedt labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek voor bij­na het hele spec­trum aan medi­sche zorg­ver­le­ners bin­nen Neder­land. “Wij zijn er dan ook van over­tuigd dat de antistol­lings­dien­sten van Trom­bo­se­dienst Delft per­fect pas­sen bin­nen het dien­sten­pak­ket van RHMDC”, ver­telt Ruben Baum­gar­ten, alge­meen direc­teur RHMDC. “Naast de over­na­me van de antistol­lings­dien­sten, heb­ben we ook het per­so­neel van Trom­bo­se­dienst Delft overgenomen.”

Voor­lo­pig geen ver­an­de­rin­gen voor patiënten
Voor de pati­ën­ten van Trom­bo­se­dienst Delft ver­an­dert voor­lo­pig niets. Dezelf­de beken­de bloed­af­na­me­me­de­wer­kers komen ook in 2020 in de dezelf­de dienstauto’s langs. Ook het logo van de Trom­bo­se­dienst Delft blijft voor­lo­pig bestaan, even­als het beken­de tele­foon­num­mer (015) 213 14 44.

Voor leve­ran­ciers ver­an­dert er niets. De mees­te con­trac­ten en beta­lings­ver­plich­tin­gen zijn over­ge­no­men door RHMDC; een aan­tal con­trac­ten zijn beëin­digd. Door de over­na­me van de Trom­bo­se­dienst Delft door het RHMDC staat ver­de­re pro­fes­si­o­na­li­se­ring van de hui­di­ge antistol­lings­zorg en het cen­traal ver­bre­den van deze zorg voor de pati­ënt voorop.