Vaca­tu­res

Mede­wer­ker bloed­af­na­me Heer­len

Heer­len
0 uur
Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar op het gemak stelt voor­dat jij gaat bloed­prik­ken. Daar­om zijn wij zo blij met jou als mede­wer­ker bloed­af­na­me. Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me Zee­land

Zee­land
0 uur
Ben jij niet geluk­kig in een kan­toor­baan? Moet je er niet aan den­ken de hele dag op een vas­te werk­plek te moe­ten zit­ten? Dant is deze job mis­schien wel iets voor jou. Voor deze func­tie ga je name­lijk alleen op … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me

Zoe­ter­meer
18 uur
Het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC) in Zoe­ter­meer heeft een nieu­we vaca­tu­re voor 2 Mede­wer­kers Bloed­af­na­me voor 18 en 21 uur per week. Iets voor jou? Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me Amster­dam

Amster­dam
15 uur
Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar op het gemak stelt voor­dat jij gaat bloed­prik­ken. Daar­om zijn wij zo blij met jou als mede­wer­ker bloedafname.Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC).is … Lees meer

Kli­nisch che­mi­cus

Delft
36 uur
Het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC) is een zelf­stan­dig onder­deel van de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC is een uit­da­gen­de mul­ti­dis­ci­pli­nai­re orga­ni­sa­tie, omvat zowel het spe­ci­a­lis­me kli­ni­sche che­mie als medi­sche immu­no­lo­gie, medi­sche micro­bi­o­lo­gie en patho­lo­gie en behoort tot één … Lees meer

Arts-Micro­­bi­o­loog

Delft
36
Wer­ken bij het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC), bete­kent wer­ken bij één van de gro­te­re medi­sche labo­ra­to­ria in Neder­land. In ver­band met ver­van­ging  en uit­brei­ding van de for­ma­tie zoekt de vak­groep medi­sche micro­bi­o­lo­gie een nieu­we col­le­ga voor 0.8 tot 1.0 fte. Het … Lees meer