Vaca­tu­res

Com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur

Delft
32 uur
Wij staan op het gebied van inter­ne en exter­ne com­mu­ni­ca­tie voor meer­de­re uit­da­gen­de vraag­stuk­ken. Vraag­stuk­ken waar een auto­no­me com­mu­ni­ca­tie pro­fes­si­o­nal zijn of haar eigen draai aan kan geven. Hier­voor zoe­ken we iemand die niet terug deinst voor het inslaan van … Lees meer

Mede­wer­ker cen­traal ont­vangst

Delft
24 uur
“De taken in de func­tie van mede­wer­ker Cen­traal Ont­vangst (CO) zijn vast­om­lijnd, maar dat bete­kent zeker niet dat de func­tie niet uit­da­gend is”, ver­telt Nata­lie Dumaij, coör­di­na­tor Cen­traal Ont­vangst. “Wij ont­van­gen dage­lijks pati­ënt­ma­te­ri­a­len uit het hele land. Van een huis­arts … Lees meer

Ana­list Hema­to­lo­gie / Bloed­groe­pen­se­ro­lo­gie

Delft
32 uur
“Geen werk­dag is het­zelf­de, het is hol­len of even stil­staan bij de bloed­trans­fu­sie. De vari­ë­teit is groot; is het niet direct voor de pati­ënt, dan is het wel voor pro­ces­ver­be­te­ring. Hier­bij vor­men de aan­spreek­pun­ten (ana­lis­ten gespe­ci­a­li­seerd in bloed­groe­pen­se­ro­lo­gie) een belang­rij­ke … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me Naald­wijk, Den Haag Ypen­burg en Delft Voor­hof

Delft
20 uur
Ben jij een klant­vrien­de­lij­ke mede­wer­ker bloed­af­na­me? Ben je iemand met pit, die de uit­da­ging aan­gaat om op een dyna­mi­sche werk­plek goe­de zorg en ser­vi­ce te ver­le­nen aan pati­ën­ten? Rea­geer dan snel!Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(Reinier … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me Zoe­ter­meer

Zoe­ter­meer
24 uur
Het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC) in Zoe­ter­meer heeft een nieu­we vaca­tu­re voor 24 uur per week. Iets voor jou? Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar op het gemak stelt voor­dat jij … Lees meer

Mede­wer­ker medi­sche admi­ni­stra­tie Spij­ke­nis­se

Spij­ke­nis­se
24 uur
Heb jij aan half woord genoeg als het gaat om (lab)aanvragen en admi­ni­stra­tie? Ben jij flexi­bel, kun je snel scha­ke­len en denk je altijd in oplos­sin­gen? Dan ben jij onze ide­a­le mede­wer­ker medi­sche administratie!Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch … Lees meer

Hoofd Chromatografie/Farmacie

Delft
32 uur
“Wat de func­tie van hoofd Chro­ma­to­gra­fie zo inte­res­sant maakt? Heb je even?”, zegt Hans Beke­nes, hoofd Cen­traal & Spe­ci­eel Labo­ra­to­ri­um (CSL), lachend. “Ten eer­ste de orga­ni­sa­tie. Wij beho­ren tot de groot­ste labo­ra­to­ria van Neder­land en we groei­en nog steeds. We … Lees meer

Ana­list Kli­ni­sche Che­mie (Chemie/Hematologie)

Delft
32 — 36 uur
“Wer­ken op een rou­ti­ne lab saai?, Echt niet!”, ver­telt Niels van der Hoe­ven, ana­list, lachend. “Het is juist ont­zet­tend afwis­se­lend. Als rou­le­rend ana­list sta je tel­kens op een ande­re werk­plek. De ene dag doe je de bui­zen­post, de vol­gen­de dag het … Lees meer