Vaca­tu­res

Medisch tech­ni­cus laboratoriumtechniek

Delft
36 uur
“Als mede­wer­ker labo­ra­to­ri­um­tech­niek ben je ver­ant­woor­de­lijk voor het beheer en onder­houd van alle labo­ra­to­ri­um appa­ra­tuur. Omdat deze appa­ra­tuur het hart vormt van onze medi­sche dia­gnos­tiek ver­vul je een essen­ti­ë­le rol in de con­ti­nu­ï­teit van onze dienst­ver­le­ning.” ver­telt mana­ger Infor­ma­ti­se­ring en … Lees meer

Appli­ca­tie­be­heer­der Glims

Delft
32 uur
“Wil jij indi­rect bij­dra­gen aan de snel­le dia­gnos­tiek van Covid-19? Als appli­ca­tie­be­heer­der Glims kan dat!” ver­telt Mana­ger (LAI) Infor­ma­ti­se­ring en Auto­ma­ti­se­ring John Schee­pers trots. Als applicatiebeheerder/ontwikkelaar Glims ben je name­lijk ver­ant­woor­de­lijk voor het beheer, onder­houd en door­ont­wik­ke­ling van het labo­ra­to­ri­um­in­for­ma­tie­sys­teem … Lees meer

Mede­wer­ker labo­ra­to­ri­um (tij­de­lijk)

Amster­dam
24 uur
“Geen dag is het­zelf­de op ons labo­ra­to­ri­um. De ene dag heb je veel tele­foon, hou je je bezig met trou­ble­shooting, of het is gewoon heel erg druk”, ver­telt Moha­med Aza­ly, team­lei­der loca­tie Amster­dam. “Wij zien onze klan­ten echt als klant … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me regio Rotterdam

Rot­ter­dam en omstreken
9 uur
Ben jij niet geluk­kig in een kan­toor­baan? Moet je er niet aan den­ken de hele dag op een vas­te werk­plek te moe­ten zit­ten? Dan is deze job mis­schien wel iets voor jou. Voor deze func­tie ga je name­lijk alleen op … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me Zoetermeer

Zoe­ter­meer
24 uur
Het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC) in Zoe­ter­meer heeft een nieu­we vaca­tu­re voor 24 uur per week. Iets voor jou? Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar op het gemak stelt voor­dat jij … Lees meer

Aan­dachtsana­list Hemostase

Delft
32 uur
Zie jij het als een uit­da­ging om, samen met de team­lei­der, de col­le­ga aan­dachtsana­lis­ten en alle mede­wer­kers, de werk­zaam­he­den bin­nen de werk­een­heid hemo­sta­se van het kli­nisch che­misch labo­ra­to­ri­um soe­pel te laten verlopen?Ben je enthou­si­ast en beschik je over uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me Amsterdam

Amster­dam
15 uur
Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar op het gemak stelt voor­dat jij gaat bloed­prik­ken. Daar­om zijn wij zo blij met jou als mede­wer­ker bloed­af­na­me. Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum … Lees meer

Ana­list met aan­dachts­ge­bied morfologie

Delft
32 uur
“Geen werk­dag is het­zelf­de, het is hol­len of even stil­staan bij de mor­fo­lo­gie. De vari­ë­teit is groot; De ont­dek­king van een acu­te leu­ke­mie in peri­feer bloed wis­selt zich af met het nauw­keu­rig beoor­de­len van de mor­fo­lo­gie van cel­len in het … Lees meer

Mede­wer­ker cen­traal ont­vangst laboratorium

Zoe­ter­meer
24 uur
De taken in de func­tie van mede­wer­ker “Cen­traal Ont­vangst” loca­tie Zoe­ter­meer zijn vast­om­lijnd. Deze func­tie bevat o.a. speer­punt, cito­p­rik, ver­zen­ding en diver­se admi­ni­stra­tie­ve werkzaamheden.Wij ont­van­gen dage­lijks pati­ënt­ma­te­ri­a­len van een huis­arts tot zorg­in­stel­lin­gen. Onze belang­rijk­ste taak is zor­gen dat alles klopt, … Lees meer

Logis­tiek mede­wer­ker oproep

Amster­dam
0 uur
Vind jij het leuk om onder­weg te zijn? Houd jij van ver­ant­woor­de­lijk werk? Dan is de vaca­tu­re van logis­tiek mede­wer­ker jou onge­twij­feld op het lijf geschreven!Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC).Het RHMDC is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel … Lees meer