Vaca­tu­res

Ana­list Kli­ni­sche Che­mie, loca­tie Heer­len

Heer­len
24 uur
“Fysiek zijn we geen gro­te loca­tie, maar er gebeurt hier van alles”, ver­telt Tim Dir­rix, team­lei­der. “De logis­tiek mede­wer­kers halen pati­ën­ten-mate­ri­aal op bij klan­ten door geheel Lim­burg, de mede­wer­kers bloed­af­na­me prik­ken op vas­te prik­pun­ten of bij de pati­ën­ten thuis, de … Lees meer

Hoofd Chromatografie/Farmacie

Delft
32 uur
“Onge­veer 41 jaar gele­den ben ik hier begon­nen als ana­list en ver­vol­gens ben ik door­ge­groeid naar een lei­ding­ge­ven­de func­tie. En na al die jaren blijft de Chromatografie/Farmacie nog steeds een inte­res­san­te werk­een­heid. Hoe dat komt? We wer­ken hier met veel … Lees meer

Team­lei­der Bloed­af­na­me bui­ten­lo­ca­ties Delft

Delft
32 uur
“Word jij blij van con­ti­nu ver­be­te­ren, werk­wij­zen har­mo­ni­se­ren en het team daar­in mee­ne­men? Heb je ook nog eens affi­ni­teit met bloed­af­na­me? Dan is de rol van team­lei­der bloed­af­na­me jou op het lijf geschre­ven”, ver­telt Miran­da Brijs, hoofd bloed­af­na­me, enthou­si­ast. “Met … Lees meer

Ana­list Hema­to­lo­gie / Bloed­groe­pen­se­ro­lo­gie

Delft
32 uur
“Geen werk­dag is het­zelf­de, het is hol­len of even stil­staan bij de bloed­trans­fu­sie. De vari­ë­teit is groot; is het niet direct voor de pati­ënt, dan is het wel voor pro­ces­ver­be­te­ring. Hier­bij vor­men de aan­spreek­pun­ten (ana­lis­ten gespe­ci­a­li­seerd in bloed­groe­pen­se­ro­lo­gie) een belang­rij­ke … Lees meer

Ana­list Kli­ni­sche Che­mie (Chemie/Hematologie)

Delft
32 uur
“Wer­ken op een rou­ti­ne lab saai?, Echt niet!”, ver­telt Niels van der Hoe­ven, ana­list, lachend. “Het is juist ont­zet­tend afwis­se­lend. Als rou­le­rend ana­list sta je tel­kens op een ande­re werk­plek. De ene dag doe je de bui­zen­post, de vol­gen­de dag … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me regio Rot­ter­dam

Spij­ke­nis­se
9 uur
Ben jij niet geluk­kig in een kan­toor­baan? Moet je er niet aan den­ken de hele dag op een vas­te werk­plek te moe­ten zit­ten? Dant is deze job mis­schien wel iets voor jou. Voor deze func­tie ga je name­lijk alleen op … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me Amster­dam

Amster­dam
16 uur
Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar op het gemak stelt voor­dat jij gaat bloed­prik­ken. Daar­om zijn wij zo blij met jou als mede­wer­ker bloed­af­na­me. Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum … Lees meer

Medisch micro­bi­o­lo­gisch ana­list

Delft
36 uur
“Bij ons op het lab zijn het geen 1,2,3‑tjes. Bac­te­ri­ën doen nu een­maal niet altijd wat je ver­wacht”, ver­telt Ingrid van den IJs­sel, seni­or ana­list, lachend. “Het is dus tel­kens opnieuw bepa­len en puz­ze­len om een cor­rec­te uit­slag te krij­gen … Lees meer

Ana­list Kli­ni­sche Che­mie (Chemie/Hematologie)

Delft
32 — 36 uur
“Wer­ken op een rou­ti­ne lab saai?, Echt niet!”, ver­telt Niels van der Hoe­ven, ana­list, lachend. “Het is juist ont­zet­tend afwis­se­lend. Als rou­le­rend ana­list sta je tel­kens op een ande­re werk­plek. De ene dag doe je de bui­zen­post, de vol­gen­de dag het … Lees meer