Vaca­tu­res

Hemovi­gi­lan­tie con­su­lent

Delft
24 uur
“Con­tro­le en nale­ving van het trans­fu­sie­be­leid en het trans­fu­sie­pro­to­col is essen­ti­eel”, ver­telt Mari­an­ne Zijlstra, kli­nisch che­mi­cus. “Als hemovi­gi­lan­tie con­su­lent lever je dan ook een belang­rij­ke bij­dra­ge aan goe­de pati­ën­ten­zorg in ons top­kli­nisch zie­ken­huis. Dat maakt dit zo’n boei­en­de, afwis­se­len­de en … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me regio Rot­ter­dam

Spij­ke­nis­se
15 uur
Ben jij niet geluk­kig in een kan­toor­baan? Moet je er niet aan den­ken de hele dag op een vas­te werk­plek te moe­ten zit­ten? Dant is deze job mis­schien wel iets voor jou. Voor deze func­tie ga je name­lijk alleen op … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me Zee­land

Zee­land
0 uur
Ben jij niet geluk­kig in een kan­toor­baan? Moet je er niet aan den­ken de hele dag op een vas­te werk­plek te moe­ten zit­ten? Dant is deze job mis­schien wel iets voor jou. Voor deze func­tie ga je name­lijk alleen op … Lees meer

Team­lei­der logis­tiek en VBL Amster­dam

Amster­dam
36 uur
“Als team­lei­der logis­tiek is je dag alles behal­ve voor­spel­baar. Het ene moment los je een logis­tie­ke puz­zel op, het ande­re moment zet je alles op alles om aan de wens van de klant te vol­doen “, ver­telt Mar­tin van der … Lees meer

Ana­list medi­sche micro­bi­o­lo­gie

Delft
27 uur
Zon­der jouw inzet geen cor­rec­te uit­slag: samen met je collega’s en art­sen-micro­bi­o­loog zorg je ervoor dat de pati­ën­ten­ma­te­ri­a­len op de juis­te manier gea­na­ly­seerd worden.Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC)is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga … Lees meer

Ana­list Kli­ni­sche Che­mie (Chemie/Hematologie)

Delft
32 uur
“Wer­ken op een rou­ti­ne lab saai?, Echt niet!”, ver­telt Niels van der Hoe­ven, ana­list, lachend. “Het is juist ont­zet­tend afwis­se­lend. Als rou­le­rend ana­list sta je tel­kens op een ande­re werk­plek. De ene dag doe je de bui­zen­post, de vol­gen­de dag … Lees meer

Arts-micro­­bi­o­loog

Delft
36 uur
Wer­ken bij het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC), bete­kent wer­ken bij één van de gro­te­re medi­sche labo­ra­to­ria in Neder­land. In ver­band met ver­van­ging en uit­brei­ding van de for­ma­tie zoekt de vak­groep medi­sche micro­bi­o­lo­gie een nieu­we col­le­ga voor 0.8 tot … Lees meer

Seni­or Ana­list Che­mie (Delft)

Delft
32 uur
Zie jij het als een uit­da­ging om, samen met de team­lei­der en col­le­ga seni­or ana­lis­ten (bin­nen het RHMDC heet deze func­tie ‘aan­dachtsana­list’), de werk­zaam­he­den bin­nen de werk­een­heid che­mie van het Con­ti­nue & Spe­ci­eel Labo­ra­to­ri­um (CSL) soe­pel te laten verlopen?Ben je … Lees meer

Arts-Micro­­bi­o­loog

Delft
36
Wer­ken bij het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC), bete­kent wer­ken bij één van de gro­te­re medi­sche labo­ra­to­ria in Neder­land. In ver­band met ver­van­ging  en uit­brei­ding van de for­ma­tie zoekt de vak­groep medi­sche micro­bi­o­lo­gie een nieu­we col­le­ga voor 0.8 tot 1.0 fte. Het … Lees meer